8 kenmerken van de waarachtige prediking – KOINONIA LIVE! – donderdag 23 november 2017

Bespreking van Ezechiel 2:1 – 3:10.
Daarin vinden we acht voorwaarden van de waarachtige prediking:

1) werkelijk Gods Woord horen
2) werkelijk gezonden zijn
3) alleen Gods Woord spreken
4) prediken zonder angst voor de hoorders
5) Gods Woord verinnerlijken
6) beseffen dat de hoorders het ook niet kunnen of willen aannemen
7) woorden van klagen,verzuchting en wee durven spreken
8) zelf ook met het hart horen

De 15 voordelen van tekstuitleggende prediking

Expository preaching oftewel “tekstuitleggende”, of “tekstvolgende” prediking, is een manier van prediken waarin de betekenis van een passage of tekst van de Schrift centraal staat, die ook bepaalt hoe de prediking verloopt. Dus niet alleen het onderwerp wordt vastgelegd door de tekstkeuze, maar ook de inhoud, wat erover gezegd wordt, en ook de verschillende stappen van de preek. De opbouw van de preek volgt de opbouw van de tekst.

Daarbij komt ook nog dat we de tekstkeuze zoveel mogelijk laten bepalen door het boek dat we voor een langere periode kiezen, d.w.z. we proberen zoveel mogelijk te verhinderen dat we (te) selectief tewerk gaan en alleen maar aan de orde stellen wat ons uitkomt. Niet steeds weer de Bergrede of de goede herder of de barmhartige Samaritaan! Ook niet als die selectie door een commissie van onze kerk is uitgevoerd en we volgens een leesrooster zouden willen preken – ook dat is een keuze die door theologische en oecumenische overwegingen bepaald is.

Wat zijn de voordelen hiervan?

1. Het bevestigt de autoriteit van God

God moet spreken wanneer ik preek. Zo simpel is dat! De predikant heeft geen enkele autoriteit, zijn kennis en kunde hebben geen enkele autoriteit over de gemeente. Alleen een valse leraar zou gezag claimen over zijn gemeente of de schijn wekken dat zijn inzichten belangrijker zijn dan Gods Woord. En zelfs wanneer de predikant bescheiden alleen zijn mening aanbiedt, is hij een wolf die de schapen niet voedt en weidt, maar in het moeras van de onwetendheid stuurt. God heeft gesproken! Wij als predikant mogen dat Woord vertolken – niet vertalen, niet aanpassen, niet geschikt maken voor consumptie, maar alleen: uitleggen en verhelderen. Expositie dus, een tentoonstelling maken van het Woord, zodat Gods gezag over de gemeente wordt bevestigd.

2. Het bevestigt de regering van Christus over Zijn kerk

Alleen Christus heeft het recht om met gezag tot Zijn gemeente te spreken. Een predikant kan niet zijn eigen advies en opinie geven. Er is ook geen “stem van God” te horen buiten de Schrift om en de predikant moet demonstreren dat dat zo is. Wanneer wij zeggen dat “het is immers de gemeente van Christus” dan moet ook blijken aan de prediking, aan het beleid, aan de keuzes die de gemeente maakt.

3. Het geeft de ruimte aan de heilige Geest

Alle redding en alles wat goed is voor de ziel komt uit Gods Woord. Geloof is uit het gehoor, en het gehoor door de prediking van Gods Woord. (Vgl. Rom. 10:17) Petrus spreekt over de wedergeboorte “tot een levende hoop” als een gevolg van de opstanding (1 Pe. 1:3), en stelt daarmee het Woord gelijk: “U, die opnieuw geboren bent…door het levende en eeuwig blijvende Woord van God” – 1 Pe. 1:23. De predikant geeft de uitleg, de heilige Geest doet de toepassing op het hart.

