Christen of Jood? Stof tot nadenken

Het gebeurt regelmatig. Christenen die interesse krijgen in het Jodendom, vervolgens zichzelf solidair verklaren met het Messiaanse Jodendom maar tenslotte zo gefascineerd raken door het joodse leven dat ze de poging doen om volledig Joods te worden. Hoe moeten we daar nu over oordelen? Moeten we daar eigenlijk wel over oordelen? Dat laatste is misschien nog een belangrijker vraag. Maar laten we in ieder geval begrijpen hoe deze fascinatie ontstaan kan. Het Jodendom is  een sterke, goed onderbouwde godsdienst, die een buitengewone intense en betekenisvolle praktijk met zich meebrengt. Heel anders dan een oppervlakkig leven als zondagschristenen. Joods leven, in al zijn aspecten, kan niet anders dan een enorm respect en eerbied afdwingen voor iedereen die zich er echt in verdiept. Doorgaan met het lezen van “Christen of Jood? Stof tot nadenken”

De innerlijke verdeeldheid van het vroege Christendom

Ferdinand Christian Baur (21 Juni 1792 – 2 December 1860) was een Duitse Protestantse theoloog en stichter van de Tübinger School.

Er is een reeks van opvattingen over de innerlijke verdeeldheid van het vroege  Christendom vanaf het begin van de 19e eeuw tot de huidige tijd aan toe. De theologie Ferdinand C. Bauer heeft vooral een tweedeling in de eerste gemeente gezien, namelijk het verschil tussen het Paulinische Christendom en het Petrinische Christendom. Petrus werd gezien als degene die een ‘Joods’ Christendom wilde formeren. Voor Bauer bestond dat joodse, anders dan bij Jacobus, uit het doorvoeren van het joodse ‘particularisme’. Het evangelie was niet voor de volkeren, maar voor Israël alleen. Het Paulinische Christendom zou echter het universalisme van de eerste gemeente hebben bevestigd: het evangelie is bestemd voor alle mensen, en het joodse particularisme moet ook worden opgegeven om het evangelie universeel te laten zijn. Doorgaan met het lezen van “De innerlijke verdeeldheid van het vroege Christendom”

Het werk van de Heilige Geest

De filosoof Theunissen heeft ooit gezegd dat de doctrine van de Heilige Geest in de christelijke dogmatiek eigenlijk gelijk staat aan een politieke theologie. Een theologie dus die spreekt over de vorming, het voortbestaan en het doel van een menselijke gemeenschap. Die these ging natuurlijk minstens gedeeltelijk terug op het werk van de filosoof G.W.F. Hegel die meende dat alle Christelijke theologie uiteindelijk een sociale ethiek inhield. Doorgaan met het lezen van “Het werk van de Heilige Geest”

IBC – de schepping is Gods Tempel

Waar gaat de schepping over?

Op het eerste gezicht lijkt Genesis 1 een eenvoudig verslag van de schepping van de wereld vanuit een biologisch perspectief. Hoewel de tekst de natuurlijke orde beschrijft, is de bijbelse boodschap breder dan de biologie: Genesis 1 vertelt ons vanuit een theologisch perspectief waarom de wereld is geschapen. Gods scheppingsactiviteit weerspiegelt het tempelbouwproces, zodat Genesis 1 de hele wereld beschrijft als een tempel waarin God heerst! Laten we de Hebreeuwse tekst onderzoeken om dit duidelijk te zien: Doorgaan met het lezen van “IBC – de schepping is Gods Tempel”

De keuze van het lam

Het is maandagavond. De Lijdensweek is begonnen. Christenen bewegen deze week in gedachten door de gebeurtenissen heen van de laatste week van Christus op aarde. Gisteren Palmpasen, vrijdag het sterven van Jezus als het offerlam en dan Paaszondag als de viering van de opstanding van Jezus. Sommigen kennen ook nog Aswoensdag en vieren op Witte Donderdag avondmaal, de avond van het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn discipelen. Doorgaan met het lezen van “De keuze van het lam”

Zon, sta stil te Gibea…. Nicholas Schaser

Dr. Nicholas Schaser, Israel Bible Center:
Wanneer de vijf koningen van de Amorieten oorlog voeren tegen de Gibeonieten, komen Jozua en de Israëlieten aan om hun bondgenoten bij Gibeon te steunen. En dan gebeurt er iets verbazingwekkends: “De zon stond midden aan de hemel stil en ging ongeveer een hele dag lang niet snel onder” (Jozua 10:13). Blijkbaar verlengde God de periode van daglicht zodat Jozua’s leger meer tijd had om de overwinning te behalen. Maar dat is niet alles. De goddelijke verandering van de sterrenbeelden was ook een symbolische daad die de overwinning van de Heer op de mindere goden van Kanaän aangaf. Doorgaan met het lezen van “Zon, sta stil te Gibea…. Nicholas Schaser”

Sefer Hachinoech mitzvah #2 – besnijdenis

Korte bespreking van het tweede gebod in de Sefer Hachinoech, de middeleeuwse uitleg van de 613 geboden in de volgorde waarin ze in de Torah voorkomen.
In dit werk wordt eerst gekeken naar het gebod in de vorm waarin het in de Bijbelse tekst staat – in dit geval is dat Genesis 17:10 waar de besnijdenis wordt opgedragen aan Abraham en al zijn nakomelingen.
Daarna wordt (2) naar andere teksten gekeken waarin hetzelfde gebod voorkomt, zoals in dit geval Lev. 12:3.
Dan is er (3) de vraag hoe het gebod precies moet worden uitgevoerd, wat de “injan hamitzvah” wordt genoemd.
(4) De onderliggende redenen en het doel van de mitzvah wordt daarna aan de orde gesteld en vervolgens (5) worden de verschillende voorschriften met betrekking tot de uitvoering genoemd – de zogenaamde “dinei hamitzvah”.
Elke bespreking eindigt (6) met de vraag op wie en wanneer en waar de mitzvah moet worden uitgevoerd, ingeluid met de term “nohègèt.” (Wat “is van toepassing” betekent in deze context.)
In een van de volgende afleveringen zal ik het verband bespreken met het Nieuwe Testament.

Zie ook: “https://www.youtube.com/watch?v=AgJjADLxW8A”