Een vrouwvijandige vertaling?

Hoe was het ook alweer? Een deugdelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? (Spr. 31:10)  Ik heb een man gekend, lang geleden, die Spreuken 31 uit zijn hoofd leerde zodat hij de vrouw kon vinden die werkelijk bij hem paste en door de Heere voor hem bestemd was. Alle eigenschappen die daar werden genoemd moest zijn aanstaande wel bezitten. Alleen een “deugdelijke” d.w.z “deugdzame (huis-)vrouw”  kon in aanmerking komen.

Een goede vriend van mij wees mij er onlangs op, dat aan die vertaling “deugdzaam” toch wel een probleem kleeft. `Esjet (vrouw) chajil, zo staat er in het Hebreeuws. En dat woord chajil komt wel vaker voor. Zo lezen we in het boek Ruth dat Boaz een “isj giboor chajil” was, wat werd vertaald als “vermogend man” (Ruth 2:1). Een hoofdstuk later wordt datzelfde woord gebruikt voor Ruth zelf – vertaald als “deugdelijke vrouw” in de HSV (Ruth 3:11). Een “chajil” vrouw is deugdelijk en een “chajil” man is zeer vermogend? 

Wat betekent dan “chajil” in het Hebreeuws? Yastrow geeft het volgende:

(n-m) heb

  1. strength, might, 
  2. fortress 
  3. ability, efficiency
  4. wealth
  5. force, army

Zou een betere vertaling dan niet kunnen zijn: bekwaam? Of: vaardig? (Volgens betekenis #3.) Dan spreken we over een bekwame vrouw en een bekwame (sterke) man. In beide gevallen is “chajil” een zelfstandig naamwoord dat bijvoeglijk wordt gebruikt. Een vrouw als een vesting, een man die als een beschermende plaats kan optreden.

Op deze manier wordt voorkomen dat we een discriminerend verschil maken tussen een man en een vrouw, waar dat niet nodig is.

(Met dank aan René.)

Het antwoord op charismania – een diagnose

Een groot aantal besprekingen van preken van charismatische leiders staat nu op mijn YouTube-kanaal. De reacties van de kant van de Charismatische gelovigen zijn zeer verschillend in toon en kwaliteit. Het varieert van getuigenissen van het geweldige Bijbelonderwijs dat ze hebben ontvangen, via een verdediging van de gezalfde autoriteit van hun leraren en pogingen mij tot Bijbelstudie aan te zetten, tot bozige reacties die de staat van verwarring aantonen waarin velen verkeren. Hieronder een reactie die blijkbaar door de schrijver vrijwel onmiddellijk is teruggetrokken en die ik als een anonieme bijdrage zal behandelen. Dit is wat er geschreven werd als comment onder mijn video over Tom de Wals uitleg van de dromen die God nu nog als nieuwe openbaringen geeft aan iedereen die dat maar wil. [De indeling in alinea’s is van mij, om het nog enigszins leesbaar te maken. Verder geen editing uitgevoerd.]

Wie ben jij mr v veen om de bijbel te duiden rond minuut 3:00? Joel is in vervul gegaan petrus zegt dit. Spreken in tong en dromen dromen kortom geestvervulde christnen wat is daar NIET van uitgekomen? Van Veen van Veen toch… hoe droog sta jij in je geloof??? Zo te zien kun jij geen relatie hebben met Jezus. Want Die geeft namelijk deze dingen..niet dat je er naar hoort te zoeken. Nee. Maargoed HOE zoek je dan dromen te dromen? Is lastig ‘uitstrekken’ naar dromen hoor haha…

Jij bent naarstig op zoek duistere praktijken te ontmaskeren…dat is JOUW! droom. Kijk je wel ff uit dat je ondertussen niet perongeluk Jezus zelf vervolgd? Van Veen..of is t Saulus? Ontmaskeren is ok maar jij gaat te ver. En gooit baby met badwater weg. Ik beloof je dit: je staat droog als een zandkluit! Je bent een waterloze wolk! God is groot! En groter dan eventuele dwaalleraars onder welke de echte schapen van God altijd de ogen wordt opengedaan. Deze strekken zich uit naar de Heer. Soms te ver en soms met gevaar. Ja de Heer redt diegene die de Waarheid zoeken.

Lijkt mij sterk dat jij v Veen de waarheid gevonden hebt aangezien je ‘bijbeluitleg’ een rare interpretatie is en waar de meningen over verdeeld zijn .al jaaaaren.. en dat mag! Jij verOORDEELD te snel en te dogmatisch en vooral met haat en angst alsof een dwaalleraar meer kracht zou hebben dan God zelf haha. De diciplen dwaalden zelf ook bij tijd en wijlen. Zeker zonder de Geest!! En zelf MET de Geest. Paulus en petrus ni altijd eens! Jacobus trachtte grieken de wet op te leggen. Etc . Als je niets hebt met deze club dan ga weg en laat t links liggen aub. Richt je eigen droogklotenclubje dan op. Maar ga ni beweren dat t onbijbels is of verkeerd! Met enge muziekjes haha.