4. Het demonstreert de onderwerping aan de Schriften

In de prediking gaat het niet over de meningen van mensen. Het gezag van de Schrift gaat boven elke menselijke opinie uit omdat de Schrift Gods Woord is. En dat moet aan de gemeente ook steeds weer getoond worden. De predikant moet de eerste zijn die dit gezag van de Schrift voelt en doorgeeft, en ook verdedigt tegenover twijfelaars en critici van het Woord. De herder van de gemeente moet een stok dragen om de wolven buiten te houden. En wanneer we zeggen dat allen Jezus de Goede Herder is, dan is de predikant soms een herdershond die de schapen moet weghouden van de gevaren van dwaalleer. David versloeg een beer en een wolf om de schapen te redden, moet ook een predikant niet soms een beer en een wolf verslaan? Dat alles op grond van de aanname dat ons geloof en de inhoud ervan “het” geloof ertoe doen, belangrijk zijn! Als dat er niet toe zou doen, waarom al die moeite? Maar het Woord van God is betrouwbaar en nuttig voor vermaning en weerlegging, voor troost en bemoediging, want het oordeelt ons – en niet:  wij beoordelen het Woord.

5. Het vermindert de eigenwijsheid van de predikant

Wat de predikant doet in de prediking is een voorbeeld voor de gemeente. Daarom hoort de gemeente: “Denk aan uw voorgangers”  – niet zomaar in het algemeen, maar – “die het Woord van God tot u gesproken hebben.” Want de gemeente wordt immers opgeroepen: “Volg hun geloof na” (Hebr. 13:7). Maar dan moet de predikant ook werkelijk geloven in het Woord dat hij predikt. En dan moet hij dat Woord kennen zodat zijn eigen meningen er niet toe doen – die eigen mening mag dan niet de aanvulling zijn op zijn eigen beperkte begrip van het Woord. Eis van je predikant dat hij het Woord van God bestudeert, de arbeid verricht die daarvoor nodig is. Zeg niet dat de tijd die voor studie is gereserveerd ook wel minder kan zijn, omdat hij al “voldoende” weet – dat zegt alleen maar iets over de gemeente die nog minder weet. het allerergste: een predikant die de Bijbel niet kent, maar toch vol is van zijn eigen theologie of filosofie en beseft dat hem dat een voorsprong op de gemeente geeft. En dan daarin berust! Voortdurende, ingespannen studie, worstelen met het Woord, zodat het in je doordringt en je eigen denken en leven bepaalt en bewaart. Dat is de harde arbeid van het predikantschap waaruit alle andere vormen van zijn dienst voortvloeien: in de eerste plaats de gezamenlijke bijbelstudie, en de catechese van jongeren en volwassenen in de fundamenten van het geloof, maar dan ook: leiding geven aan het pastoraat, het evangelie ook verkondigen bij mensen thuis, anderen voorgaan in gebed ook in de omstandigheden van hun leven. Al die functies horen voort te vloeien uit de kerntaak van de predikant en dat is de studie en de verkondiging van Gods Woord.

6. Het bevordert de diepgang en het begrip in onze eredienst

Oppervlakkig begrip van de Bijbelse boodschap bevordert ook een oppervlakkige aanbidding of vroomheid. Er is een sfeer van kinderlijkheid in de gemeente geslopen, alsof we alleen maar met sprookjes bezig zijn. We zingen steeds minder ook liederen die de geest en de woorden van de Schrift ademen. Soms maak ik echter mee, dat de woorden van het lied dat we zingen een grotere diepgang hebben dan de woorden die we horen van de kansel. Of dat de liederen theologisch tegenspreken wat de voorganger beweert. Als we dan onoplettend zijn, laten we een dergelijke verwarring ook nog eens toe in onze geest.

7. Het bevordert een begrip van Christus

Christus, de Heer, willen we leren kennen.Ik ga ervan uit dat dat een axioma is voor alle gelovigen en dat het er niet alleen om gaat om iets te horen dat voor ons aangenaam en versterkend is. Het is niet van belang dat we onze cultuur kennen, de filosofie of de wijsheid van de wereld. Of een muzikale smaak ontwikkelen of politiek op de hoogte zijn. Om de goede keuzes te maken in het leven moet je Gods Woord kennen! Dan heb je de “zin” van Christus, zoals we lezen in 1 Kor. 2:16. Daarmee beoordelen we alle dingen. En we hebben de “zalving van de Heilige”- 1 Joh. 2:20 – en “deze zalving onderwijst u met betrekking tot alle dingen” 1 Joh. 2:27.

