Theologie en de crisis van de cultuur (4)

Hoe deze visie op waarheid ons vormt.

We hanteren een ‘gekuiste’ correspondentietheorie van de waarheid die minder triomfalistisch is dan die van sommigen in het oudere evangelicalisme. Maar we verwerpen ook een waarheidsopvatting die waarheid ziet als niets meer dan de intern coherente taal van een bepaalde geloofsgemeenschap. Dus handhaven we, met wat we hopen een gepaste nederigheid is, het principe van Sola Scriptura.

Hoewel waarheid propositioneel is, is het niet alleen iets om te geloven, maar ook om in aanbidding te ontvangen en in wijsheid in praktijk te brengen. Deze balans vormt ons begrip van discipelschap en prediking. We willen een passie voor gezonde leer aanmoedigen, maar we weten dat christelijke groei niet alleen cognitieve informatieoverdracht is. Christelijke groei vindt alleen plaats wanneer het hele leven wordt gevormd door christelijke praktijken in de gemeenschap – inclusief gebed, doop, avondmaal, gemeenschap en de openbare bediening van het Woord.

Onze theoretische kennis van Gods waarheid is slechts gedeeltelijk, zelfs als ze nauwkeurig is, maar we kunnen er niettemin zeker van zijn dat wat het Woord ons vertelt waar is (Lukas 1: 4). Het is door de kracht van de Heilige Geest dat we de woorden van het evangelie in volle zekerheid en overtuiging ontvangen (1 Thess. 1: 5).

https://www.thegospelcoalition.org/about/foundation-documents/#theological-vision-for-ministry

Theologie en de crisis in de cultuur (3)

Wij bevestigen dat de waarheid wordt overgebracht door de Schrift.

Wij geloven dat de Schrift overal spreekt in oordelen die waarheid claimen (propositioneel zijn) is en dat alle uitspraken van de Schrift volledig waar en gezaghebbend zijn.

Maar de waarheid van de Schrift kan niet worden uitgeput in een reeks stellingen. Het bestaat in de genres van verhalen, metaforen en poëzie die niet uitputtend kunnen worden gedistilleerd in leerstellige proposities, maar toch brengen ze Gods wil en geest op ons over om ons te veranderen in zijn gelijkenis.

Wij bevestigen dat waarheid de correspondentie van het leven met God is.

Waarheid is niet alleen een theoretische correspondentie, maar ook een verbondsrelatie. De bijbelse openbaring moet niet alleen gekend worden, maar ook nageleefd worden (Deut 29:29). Het doel van de Bijbel is om wijsheid in ons voort te brengen – een leven dat volledig is onderworpen aan Gods realiteit.

Waarheid is dus overeenstemming tussen ons hele leven en Gods hart, woorden en daden, door de bemiddeling van het Woord en de Geest. Het elimineren van de propositionele aard van bijbelse waarheid verzwakt ons vermogen om het evangelie vast te houden, te verdedigen en uit te leggen in ernstige mate. Maar als we alleen over de waarheid spreken als proposities, verzwakken we onze waardering voor de vleesgeworden Zoon als de Weg, de Waarheid en het Leven, en de communicatieve kracht van verhalen, en het belang van waarheid als een waarachtig leven in overeenstemming met God.

https://www.thegospelcoalition.org/about/foundation-documents/#theological-vision-for-ministry

Theologie en de crisis in de cultuur (1)

Gedurende honderden jaren, sinds het aanbreken van de Verlichting, was men het er algemeen over eens dat waarheid – uitgedrukt in woorden die wezenlijk overeenkomen met de werkelijkheid – inderdaad bestaat en gekend kan worden. Men dacht dat de menselijke rede zonder hulp in staat is de waarheid objectief te kennen.

Meer recentelijk heeft het postmodernisme deze reeks aannames bekritiseerd en beweerd dat we in feite niet objectief zijn in ons streven naar kennis, maar informatie interpreteren door onze persoonlijke ervaringen, eigenbelangen, emoties, culturele vooroordelen, taalbeperkingen en relationele gemeenschappen. De claim op objectiviteit is arrogant, zegt het postmodernisme, en leidt onvermijdelijk tot conflicten tussen gemeenschappen met verschillende meningen over waar de waarheid ligt. Dergelijke arrogantie, zeggen ze, verklaart voor een deel veel van de onrechtvaardigheden en oorlogen van de moderne tijd.

Maar de reactie van het postmodernisme is op een andere manier gevaarlijk: zijn meest schelle stemmen dringen erop aan dat aanspraken op objectieve waarheid worden vervangen door een meer nederig “tolerant” en alomvattend divers subjectief pluralisme – een pluralisme dat vaak vastzit in een moeras dat geen vaste grond kan bieden voor “het geloof dat eens en voor altijd aan de heiligen was toevertrouwd.” Een dergelijke houding heeft geen plaats voor waarheid die overeenkomt met de werkelijkheid, maar slechts voor een reeks subjectief gevormde waarheden. Hoe zullen we reageren op deze culturele waarheidscrisis?

The Gospel Coalition

https://www.thegospelcoalition.org/about/foundation-documents/#theological-vision-for-ministry

Wat we allemaal doen en voortzetten in het nieuwe seizoen…

Impressie van het werk dat we verrichten op het internet.

* Bijbels Hebreeuws (grammatika en teksten)
* Bijbels Grieks
* Polemiek (charismania)
* Talmoed voor niet-joden
* Studie van Karl Barth (De verzoeningsleer, KD IV,1)
* Live uitzendingen via YouTube op maandag, woensdag en vrijdag, 12.30.
…en nog veel meer…

Koinonia Bijbelstudie Live! is een bediening van Robbert en Henneke Veen,
vanuit Knokke, België.