Jouw bijbeluitleg is pas ENG! Jij maakt onderscheidt tussen een apostel toen en een christen nu.. daar heb jij 0.0 bewijs voor! Alleen maar aannames. En misch heb je t goed .. en misch niet! Dus waarom dan veroordelen en afkeuren? Vingerwijzend persoontje.. ga de Heer bidden voor vergeving! Strijd tegen overheden ofwel BID! Maak er toch geen video over manneke.. Ouwe botte zaag. Zaag eerst je eigen rotzooi BALK uit je eigen oog alvorens een medebroeder afzeiken met verkeerde bijbeluitleg en versplintering aanbrengen ia je kanaaltje . .

Niet één enkel argument tegen mijn betoog is hier te vinden, behalve dan misschien de opinie dat de profetie van Joël in vervulling is gegaan – wat niet het geval is, we vinden alleen een gedeeltelijke vervulling, zoals ik elders heb aangetoond.

Er is een poging om arrogant hoofdschuddend mij als arme onwetende ongelovige te behandelen: Van Veen van Veen toch… hoe droog sta jij in je geloof??? Zo te zien kun jij geen relatie hebben met Jezus. […] Vingerwijzend persoontje.. ga de Heer bidden voor vergeving!

Er is een poging om mijn Bijbelinterpretatie af te doen als “raar”: Lijkt mij sterk dat jij v Veen de waarheid gevonden hebt aangezien je ‘bijbeluitleg’ een rare interpretatie is en waar de meningen over verdeeld zijn .al jaaaaren.. en dat mag!

Er is een poging om mijn kritiek als overbodig neer te zetten: Als je niets hebt met deze club dan ga weg en laat t links liggen aub. Richt je eigen droogklotenclubje dan op. Maar ga ni beweren dat t onbijbels is of verkeerd!

Er zitten gewoonweg agressieve beledigingen tussen: Vingerwijzend persoontje. […] Ouwe botte zaag. Zaag eerst je eigen rotzooi BALK uit je eigen oog alvorens een medebroeder afzeiken met verkeerde bijbeluitleg en versplintering aanbrengen ia je kanaaltje . […] 

Het leukste vind ik nog de enkele momenten dat hij ongewild mijn poging tot Bijbelse kritiek ondersteunt: En misch heb je t goed .. en misch niet! […] Ontmaskeren is ok maar jij gaat te ver.

Of misschien het feit dat hij zelf nog even een paar absurditeiten debiteert: Jacobus trachtte grieken de wet op te leggen. […] De diciplen dwaalden zelf ook bij tijd en wijlen. Zeker zonder de Geest!! En zelf MET de Geest.

En de allerergste: Jouw bijbeluitleg is pas ENG! Jij maakt onderscheidt tussen een apostel toen en een christen nu.. daar heb jij 0.0 bewijs voor! Moeten wij onderscheid maken tussen een apostel en een gelovige nu? Denkt hij werkelijk van niet?

Agressieve, gespierde taal van iemand die zijn moedertaal niet beheerst, nergens over heeft nagedacht, volledig vanuit zijn instinct reageert, dronken lijkt te te zijn, boos is omdat iemand zijn droom aanvalt. Domweg alles herhaalt wat hij hier en daar heeft opgepikt om nog enige schijn van een verantwoorde reactie op te houden.

En wat is deze droom? Steeds weer opnieuw enthousiast gemaakt kunnen worden door een “leraar” aan wie hij zich volledig overgeeft, zonder een eigen inzicht in De Bijbel te hebben. Vol wrok tegen iedereen die dat tegenspreekt – ook al heeft hij daar in de praktijk helemaal geen last van.

Dergelijke uitingen vind ik eng. Want dit type aanhangers is tot alles in staat. De Wal mag het zich aantrekken dat dit het niveau is van zijn volgelingen.

 

 

Karl Barth: Over de dogmatische arbeid

De eerste lezing uit “De Hoofdsom der Heilige Leer” van Karl Barth, uit de lezingen die in 1946 in Bonn werden gehouden als een zomercursus voor theologiestudenten en andere geïnteresseerden. Het is een mooi pleidooi voor de dogmatiek of systematische theologie.
De “Leitsatz” van deze lezing luidde:
“Dogmatiek is de wetenschap, waarin de kerk zich, naar de mate van het inzicht, haar op een bepaald ogenblik geschonken, rekenschap geeft van de inhoud harer verkondiging; zij doet dat critisch, d.w.z. volgens de maatstaf van de Heilige Schrift, en aan de hand van haar belijdenisgeschriften.”

Aanvaard je het testament? – fragment van de preek van 21 februari 2021

Hebreeën 9 maakt duidelijk de dood van Christus noodzakelijk was om de zegeningen van het Testament (diathèkè in het Grieks betekent hetzelfde als “verbond”) aan de Zijnen te kunnen doorgeven. De testamentmaker moet sterven. Maar wat gebeurt er wanneer iemand dat testament niet aanneemt? Krijgt hij of zij dan tóch de zegeningen van dat testament?