8. Het bevordert Bijbelstudie in de gemeente

We leven van elk woord dat uit de mond van de Heer uitgaat! Zo was het voor de Heer Jezus en zo is het bij ons. In deze manier van preken laten we zien hoe we een conclusie hebben bereikt, hoe we geredeneerd hebben op grond van de Schrift. Zo laat je ook zien hoe je met de Bijbel omgaat zodat de gemeente dat ook thuis doen kan. Het alternatief is een soort “soundbyte”,  waarmee je opnieuw niets anders geeft dan conclusies zonder te laten zien hoe je die bereikt hebt. Daar leert de gemeente wél wat jij denkt, maar niet hoe de Schrift denkt – en daar gaat het nu net om!

9. Het laat Gods stem horen in de actuele kwesties van de tijd

Zoveel vragen leven er bij mensen op grond van het bombardement van informatie op televisie. Waarom laat God al dit kwaad toe? Wat is de dreiging die uitgaat van de Islam? Van ISIS? Wat moeten we als volk doen met de vluchtelingenstroom? Je kunt daar een politieke opinie over hebben, maar wat zegt Gods Woord over dergelijke zaken?

10. Het bevordert een gemeente die gevoelig is voor Gods eer

Wanneer de eerbied voor Gods Woord vermindert, vermindert ook de eerbied voor God Zelf. Hij wordt een vage grootheid op de achtergrond, in plaats van een heldere presentie die met een duidelijke stem spreekt. Veel van het verval en de onhelderheid van het geloof in onze tijd is een gevolg van het loslaten van het beginsel dat God gesproken heeft: helder, duidelijk en met gezag. Er is geen “mysterie” dat we te ontraadselen hebben, er is waarheid die we uit de verpakking moeten halen! Het mysterie ontstaat door ons slechte luisteren en eigenwijze spreken!

11. Het reikt de Schrift aan als enige werkelijke bron van ondersteuning

Wanneer de prediking niet laat zien dat de Schrift het antwoord geeft op de diepe levensvragen zullen mensen naar andere bronnen van troost gaan verlangen. Ze zullen zich willen laven aan de praatjes van sterrenwichelaars en de vrome praatjes indrinken van Oosterse goeroes. Zo werken menselijke behoeftes nu eenmaal. Wanneer de prediking de troost niet biedt die daarin ligt, zullen mensen ook niet verlangen naar het Woord. En de troost die het Woord geven kan heeft een belangrijk voordeel boven andere troostpraatje: zij is waarachtig.

12. Het laat het aan God over om het leven van mensen te veranderen

Mensen vragen om actuele prediking, die midden in het leven staat en ze bedoelen dat de prediking hen ook de toepassing van het Woord moet aanreiken. Ze moeten er iets mee “kunnen”, terwijl het gaat om de vraag wat het Woord kan. Welnu, dat Woord kan doordringen tot in de diepste regionen van het menselijk leven en is daar een tweesnijdend zwaard dat chirurgisch tot heling leidt, maar ook bestraffend tot kennis van de zonde kan leiden. Maar het is niet de predikant die dat doen moet, het gaat niet om zijn zwaard. Het Woord moet de kans krijgen om op te bloeien in hart en geweten van de hoorders. De heilige Geest moet de toepassing op het hart zijn, de na-prediker zijn. Maar al te vaak verzandt de prediking in een doorgeven van goedbedoelde levensadviezen vanuit de ervaring en positie van de predikant, en niet vanuit het Woord.  De predikant moet het Woord verhelderen en hij is verantwoordelijk voor de boodschap. Maar hij is niet verantwoordelijk voor de reactie op de boodschap. Dat is tussen de gelovige en de heilige Geest.

13. Het verhindert dat de Schrift gaat klinken als de zoveelste opinie

We leven in een post-moderne tijd, dat wil zeggen dat we er allemaal van doordrongen zijn dat er alleen maar opinies zijn – behalve in de harde wetenschappen – en dat niemand gelijk heeft. Niemand heeft de waarheid? Als de predikant h4et woord van de Schrift laat klinken als de zoveelste opinie tussen alle andere, dan zal de hoorder dat ook gaan denken. Het woord van Jesaja of dat van Jezus komt dan naast de woorden van anderen te staan en niet boven die andere woorden. Maar het Bijbelse Woord is geen perspectief naast andere, geen mening naast andere! Het is Gods Woord en dus de eeuwige waarheid die ons heiligt. “Heilige hen door Uw waarheid”- waar is die waarheid dan? Of is dat ook maar een opinie? “Uw Woord is de waarheid”- is een uitspraak van Jezus zelf.

