Niet-joden grijpen de mantel van een Jood – over Zacharia 8:23

כֹּה־אָמַר יְהֹוָה צְבָאוֹת בַּיָּמִים הָהֵמָּה אֲשֶׁר יַחֲזִיקוּ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִכֹּל לְשֹׁנוֹת הַגּוֹיִם וְהֶחֱזִיקוּ בִּכְנַף אִישׁ יְהוּדִי לֵאמֹר נֵלְכָה עִמָּכֶם כִּי שָׁמַעְנוּ אֱלֹהִים עִמָּכֶם׃

23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden dat tien mannen (44) uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van één Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met ulieden is.
44 Dat is, vele, als Lev. 26:26. Hiermede wordt te verstaan gegeven, dat de heidenen in groten getale en met groten ijver zich zullen begeven tot de christelijke kerk, die eertijds alleen bij de Joden was.

Christelijke interpretatie van Zacharia 8:23


Pulpit Commentary:


Tien mannen. Het getal tien wordt gebruikt voor een groot onbepaald aantal . Uit alle talen (de talen) van de volken. De verscheidenheid van talen zal de eenheid in het geloof niet belemmeren.

Zal de rok grijpen van hem die een Jood is. De rok aannemen impliceert een verlangen om de voorrechten te delen, en om verenigd te worden in gemeenschap met.

Volgens St. Cyrillus is het idee dat de heidenen zich aan de Joden zullen vastklampen als kinderen die het kleed van hun vader vasthouden ter ondersteuning en begeleiding.

In “de man die een Jood is” ziet Hiëronymus de Messias. Wij zullen met je meegaan. Het beeld dat dit vers in de geest oproept is dat van een Jood die vanuit een ver land naar Jeruzalem reist om een plechtig feest te houden, en een aantal niet-Joden die zich om hem heen vastklampen en toestemming vragen om hem op zijn reis te vergezellen, omdat ze hebben geleerd hoe goed de Heer voor zijn landgenoten is geweest.

Maar het beoogde ideaal is veel meer dan dit. Het heil is inderdaad van de Joden; het werd aangekondigd in Jeruzalem; het werd gepredikt door de Joodse apostelen; de stichter ervan was van het zaad van David. Maar de ware Israëlieten zijn niet alleen degenen die tot het natuurlijke nageslacht van Abraham behoren, maar alle ware christenen verenigd onder Christus, het Hoofd. Tot hun aantal moeten allen die gered willen worden, worden gerekend.

Robert Hawker:


Er is nooit een periode geweest, behalve in de dagen van de Heer Jezus Christus, waarin deze gebeurtenissen plaatsvonden. Maar tijdens het verblijf van onze Heer in het vlees vinden we talloze gevallen van velen die, net als de Grieken die naar het feest kwamen, verlangden om Jezus te zien. Joh_12:20-21.  Maar ik kan niet anders denken dan dat wat in het laatste vers van dit hoofdstuk wordt gezegd, nog moet worden vervuld. En ik denk in alle nederigheid dat de roeping en bekering van Gods oude volk, de Joden, door een wonderbaarlijke kracht in één en dezelfde tijd zal worden bewerkstelligd, zoals hier wordt gezegd.  […] Hoewel het daarom een plicht en een voorrecht is voor allen die de welvaart van Sion liefhebben, om elk gepast middel aan te nemen, als instrumenten in de handen van de Heer, om onze oudere broeder, de Joden, naar huis te roepen tot de kennis en het genot van de Here Jezus Christus, en Zijn verlossing; moet het heel duidelijk lijken, dat de Heer zelf dit grote werk zal volbrengen vóór de laatste dag van de heerlijkheid, door in de gedachten van Zijn verlosten de opwekkingskreet op te wekken die hier wordt uitgedrukt, door de zoete invloeden van Zijn Heilige Geest. Want als uit alle talen van de naties tien mensen zich zo zullen uitdrukken, dan is het zeker dat niemand anders dan de Heer zelf zo’n wonderbaarlijke gebeurtenis in één en hetzelfde uur tot stand kan brengen. Heer! Ik zou zeggen, bespoedig de gezegende belofte en doe op Uw eigen tijd goed aan Sion; bouw de muren van Jeruzalem!

Keil & Delitzsch


Niet alleen zullen de heidenen dan naar Jeruzalem stromen om de God van Israël te zoeken, maar ze zullen samenstromen naar Israël en Juda om als natie in gemeenschap met hen ontvangen te worden. Tien mannen uit de heidense volken tegen één Joodse man: zo groot zal de druk van de heidenen zijn. Tien wordt gebruikt als een onbepaald getal, waarmee een grote en volledige menigte wordt aangeduid.

Adam Clarke


De bekeerlingen uit de heidenen zullen voor de Joden zijn als tien tegen één. Maar tien kan hier een groot aantal betekenen, zonder vergelijking. En uit dit geschrift blijkt alsof de Joden, die zich tot God bekeren, de werktuigen zouden moeten zijn om vele heidenen te bekeren. Het vastgrijpen van de rok is een gebaar dat van nature wordt gebruikt om hulp en bescherming af te smeken. Dit en de drie voorgaande verzen, zegt Newcome, verwijzen naar de grote aanwas van bekeerlingen die de Joodse Kerk ontving tussen de ballingschap en de komst van Christus; naar het aantal christelijke discipelen dat de Joodse predikers maakten, en naar de toekomstige bekeringen waarvan het herstel van de Joden een eminente oorzaak zal zijn.

Joseph Benson:


In die dagen tien mannen – Dat wil zeggen, veel mannen, een bepaald aantal wordt voor een onbepaald gezet. Uit alle talen der volken – Uit vele verschillende en afgelegen landen, waarbij geen volk meer wordt uitgesloten; de rok van de Jood zal grijpenChristenen worden soms Joden genoemd, omdat zij belijders van de ware godsdienst zijn, en degenen aan wie de beloften, gedaan aan de vaderen van de Joodse natie, voornamelijk toebehoren. Vooral in deze betekenis moet het woord hier worden genomen. Een ander vastgrijpen is een gebaar van smeken om zijn vriendelijke hulp: zie de aantekeningen bij Jes 3:6; 4:1. De betekenis van de passage is daarom dat de heidenen zich tot de christenen moeten wenden, in het bijzonder tot christelijke voorgangers en predikanten, voor onderricht, om zichzelf te kwalificeren voor toelating tot de kerk.

Albert Barnes:


Zij zullen zich vastgrijpen aan de rok van een man die een Jood is – Hieronymus: “Dat is, van de Heer en Verlosser, van wie gezegd is: “Een vorst zal niet wijken uit Juda, noch een wetgever van tussen zijn voeten, totdat Hij zal komen, voor Wie het is weggelegd, en op Hem zullen de heidenen wachten” Gen 49:8-10; want “er zal een staf van Jesse zijn, en Hij die zal opstaan om over de heidenen te heersen, naar Hem zullen de heidenen zoeken” Jes 11:10. En wanneer zij zich aan Hem zullen vasthouden, zullen zij verlangen in Zijn voetstappen te treden, omdat God met Hem is. En wanneer zij Hem zullen aangrijpen, zullen zij verlangen in Zijn voetstappen te treden, daar God met Hem is. Of anders, wie zal geloven uit alle volken, zal een man, die een Jood is, de Apostelen, die uit de Joden zijn, vastgrijpen en zeggen: Laat ons met u meegaan; want wij hebben geweten door de profeten en uit de stem van alle Schriften, dat de Zoon van God, Christus, God en Here, met u is. Waar een zeer duidelijke profetie is, en de komst van Christus en Zijn apostelen en het geloof van alle volken wordt verkondigd, laten wij niets meer zoeken.”

Dit bericht is geplaatst in Bijbels Hebreeuws, BIJBELSTUDIE, Bijbelstudie, Discussie, Jodendom. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *