Sefer Hachinoech mitzvah #2 – besnijdenis

Korte bespreking van het tweede gebod in de Sefer Hachinoech, de middeleeuwse uitleg van de 613 geboden in de volgorde waarin ze in de Torah voorkomen.
In dit werk wordt eerst gekeken naar het gebod in de vorm waarin het in de Bijbelse tekst staat – in dit geval is dat Genesis 17:10 waar de besnijdenis wordt opgedragen aan Abraham en al zijn nakomelingen.
Daarna wordt (2) naar andere teksten gekeken waarin hetzelfde gebod voorkomt, zoals in dit geval Lev. 12:3.
Dan is er (3) de vraag hoe het gebod precies moet worden uitgevoerd, wat de “injan hamitzvah” wordt genoemd.
(4) De onderliggende redenen en het doel van de mitzvah wordt daarna aan de orde gesteld en vervolgens (5) worden de verschillende voorschriften met betrekking tot de uitvoering genoemd – de zogenaamde “dinei hamitzvah”.
Elke bespreking eindigt (6) met de vraag op wie en wanneer en waar de mitzvah moet worden uitgevoerd, ingeluid met de term “nohègèt.” (Wat “is van toepassing” betekent in deze context.)
In een van de volgende afleveringen zal ik het verband bespreken met het Nieuwe Testament.

Zie ook: “https://www.youtube.com/watch?v=AgJjADLxW8A”

De betekenis van de “vier Noachidische geboden” in Handelingen 15 voor de Christelijke kerk – de leer van Toby Janicki

In zijn boek over Galaten, betoogt D. Thomas Lancaster dat de apostelen niet de Torah “teken-geboden” en onderscheidende identiteitskenmerken aan de nietJoodse gelovigen oplegden. Dit zijn geboden die specifiek aan Israël gegeven zijn als onderscheidend merkteken, zoals Shabbat, tzitzit (kwastjes), en de besnijdenis, waarvan het laatste het meest nadrukkelijk in de brieven van Paulus vermeld wordt. Terwijl het heidenen niet verboden is om aan deze geboden van de joodse identiteit deel te nemen, zijn ze niet gebonden ze te houden zoals joden dat zijn. Tegelijkertijd nemen gelovigen soms aan dat de Torah van HaShem alleen voor Joden geldt en helemaal niet voor niet-Joodse discipelen. Niets is verder van de waarheid. Ondanks het feit dat de apostelen de nietJoden “bevrijdden” van deze teken-geboden, zijn ze gebonden aan het grootste deel van de overige mitswot (regels) van de Tora. Benadrukt moet worden dat de heidenen in de Messias een status in het volk van God hebben en een Torah verantwoordelijkheid die ver uitstijgt boven die van de God-vrezenden bij de synagoge van toen en van de hedendaagse Noachiden (zoon van Noach). Door middel van Yeshua, zijn gelovige heidenen geënt in het volk van God en worden lid van het burgerschap Israëls. Hoewel het lidmaatschap zijn voorrechten heeft, heeft het ook zijn verplichtingen.

Doorgaan met het lezen van “De betekenis van de “vier Noachidische geboden” in Handelingen 15 voor de Christelijke kerk – de leer van Toby Janicki”

Koinonia Bijbelstudie Live! wordt Beit Ahavat Torah – Nieuwsbrief 23 februari 2023

Koinonia Bijbelstudie Live! wordt Beit Ahavat Torah

Het is een tijd geleden dat ik een Nieuwsbrief heb gemaakt. Maar hier is hij dan, de eerste nieuwsbrief van het jaar 2023. Wat is er gebeurd, waar staan we nu en waar willen we heen? Doorgaan met het lezen van “Koinonia Bijbelstudie Live! wordt Beit Ahavat Torah – Nieuwsbrief 23 februari 2023”

Autobiografische Theologie #4 – De Doopsgezinde broederschap

De tweede grote periode in mijn theologische ontwikkeling is de periode in de Doopsgezinde Broederschap van 1996 – 2005.

Menno Simons en de Amerikaanse Menisten waren voor mij een grote inspiratie, ondanks het feit dat ik hier weinig begrip vond voor mijn waardering voor de joodse traditie. Maar de praktijk van de Nederlandse Menisten was toch duidelijk geheel anders dan die van de geestelijke voorouders. Dat leidde tot de tweede grote breuk in mijn theologische ontwikkeling.

Leven in de Geest versus leven in Torah?

Uit mijn dissertatie – 6. Leven in de Geest versus leven onder de wet

Paulus verklaarde tweemaal dat het ontvangen van de Geest , een uitdrukking voor bekering en het begin van christelijk discipelschap, niet gebaseerd was op het doen van de werken van de wet (3:2), het was niet gebaseerd op het principe van gehoorzaamheid aan de wet en had niet tot doel een dergelijke gehoorzaamheid mogelijk te maken (3:2, 3, 5).67 Na deze verwijzing naar de geloofservaring van de Galaten argumenteert Paulus verder met behulp van het voorbeeld van Abraham. Het is “op dezelfde wijze” dat Abraham geloof in God had, dat hem als gerechtigheid werd toegerekend. In de belofte aan Abraham in Gen. 12:3 waren alle heidenen inbegrepen, want “in u zullen alle volken gezegend worden.” Doorgaan met het lezen van “Leven in de Geest versus leven in Torah?”

Satire: een moderne charismatische bediening

De Heilige Geest openbaarde mij ineens, door een spontane download, wat de Charismatische profeet eigenlijk dacht toen hij deze woorden opschreef. De Heere heeft gesproken. (Had hij mij maar als co-profeet moeten erkennen – zei de Geest en niet ik…)

De woorden van de profeet: Jezebel (mijn lieve vrouw) en ik zijn in de jaren ’80 van de vorige eeuw tot geloof gekomen vanuit een verleden van drugs en criminaliteit. Doorgaan met het lezen van “Satire: een moderne charismatische bediening”