Mensen zeggen dat we pretenderen de waarheid in “pacht” te hebben, dat we doen alsof het ons eigendom is. Een tekstgetrouwe prediking komt op die mensen over als arrogant. Maar een ander komt met de schijn van wijsheid en met bedrieglijke woorden en spreekt met veel bescheidenheid, en ze zullen de leugen volgen die op die manier zoet verpakt is. Een arts kan een medicijn voorschrijven dat bitter smaakt. En een patiënt volgt het advies van de arts omdat die het weten kan. Is dat arrogantie aan de kant van de arts? Of is dat levensreddend inzicht, verworven in vele jaren studie, voortbouwend op inzicht en ervaring van generaties voor hen?

Wij hebben de waarheid niet “in pacht” of anderszins, alsof die uit ons zou zijn voortgekomen. Maar “wij prediken niet onszelf”, en niet onze eigen opinies en we doen niet aan bedrog en misleiding en vervalsen het Woord van God niet (1 Kor. 4:2)  en bedrijven ook geen handel ermee, door aan te prijzen wat ons uitkomt en te verzwijgen wat ons geen voordeel geeft ( 1 Kor. 2:17). We maken dat Woord, dat de Waarheid is, openbaar! En dat is onze aanbeveling aan het geweten van mensen, niet onze superieure wijsheid. “Wij prediken Christus als de Heere” ( 2 Kor. 4:5) – want alleen Hij heeft gezag. En dat kan alleen als we het Woord prediken, zoals Paulus aan Timotheus opdraagt: “Predik het Woord” (2 Tim. 4:2). De Bijbelse tekst, het apostolische en profetische Woord dat de heilige Geest uit het “Zijne”, uit Christus Jezus, genomen heeft; de woorden die de Geest bij de Vader gehoord heeft (vgl. Joh. 16), die prediken wij “gelegen of ongelegen”, of het de hoorder nu past en hem zint of niet. Want de Geest van de waarheid geeft ons niet de waarheid in pacht, maar “zal ons de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken”,  – dus geen openbaring naast en buiten de Bijbel – “maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. De toekomstige dingen” – die op dat moment nog toekomstig waren: kruisiging, opstanding, hemelvaart, Pinksteren – “zal Hij”, de Geest, “u”, de apostelen “verkondigen”. En wij hebben het Nieuwe Testament ontvangen zodat we die verkondiging ook kennen en begrijpen.

14. Het bevordert de liefde tot God

Veel prediking toont de eigenliefde van de prediker die vol is van zichzelf en zijn waardevolle ideeën. Je hoort te vaak: ik dacht deze week… Wat je zou moeten horen is: open eens uw bijbel bij… Of: laten we nog dit vers erbij lezen. Als de predikant werkelijk de Bijbel liefheeft demonstreert hij daarmee dat hij God werkelijk liefheeft. Je kunt moeilijk volhouden dat je iemand liefhebt als je geen of nauwelijks interesse toont voor wat hij gesproken heeft.

15.Het laat de onverbrekelijke band zien tussen leer en leven

Je leven is wat je gelooft! Theologie is natuurlijk óók een theoretisch kennen van de waarheid, waar we niet per se allemaal een gave voor hebben ontvangen. Maar theologie is ook de overtuiging, het geloof in de waarheid die het dagelijks leven bepaalt, aandrijft, stuurt, kracht geeft. Gods Woord is de motor, het stuur, de Tom-Tom, van ons dagelijks leven. De benzine is de heilige Geest, de hand aan het stuur is ons geloof. Waarmee houden wij ons stuur recht? Als wij het houden naar Gods Woord – vgl. Psalm 119:9. Maar theologie, kennis van God, is ook liefde! Je moet de waarheid, die niets anders is dan het karakter van Christus Zelf – Hij IS de waarheid en het leven, Hij IS het licht van de wereld – ook leren liefhebben. Als Johannes schrijft aan “jonge mannen” in het geloof, die nog de kracht hebben en ook soms de opdracht om te strijden voor het geloof, dan horen we de heilige Geest door Johannes zeggen: “Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft – en wat is daarvan dan het gevolg, van dit blijven in Gods Woord?: en u de boze hebt overwonnen. Een leven in geestelijke overwinning, dat is het resultaat van het blijven in Gods Woord, dat leven geeft in overvloed.

Predik het Woord

Predik het Woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. (2 Tim. 4:2)

Al maandenlang denk ik na over het karakter van mijn prediking in de gemeente van IJmuiden. Vindt mijn prediking wel aansluiting bij het geloof van de gemeente? Zijn mijn preken niet te onderwijzend of te vermanend? Schenk ik voldoende aandacht aan de normale ervaringen van mijn gemeenteleden, die lang niet allemaal op hetzelfde niveau van geloof leven? Ben ik te zeer gericht op het onderwijs vanuit de Schrift en komt daardoor de bemoediging tekort?

Ik zou niet weten waar ik het antwoord op die vragen anders zou moeten zoeken, dan in het Woord van God zelf. De opdracht om te prediken heb ik bij mijn examen als predikant aanvaard als een opdracht om volgens het Woord te prediken. Ik heb zelfs de belofte afgelegd, dat ik mij zou verzetten tegen alles wat met de leer van het Woord van God in strijd is. Mijn kerkelijke opdracht is dus hetzelfde als de Bijbelse opdracht die Paulus hier verwoordt: “Predik het Woord.” Dat betekent in ieder geval dat ik me moet aansluiten bij de woorden die Paulus elders spreekt: “wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere” (2 Kor. 4:5).

Zonder deze Bijbelse en kerkelijke opdracht zou het leven een stuk eenvoudiger zijn. Als je elke zondag tussen de 20 en 30 minuten mag spreken over een onderwerp dat je zelf wel aardig vindt, en dat je nuttig vindt voor de toehoorders, dan ben je zo klaar. Maar de opdracht van een predikant is helemaal niet gering. Hij is verantwoordelijk voor zijn prediking in de eerste plaats tegenover God zelf. Maar toch is er een gemeente die over zijn prediking ongetwijfeld een oordeel heeft. Het is goed dat de gemeente beseft vanuit welke opdracht een predikant moet spreken. Daarom zal deze tweede brief aan Timotheüs ongetwijfeld in Efeze en op andere plaatsen in de gemeente zijn voorgelezen. Als de gemeente de opdracht aan de predikant niet ondersteunt, wordt zijn leven buitengewoon moeilijk. Laten we daarom eens kijken naar een deel van de tekst die de opdracht aan de predikant definieert.

Paulus en de gemeente van Efeze

Paulus heeft grote zorgen om de gemeente van Christus in Efeze. In de laatste brief die hij geschreven heeft voor zijn dood, roept hij zijn leerling Timotheüs daarom op om vol te houden. Ondanks de moeilijke tijden die in Efeze zijn aangebroken. Deze tweede brief aan Timotheüs laat veel van die zorg zien, en de opdracht van de plaatsvervanger van Paulus in die gemeente is dan ook een behoorlijk zware opdracht.

Veel vooral jonge predikanten vragen zich in onze tijd af met welke strategie ze de gemeente moeten onderwijzen en het evangelie moeten verkondigen. Ze zoeken naar een “strategie” zoals een bedrijf probeert een onpopulair en onbekend product te slijten aan de massa. Daar is een campagne voor nodig, en er moet reclame worden gemaakt en een goede prijsstelling binnen de markt. Het is een manier van denken die ook de kerk is binnengeslopen. Hoe kunnen we het evangelie aanvaardbaar maken voor moderne mensen? Hoe kunnen we onze erediensten aantrekkelijk maken voor jongeren? Hoeveel van de moderne cultuur moeten wij opnemen, zodat er tenminste nog gesproken kan worden over God en Christus? Misschien moet de prijs van het evangelie wel drastisch worden verlaagd, misschien moeten we in ons optreden naar buiten toe – onze reclame – de kerkelijke taal vermijden en aansluiten bij de beleving van moderne mensen. Ondanks al die mooie strategieën worden onze kerken steeds leger.

