“Hen zullen deze tekenen volgen” – De Supermens van Tom de Wal – aflevering #3

Een bespreking van pagina 12 en 13 van het boek Supermens”  van Tom de Wal. We gaan in op de hier genoemde Bijbelteksten die als fundament functioneren van het gehele boek.

  • Zijn wij gezonden zoals de Heer Jezus door de Vader, met dezelfde identiteit en bovennatuurlijke krachten?
  • Kunnen wij in die identiteit “instappen”?
  • Zijn de tekenen van Markus 16 bedoeld voor ons, of voor de discipelen alleen?

Die vragen en meer probeer ik te beantwoorden in deze 3e aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! over het nieuwe boek van Tom de Wal.

Geloof en werken

Naar aanleiding van een opmerking die iemand onlangs maakte over de brief van Jacobus, heb ik deze video-reactie gemaakt.

Ik denk dat er niet alleen sprake is van een misverstand over de betekenis van de tekst, maar dat er ook sprake is van een forse kritiek op predikanten die het vak van de prediking en de theologie ernstig nemen. Vandaar dat ik meende te moeten reageren. Het is niet bedoeld als persoonlijke aanval, vandaar dat ik geen naam en toenaam geef van degene die mij tot dit antwoord aangezet heeft.

Inleiding tot begrip van de Heilige Geest – inleiding voor Heemstede

Rom 8:15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

1Co 12:13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Act_5:32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.

Rom_8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Rom_9:1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest,

1Jn_5:8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één.

Act_13:2 En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.

Joh 16:8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:

Joh 16:9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

Joh 16:10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;

Joh 16:11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

Act_1:8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Eph_5:18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,

Eph_6:17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

Eph_6:18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Th_1:6 Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest,

1Th_5:19 Blus de Geest niet uit.

2Th 2:2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Gal_5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Gal_5:25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Jn_3:24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

2Pe_1:21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

1Jn_4:2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

1Jn_4:13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

‘k Ben ver van U – meditatie over Guido Gezelle

Wat heb ik, zonder u,
Dat ik beminnen zal?

‘k Ben ver van u

(Guido Gezelle)

Wat hebben wij dan zonder Hem? De vraag zelf is een teken van zijn aanwezigheid. Door die aanwezigheid beseffen wij onze sterfelijkheid, ontvangen wij het getuigenis van de zonde, maar ook van de onrust van ons hart.

Het is arrogantie wanneer een mens dit besef en dit getuigenis negeert zonder de bron ervan te zoeken. Wie God zoeken zullen Hem vinden, en wie God vinden zullen Hem prijzen. Wie Hem niet zoekt zal iets anders vinden.

Fantasie versterkt de ervaring, en de ervaring schept een illusie, in de meest gevoeligen onder ons het besef van een verlangen en een kloof. “Laat alles zijn voorbij, gedaan, verleden, dat afscheid tussen ons en diepe kloven spant.” In deze onwetendheid wordt een ander dan God aangeroepen. Met schone namen. Een eeuwig licht. Een Vaderland. Een lieve zon. De Eeuwige. Een “alschone blomme”.

De dichter dicht: “Wat kan ik, zonder u, als eeuwig, eeuwig, sterven. Wat heb ik, zonder u, dat ik beminnen zal?”  Dat wij ver van hem zijn, leidt tot het gebed dat alleen Hij die afstand kan overbruggen. God heeft dat gedaan door ons aan te roepen, door ons geloof te schenken. Hij is ons verkondigd. Hij is ons gepredikt. Wij hebben Zijn Woord gehoord. Zo is ons geloof gewekt in de menswording van Gods zoon. Dan kennen wij Hem.

En wanneer wij Hem zo kennen, hebben wij andere schone namen. Mijn Heer en mijn God. Mijn bevrijder en Verlosser. Zoon van God, die wij aanbidden. Beeld van de Vader. Al Gods volheid, Zijn genade, en Zijn liefde onverdeeld.

‘k Was ver van U, maar U bent in mij, mij nabij zoals niets anders.