De discipelen en wij

Alles wat tot de discipelen wordt gezegd in het evangelie, is van toepassing op ons.
Niet alles wat tot de discipelen wordt gezegd in het evangelie, is van toepassing op ons.

Het is maar hoe je dat woord “van toepassing” wilt opvatten. De woorden van de Bergrede bijvoorbeeld. Over het bidden in hoofdstuk 6, of het liefhebben van de vijanden in hoofdstuk 5. Zou dat niet van toepassing zijn op ons? Het is denk ik rechtstreeks van toepassing op ons. En de reden daarvan is eenvoudig deze, dat in de opdrachten van de Bergrede de discipelen geen andere of bijzondere positie innemen dan wij. De Bergrede is het manifest van de Koning voor Zijn Koninkrijk. De discipelen maken daar deel van uit. Maar ook wij, zegt Petrus: “want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.” “De discipelen en wij” verder lezen

De brief aan Filippi #6 – Fil. 2:19-30

Fil. 2:19-30
19. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheüs spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet.
20. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid, die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen.
21. Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus.
22. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het Evangelie, zoals een kind met zijn vader.
23. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien.
24. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen.
25. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had,
26. omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was.
27. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben.
28. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet, en ik minder droevig ben.
29. Ontvang hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en houd zulke mensen in ere.
30. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak.

De valse profeten van de Charismatische beweging – #3

Laten we nog eens kijken naar een belangrijke tekst in verband met de claims van de Charismatische beweging.

2 Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.
2 En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.
3 En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. “De valse profeten van de Charismatische beweging – #3” verder lezen