Al het onderwijs dat ik in mijn opleiding heb ontvangen over het vinden van de juiste strategie, over het rekening houden met het karakter van de gemeente, over de aansluiting van de Bijbel met de ervaringen van de mensen, dat alles zou ik graag hebben ingeruild voor een goede heldere exegese van deze brief van Paulus. Want eigenlijk staat het hier allemaal al. De grondslag van het ambt in de kennis van het Woord van God bijvoorbeeld in het derde hoofdstuk: “Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent….” en alles wat daarna volgt over het karakter en het nut van de Schrift. De zware verantwoordelijkheid, niet tegenover de gemeente, maar tegenover “God en de Heere Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen…” aan het begin van hoofdstuk 4. Dan de opdracht zelf die ik hierboven geciteerd heb, en dan de diagnose: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen…” (vers 3).

Diagnose: de verdeeldheid van de gemeente

Om met dat laatste te beginnen: hoe is dan de diagnose van onze gemeente? Het zal niet veel verschillen van andere gemeenten binnen onze Protestantse Kerk. Er zijn mensen die naar de kerk gaan omdat ze dat van jongs af aan gewend zijn. Er zijn mensen die gaan omdat ze gesteld zijn op de liederen en elkaar graag willen ontmoeten. Vanwege vriendschappen die soms meer dan een halve eeuw terug gaan. Wat het geloof betreft zijn er ongetwijfeld mensen die uit een gelovig nest komen, en alles met de paplepel hebben meegekregen. De Bijbelse woorden zijn hun vertrouwd en ze geloven die woorden met heel hun hart. Maar tussen deze beide uitersten in, zijn er ongetwijfeld ook mensen die bezig zijn hun geloof en hun betrokkenheid bij de kerk te verliezen. Je ziet ze niet elke zondag meer. Ze staan met één been buiten de kerk en hebben de moderne cultuur meer lief dan het evangelie. Sommigen staan aarzelend op de rand van de bekering, onzeker of ze het evangelie voluit moeten omhelzen of een kritische distantie in acht moeten nemen. En dan zijn er nog de mensen voor wie het geloof een vanzelfsprekendheid is en die in de kerk liever bezig zijn met de praktische vragen waar ze elke dag op stuiten. Hoe heb ik mijn naaste lief? Hoe ver moet ik gaan in mijn zorg voor anderen? Of, als hun bezorgdheid voortkomt uit het krantenbericht van zaterdag, dan willen ze op zondag horen hoe het dan zit met de Islam, of met de zorg voor vreemdelingen, of het geweld in de wereld.

Het is onmogelijk dat een predikant in een preek al deze mensen geven kan wat zij naar hun eigen oordeel nodig hebben. Maar het is de vraag of dat ook de norm kan zijn. De diagnose die Paulus al gaf, lijkt onverkort ook van kracht voor onze tijd. Mensen zullen zoeken wat het gehoor streelt, zegt hij. Wat het gehoor streelt, is altijd wat je al wist. Wat het gehoor streelt, is wat jou een goed gevoel geeft over jezelf. Wat het gehoor streelt, is een troostend woord waardoor je je eigen moeilijkheden even kunt vergeten. Wat veel gemeenteleden verwachten van de preek, wordt door Paulus hier gekarakteriseerd als een uitvloeisel van persoonlijke behoeften en voorkeuren. Het maakt niet uit of mensen de waarheid horen, als het maar hun gehoor streelt en overeenkomstig hun eigen begeerten is. Feilloos wijst Paulus het hart van dit probleem aan: “ze zullen zich van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.”

