Het belang van de “vreze des Heeren” voor het lot van de wereld.

En Rabbi Ĥelbo zei dat Rav Huna zei: Elke persoon die de vrees voor de Hemel heeft, wordt naar hem geluisterd, zoals staat vermeld: “Het einde van de zaak, alles gehoord hebbend: Vrees God en onderhoud Zijn geboden; want dit is alles van de mens” (Prediker 12:13). De Gemara legt uit: “Het einde van de zaak, alles gehoord hebbend,” verwijst naar de woorden van iemand “die Zijn geboden onderhoudt; want dit is alles van de mens.”Met betrekking tot het einde van dit vers, vraagt de Gemara: Wat wordt bedoeld met “want dit is alles van de mens”? Rabbi Elazar zei: De Heilige, geprezen zij Hij, zei over hem: De hele wereld is alleen voor deze persoon geschapen. Dit is de ultieme persoon voor wie de hele mensheid is geschapen. Rabbi Abba bar Kahana zei: Het einde van dit vers leert dat dit gelijk staat aan de hele wereld, de gehele mensheid. Rabbi Shimon ben Azzai, en sommigen zeggen Rabbi Shimon ben Zoma, zegt: Niet alleen is hij gelijk aan de hele wereld, maar de hele wereld werd geschapen om als metgezellen voor hem te dienen, zodat hij een samenleving zou hebben om in te leven en mee om te gaan.

Deze tekst is een passage uit de Joodse rabbijnse literatuur, specifiek uit de Talmoed Bavli  (BBerachot 6b), die een centrale tekst is binnen het rabbijnse jodendom. Het bevat een discussie tussen rabbijnen over het belang van de vrees voor God en de impact ervan op de wereld.

Laten we de tekst ontleden:

 1. Context: De passage begint met R. Helbo die R. Huna citeert, die het belang van de vrees voor God benadrukt. Dit zet de context voor de daaropvolgende discussie tussen de rabbijnen over de vrees voor God en de implicaties ervan.
 2. Interpretatie van Prediker 12:13: De passage citeert Prediker 12:13, waar staat: “Het einde van de zaak, alles gehoord hebbend: vrees God en houd zijn geboden, want dit is de gehele mens.” De rabbijnen gaan dieper in op de betekenis van dit vers, waarbij ze zich met name richten op de zin “want dit is de gehele mens.”
 3. Interpretaties door verschillende rabbijnen:
  • R. Eleazar interpreteert “de gehele mens” als betekenis dat de hele wereld werd geschapen voor het welzijn van iemand die God vreest. Dit impliceert de diepgaande betekenis van een persoon die de vrees voor God belichaamt.
  • R. Abba b. Kahana suggereert dat iemand die God vreest van gelijke waarde is als de hele wereld. Dit benadrukt de immense waarde en het belang van zo’n individu.
  • R. Simeon b. ‘Azzai (of R. Simon b. Zoma) biedt de interpretatie dat de hele wereld werd geschapen als een satelliet voor iemand die God vreest. Deze metaforische interpretatie benadrukt de centrale rol van dergelijke individuen in het bestaan van de wereld.
 4. Belangrijke thema’s:
  • Vrees voor God: De passage benadrukt de vrees voor God als een fundamenteel aspect van de joodse ethiek en spiritualiteit. Deze vrees is niet louter angst of terreur, maar eerder een diep ontzag, eerbied en respect voor het goddelijke.
  • Menselijke Betekenis: De discussie belicht de diepgaande betekenis van individuen die de vrees voor God bezitten, waarbij wordt gesuggereerd dat zij een centrale rol spelen in de kosmische orde en van onschatbare waarde zijn.

Over het geheel genomen weerspiegelt deze passage thema’s van eerbied voor God, het belang van ethisch gedrag en de verheven status van degenen die volgens de joodse traditie de vrees voor God belichamen. Het illustreert ook de interpretatiemethoden die door rabbijnen worden gebruikt om diepere betekenissen uit bijbelse verzen af te leiden.

Dit bericht is geplaatst in Jodendom, KOINONIA LIVE!. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Het belang van de “vreze des Heeren” voor het lot van de wereld.

 1. Robbert Veen schreef:

  Summary in English
  Rabbi Helbo said that Rav Huna said that every person who has the fear of Heaven is listened to, because the end of the matter is that one who keeps His commandments is all of man.
  Rabbi Abba bar Kahana said that this verse is equivalent to the entire world, and Rabbi Shimon ben Azzai said that the world was created for him.
  This text is a passage from the Talmud Bavli (BBerachot 6b) that contains a discussion among rabbis about the importance of the fear of God and its implications.
  The rabbis elaborate on the meaning of Ecclesiastes 12:13, focusing particularly on the phrase “for this is the whole man”. They say that the whole world was created for the good of one who fears God.
  The entire world was created as a satellite for one who fears God. This fear is not mere fear or terror, but rather a deep awe, reverence and respect for the divine.
  The discussion highlights the profound significance of individuals who possess the fear of God, and illustrates the methods of interpretation used by rabbis to derive deeper meanings from biblical verses.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *