De climax in het Nieuwe Testament – The Gagging of God – Don Carson – deel 4 – hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6: wat God heeft gesproken: de climax in de plot van het bijbelverhaal.


Carson eindigt het vijfde hoofdstuk met een bespreking van de verschillende manieren waarop de moderne theologie over het Oude Testament wordt gesproken. Vooral in verband met het heersende pluralisme. Het zijn zeer interessante opmerkingen over het feit dat velen in hun behandeling van het Oude Testament elementen opnemen uit het geheel en die een dominante positie toebedelen. Zo bijvoorbeeld het thema van de bevrijding uit de slavernij, of Gods voorkeur voor de armen, de zwakken en mensen in de marge. Ter verdediging van het pluralisme worden vaak onderdrukte vormen van religie zoals de verering van lokale goden naast de eredienst voor de Heere op één lijn geplaatst met de verkondiging van de profeten. Het syncretisme waarin soms de lokale varianten van de Baäl met de JHWH van de uittocht werden vermengd, wordt dan uitgelegd als een ondersteuning voor het moderne pluralisme. Maar we laten deze pagina’s van Carson’s boek verder terzijde.

“De climax in het Nieuwe Testament – The Gagging of God – Don Carson – deel 4 – hoofdstuk 6” verder lezen

KOINONIA BIJBELSTUDIE – Israel en de opname van de gemeente – dinsdag 20 februari 2018

Bijbelbespreking van dinsdag 20 februari 2018. Naar aanleiding van de stellingen van Fruchtenbaum over de plaats van Israel in de systematische theologie, dit keer een bespreking over de opname van de gemeente (deel 1) en de vraag wat de betekenis is van de dispensaties en het verbond van Abraham (deel 2).

“KOINONIA BIJBELSTUDIE – Israel en de opname van de gemeente – dinsdag 20 februari 2018” verder lezen

Israëlologie, of: de locus over Israël in de systematische theologie.

DE SITE VAN CHAFER THEOLOGICAL SEMINARY GEEFT TOEGANG TOT HET CTS JOURNAL MET DE 6 ARTIKELEN VAN FRUCHTENBAUM.

Samenvatting in stellingen van Arnold G. Fruchtenbaum, Israelology

1. In de systematische theologie zal een Israëlologie, een leer van Israël, vooraf moeten gaan aan de ecclesiologie, de leer van de kerk.

2. Er zijn twee typen systematische theologie: de Verbondstheologie en de theologie van het Dispensationalisme. Een leer van Israël is in de Verbondstheologie bijna onmogelijk; in het Dispensationalisme is de leer van Israël beperkt tot de toekomst.

3. De funderende gedachte van een Israëlologie moet zijn dat het volk Israël als natie is uitverkoren.

“Israëlologie, of: de locus over Israël in de systematische theologie.” verder lezen

KOINONIA LIVE! – Romeinen 10:14-21 – Het falen van Israël

Bijbelbespreking van dinsdag 13 februari 2018

EERSTE DEEL – Rom. 10:14-15

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

TWEEDE DEEL – Rom. 10:16-17

16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

DERDE DEEL – Rom. 10:18-21

18 Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.
19 Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u jaloers maken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken.
20 En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.
21 Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.

Het falen van Israël in Romeinen 10

De volledige tekst van het werkboek over Romeinen 10 met de titel: Het falen van Israël. Tweede deel van de serie over Israël en de gemeente.

[embeddoc url=”http://koinoniabijbelstudie.org/wp-content/uploads/2018/02/Het_falen_van_Israël.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Kuitert “Jezus, nalatenschap van het Christendom” – (1)

Er zijn passages in het boek van Kuitert “Jezus, nalatenschap van het Christendom”, waarmee je kunt instemmen als beschrijving van onze kerkelijke situatie.


Het is waar dat een bepaalde kerkelijke cultuur verdwijnt – op zondag is een ijsje toegestaan (pagina 15). Het is waar dat sinds de verlichting de historische betrouwbaarheid van de evangeliën onder vuur is genomen, en dat in de tweede helft van de vorige eeuw de zogenaamde kritische benadering ook binnen de kerk tot volle bloei kwam. Zo is het ook waar dat de kerk verdeeld is tussen behoudende en progressieve christenen. De vraag die Kuitert uiteindelijk stelt, wordt terecht gesteld: “sterft de kerkelijke Christus voor onze ogen onder de handen van zijn dokters?” (Pagina 17.) “Kuitert “Jezus, nalatenschap van het Christendom” – (1)” verder lezen

De God van de Bijbel – Uit “The Gagging of God”- Don Carson (deel drie)

Na de thema’s van schepping en zondeval, spreekt Carson over God. Het gaat hem, zegt hij, om een aantal Bijbelse passages die iets zeggen over het karakter en de daden van God. Opnieuw in verband met de kwestie van het religieus pluralisme. De achterliggende vraag in dit gedeelte van zijn boek is steeds of een Christen zich kan permitteren een pluralist te zijn. De (vrijzinnige en postmoderne) houding die alle godsdiensten aan elkaar gelijk stelt, is volgens Carson in strijd met de Bijbel; alleen als we het christendom losmaken van de Bijbel is het denkbaar dat we het religieuze pluralisme omarmen.


“De God van de Bijbel – Uit “The Gagging of God”- Don Carson (deel drie)” verder lezen