Prediking als zorg om de waarheid

Ongetwijfeld veronderstelt Paulus hier, dat de prediking van het Woord een prediking van de Waarheid is. Een preek is geen suggestie om de wereld eens anders te bekijken. Een preek is geen poging om te entertainen, te coachen, te adviseren, te overtuigen van de vriendelijkheid van de prediker, en het is zeker geen peptalk waardoor iemand zich goed kan gaan voelen. Met de Schrift, zegt Paulus, wordt onderwezen, maar ook weerlegd en verbeterd en opgevoed – 2 Tim. 3:16. Er is een waarheid in het geding, die besloten ligt in het Woord van God, die “de overleggingen en gedachten van het hart” oordeelt. Het Woord van God is “levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard” (Hebr. 4:12).

Waarom moet de gemeente met aandacht luisteren naar het woord van haar predikanten? Omdat deze voorgangers “het Woord van God tot u gesproken hebben”. Waarom wordt de gemeente opgeroepen deze voorgangers werkelijk te gehoorzamen? Omdat “zij waken over uw zielen”. Waarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden juist voor de voorgangers? – “omdat zij rekenschap moeten afleggen”, en een grotere verantwoordelijkheid dragen dan anderen, en “opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend” (Hebr. 13:7). Maar de gemeente zal moeten begrijpen, dat de maatstaven die zij aanlegt voor haar predikant geen andere mogen zijn, dan de maatstaven die het Woord van God aan die predikanten oplegt. De gemeente moet beoordelen of de predikant zijn Bijbelse opdracht trouw is. De maatstaf is dus nadrukkelijk niet, of de prediking het gehoor streelt en overeenkomstig de eigen verlangens is.

In zijn prediking spreekt een predikant in zijn eigen gemeente tegen mensen die hij kent, van wie sommigen het allemaal al denken te weten, anderen aarzelend staan tegenover het evangelie, weer anderen afgeleid zijn door hun dagelijkse zorgen, weer anderen met één been buiten de kerk zijn gaan staan en weer anderen die verdwaald zijn en eigenlijk door hun ongeloof in de kerk niets te zoeken hebben, en tenslotte ook nog tegen gelovigen die onderwijs nodig hebben om in hun geloof gesterkt en gevoed te worden.

Prediking volgens de gezonde leer

Paulus zegt niet tegen Timotheüs dat hij een strategie moet ontwikkelen om al deze verschillende groepen op een eigen en passende wijze aan te spreken. De opdracht die Paulus zelf van de Heere ontvangen heeft, geeft hij door aan zijn leerling Timotheüs. In drie Nederlandse woorden: predik het Woord. Wat God zegt tegen de gemeente moet door de predikant worden vertolkt. Het moet onderwijs zijn en dus “gezonde leer.” Die “leer” is de samenvatting van het Bijbelse verhaal, de hoofdpunten van het evangelie, de waarheid die God geopenbaard heeft, dat alles is “leer”. Het ligt voor ons fundamenteel vast in de belijdenis en in de Catechismus, en de predikant – maar niet alleen hij, ook de gemeente – leert het kennen door het bestuderen van de werken van de grote leraren van vroeger. Het Woord van God moet worden gepredikt, zoveel als maar mogelijk is in overeenstemming met de gezonde leer, en dat betekent voor ons: de gereformeerde traditie. De prediking kan dan niet alleen maar troostend en bemoedigend zijn. Het is ook en altijd onderwijs, weerlegging en verbetering. Dat wil zeggen, de prediking probeert onwetendheid over het evangelie in Christus te veranderen in wijsheid en kennis; foutieve gedachten en aannames over Gods waarheid tegen te spreken en ten goede te keren; onzekere en onjuiste overtuigingen over Gods wil te corrigeren en zo alles te doen om de gemeente een opvoeding te geven. Zoals een leraar een klas opvoedt, zoals ouders hun kinderen opvoeden.