Fragment van de preek over vooral dit ene onderwerp.

Waar ik sta…

Laat ik mijn vorm van geloven, mijn manier van theologie bedrijven, gewoon benoemen met de geuzennamen die het in onze tijd heeft. Voor sommigen mag het (neo-)orthodox heten – want ik lees veel Barth en spreek soms Barthiaans – voor anderen is het “evangelisch” – want ik hecht aan persoonlijk doorleefd geloof en stel Christus als Heer en Heiland centraal. Voor anderen mag het “dogmatisch” heten want ik neem de Bijbel heel serieus, het is het Woord van God, en “dogma’s” zijn voor mij gewoon korte formuleringen van de waarheid die in Gods Woord te vinden is.

Dogmatisch dus. Dogma’s zijn formulering van de waarheid. Waarheden dus waar ik maar ook andere Christenen “op een of andere manier, in een of andere mate” aan gebonden zijn. Dogma’s zijn net als de witte strepen aan weerskanten van de weg. Ze zijn niet bedoeld om het rijplezier weg te nemen, maar bevorderen de veiligheid. Het is de bedoeling dat je ermee “op de weg blijft” en niet in de berm belandt.
Ik word orthodox genoemd door christenen die menen dat ze geen belijdenis nodig hebben en dat alleen de moderne cultuur met haar speelse vertelsels het gewaad van het evangelie mag zijn. “Modern” noemen ze zich.

Ik heet “evangelisch” bij mensen die een hekel hebben aan “hallelujageroep” en liever niet over hun persoonlijk geloof praten. Als ze het al hebben.

Ik heet “dogmatisch” bij vrijzinnigen die graag “ondogmatisch” willen zijn, want dogma’s zijn alleen maar benauwend, statisch, star en verstarrend. Men wil graag met een zeilboot het ruime sop kiezen zonder met vaargeulen rekening te hoeven houden.

Mijn punt is, dat ik het niet erg vind, dat al die mensen – modernen, vrijzinnigen – mij zo betitelen, want ze hebben me niet geheel en al verkeerd begrepen. Ik ben dan ook lid van de Confessionele Vereniging én van het Evangelisch Werkverband in de PKN. [Update: toen het Evangelisch Werkverband het Charismatisch “Er is méér” Genootschap bleek te zijn, heb ikmijn lidmaatschap opgezegd.] Ze hoeven er ook niet over te fluisteren dat ze mijn manier van geloven en denken in hun hart afwijzen. Want reken maar dat ze dat doen. Ik vertegenwoordig precies datgene waar zij graag afstand van willen nemen. En dat is ook wederzijds: zij vertegenwoordigen voor mij precies datgene waar ik afstand van genomen heb. Lees maar mijn roman: De Zegen van Ruben Verwij waar ik een hoofdpersoon veertien jaar vrijzinnigheid laat meemaken.

We zullen dus altijd een beetje ongemakkelijk tegenover elkaar staan. En denken dat een ander mijn geloof afwijst – neen, ik wijs een theologie af, een presentatie van het evangelie, een manier van Bijbellezen, en daar heb ik argumenten voor die in een gesprek kunnen worden uitgewisseld. Net zo min als mijn geloof, vind ik het belangrijk wat jij gelooft. Wij zijn allemaal zondaars en ons persoonlijke geloof stelt niet zoveel voor. Ik wil juist wegkijken van ons “geloof”, onze meningen en persoonlijke overtuigingen. Ik wil juist onze “ervaringen” vergeten want die vertellen ons niet de waarheid, die weerspiegelen die waarheid hooguit. Ik wil niet naar de slagschaduw, maar naar de zon kijken. Ik wil kijken naar het evangelie van Jezus Christus dat we gemeenschappelijk hebben.

Onze meningen houden ons vast in de verdeeldheid, alleen Christus Zelf kan ons verbinden. Maar Hem komen we tegen, Hem ontmoeten we alleen in Geest en in Waarheid – d.w.z. in de gelovige lezing van Gods Woord.

Maar ik vind onze geloofsverschillen helemaal niet zo erg als we samen presteren wat nu van ons gevraagd wordt: dat we samen beraadslagen over wat het evangelie betekent. Niet “voor ons”, niet wat het ons persoonlijk doet, maar wat het evangelie nu eigenlijk zegt en is.
Als zij de Bijbel anders lezen – OKAY! – als zij de Bijbel in het geheel niet lezen en hun standpunt er niet op funderen – NIET OKAY!

Je kunt geen gesprek hebben als je niet een gezamenlijk onderwerp en referentiekader hebt. Dat gezamenlijke onderwerp is: wie is Jezus Christus. Dat referentiepunt: wie zegt de Bijbel dat Jezus Christus is? Akkoord?

Akkoord. Laten we dan beraadslagen. Laat de Bijbel open gaan en ons toespreken. Laat Christus over ons lichten. Dan doen de etiketten er in het geheel niet toe.