Gelegen of ongelegen

Predik het Woord dus. Ik denk dat dat alleen waar wordt, als we de methode van de expositie volgen. De tekst bepaalt het thema, het verloop van de argumenten, roept de illustraties op en niet omgekeerd, loopt uit in een toepassing van de Bijbel op het leven – en niet de toepassing van het leven op de Bijbel. Timotheüs wordt daarbij zelfs opgeroepen om te volharden, om aan te dringen, om ervoor te staan, allemaal betekenissen van dat Griekse woord dat daar gebruikt wordt. Dan staat er ook nog: gelegen of ongelegen. Letterlijk: volgens een goede tijd en tegen de goede tijd in. Het Griekse woord “kairos” is tijd in de zin van het goede en passende moment. Een huwelijksdatum is een “kairos” – de zinvolle tijd –, terwijl de tijd die verstrijkt volgens de klok op het nachtkastje eerder met het woord “chronos” wordt aangeduid – de vergleidende tijd. Gelegen of ongelegen slaat op de situatie waarin de prediker zich bevindt. Het gaat erom dat hij het Woord moet prediken of het hem nu uitkomt en voor hem de passende tijd is, of dat hij zich wat ongelukkig voelt, aarzeling moet overwinnen, en het voor hem helemaal niet een passende tijd is. Overigens, een vers als dit geeft geen legitimatie aan onbeschoftheid. Een woord opdringen aan anderen, die je bijvoorbeeld ontmoet in familiekring, of bij een huwelijksfeest, heeft niets te maken met gelegen of ongelegen, maar wel met gebrek aan beleefdheid.

Het kan heel ongelegen zijn, om het Woord van Christus te prediken volgens de gezonde leer in een tijd waarin mensen zoeken wat het gehoor streelt. Veel predikanten zijn daarbij gesneuveld. Het Woord wordt vervangen door een tekst, de uitleg van die tekst wordt vervangen door een opbeurend praatje, het opbeurende praatje wordt overschaduwd door een anekdote uit het dagelijks leven. Het resultaat is precies volgens de verwachting van veel gemeenteleden: evangelisch nietszeggend, zonder vermaning, troostend vanwege mooie losse woorden, een ruwe en primitieve poëzie die het goede gevoel wil opwekken, maar het hart en het verstand hongerig laat. De alledaagse ervaring domineert het Woord. God spreekt niet tegen ons, wij spreken tenslotte alleen nog tegen elkaar.

Het lot van een Kerk zonder het Woord

In sommige steden zijn de grote kerken leeg. Op de zondag morgen blijft het donker want de gelovigen van Hervormde of Gereformeerde komaf hebben al lang ontdekt dat in hun kerken geen geestelijk voedsel meer wordt aangereikt. Ook in Leeuwarden staan de kerken leeg en zijn sommigen al verkocht om te worden omgebouwd tot appartementen. Maar in een van de wijken van Leeuwarden staat een gemeente met 1800 leden. De leden daarvan hebben de verplichting op zich genomen om elke week een bijbelstudie te volgen. En dat is naast de wekelijkse Bijbelstudie op een dag in de week die ze óók volgen. Op zondagmorgen na de dienst gaan ze elk naar hun eigen lokaal, want ze zijn verdeeld over meerdere klassen of leergangen. Permanente educatie van een gelovige door Bijbelstudie – in die gemeente wordt het als voorwaarde gesteld. De toegang is daardoor moeilijker geworden. Maar in die kerk gaat op zondag het licht aan en de kachel niet uit als niet alleen de lofzang is gezongen uit 1800 kelen, want er wordt in het hele gebouw in groepjes van 40 man aan diepgaande Bijbelstudie gedaan. Zo’n gemeente is in dit opzicht “volmaakt en toegerust tot elk goed werk” (2 Tim. 3:16, 17). Het is Bijbelstudie volgens de leer en gericht op het leven.

Waarom zien we zo vaak in die buiten kerkelijke gemeenten, zoveel mensen die eerder bij de Protestantse kerken zijn afgehaakt? Is het niet eenvoudig hierom: als je als gelovige voeding zoekt vanuit Gods Woord, heb je in verreweg de meeste van onze Protestantse gemeenten niets te zoeken. Wij sukkelen voort op de oude weg, van aanpassing aan de cultuur, van troostende praatjes, en we willen niets weten van een intense studie van Gods Woord. Zolang we ons over alle andere dingen druk maken in de kerk, over financiën, zaalverhuur, de verwarming, de geluidsinstallatie, het lekkende dak, de diaconale doelen, het aantal huisbezoeken per week, kunnen we onszelf als toegewijde christenen zien. De studie van Gods Woord is voor ons een sluitpost geworden. De meesten van ons zien het nut er niet van in. Ik betreur dat zeer.

Gods Woord wijst ons een andere weg.