Het klassieke schema van het schisma (tussen Jodendom en Christendom)

De scheiding van de wegen – James D.G. Dunn – samenvatting hoofdstuk 1 (met enkele – voorbarige – conclusies).

Het Christendom is een beweging die voortkwam uit het eerste-eeuwse Jodendom. Dit eenvoudige, onbetwistbare feit is cruciaal voor ons begrip van het begin van het Christendom. Maar het belang hiervan wordt onvoldoende gewaardeerd.

Hetzelfde feit is nog steeds bepalend voor het karakter van het Christendom. Maar de implicaties hiervan zijn niet voldoende doordacht. Dat is de fundamentele zorg achter deze hoofdstukken.Het is verbonden met een even eenvoudige reeks vragen. Het rabbijnse jodendom en het christendom, twee van ‘s werelds grootste religies, zijn voortgekomen uit dezelfde matrix – het jodendom van de tweede tempel.

 • Waarom zijn ze uit elkaar gegaan?
 • Waarom werd het christendom, gezien het door en door joodse karakter van zijn oorsprong, een aparte godsdienst?
 • Wat waren en zijn de onderscheidende accenten van het christendom die de scheiding der wegen veroorzaakten?
 • Hoe snel vond dit plaats?
 • Kunnen we inderdaad spreken van één scheiding?
 • En was het vanaf het begin onvermijdelijk, of had het vermeden kunnen of moeten worden?

Dat zijn de vragen die deze hoofdstukken (van The Partings of the Ways) motiveren.

Klassieke opvattingen: F.C. Baur

Voor Baur was het christendom de hoogste uitdrukking van het religieuze bewustzijn van de mensheid, omdat zijn spiritualiteit, die in de eerste zaligspreking wezenlijk tot uitdrukking komt, veel vrijer is dan elke andere religie van alles wat louter uiterlijk, zinnelijk of materieel is. Het kenmerkende van het christelijke principe is dat ‘het verder kijkt dan het uiterlijke, het toevallige, het bijzondere, en opstijgt naar het universele, het ongeconditioneerde, het essentiële’.

Deze weigering om ware religie te zien als iets dat gebonden is aan speciale bijzonderheden en lokaliteiten is de kern van het universalisme.

Het vroegste christendom werd volgens Baur gekenmerkt door een conflict tussen twee partijen, de ene met kenmerkende Joodse neigingen, en de andere, het Paulinische christendom.

Het geschil tussen de Petrus- en Paulusgezinden was dus een geschil tussen joods particularisme en christelijk universalisme. Het was dan ook niet verwonderlijk dat een groep volgelingen van Jezus vasthield aan het nationale aspect van zijn verschijning en het morele en spirituele universalisme dat hij bijbracht miste.

Maar het is de verdienste van Paulus dat hij het christendom bevrijdde van de status van een louter joodse secte en ‘het allesomvattende universalisme van zijn geest en doelstellingen’ bevrijdde.’

“Het koninkrijk van God bestaat uit hen die in Christus geloven, voor zover zij elkaar met liefde behandelen zonder rekening te houden met verschillen in sekse, rang of ras, waardoor er een gemeenschap ontstaat van morele houding en morele eigenschappen die zich uitstrekt over de hele breedte van het menselijk leven in alle mogelijke variaties.” (Baur)

Klassieke opvattingen: A. Harnack

A. Harnack, op zoek naar de kern in het kaf, het wezenlijke en blijvende in het vergankelijke, vond dit in Jezus’ onderwijs over God als de Vader van alle mensen en over elke menselijke ziel als van oneindige waarde. Het ware geloof in Jezus was geen kwestie van geloofsorthodoxie, maar van ‘doen zoals hij deed’.

Het effect was natuurlijk dat Jezus uit zijn Joodse context werd gehaald. De Joodse complexiteit van zijn bediening kon worden weggehaald en weggewuifd als irrelevant en van geen blijvende betekenis of waarde.
Jezus, het tijdloze ideaal, of het nu gezien wordt in termen van Jezus zelf of in termen van zijn boodschap, overstijgt zijn sociaal-historische context. Wat van blijvende waarde is in zijn boodschap wordt niet beïnvloed door zijn Joods-zijn.

De reactie tegen de “morele Jezus” buiten het Jodendom:

J. Weiss (1892) liet zien dat het koninkrijk buitenwerelds was – niet iets dat met menselijke middelen tot stand wordt gebracht, maar afhankelijk van goddelijke interventie; en eschatologisch – niet een ontwikkelende, ethisch zuivere samenleving, maar het einde van de huidige orde; en toekomstig – nog niet en niet in de samenleving van de discipelen; kortom, een gebeurtenis die God in de nabije toekomst tot stand zou brengen.

Tegen Harnacks portret van Jezus als een prediker van een tijdloze ethiek, zet A. Schweitzer Jezus af als een apocalyptische fanaticus, verteerd door de verwachting van de op handen zijnde definitieve interventie van God, zijn ethiek slechts een tijdelijke ethiek voor het leven in de korte periode voor het einde, en ten onder gegaan in zijn poging om de eschatologische voorwaarden te scheppen die zouden culmineren in Gods interventie.
Daarom kon het alleen toegeëigend worden door het te ontmyt-hologiseren. Voor Bultmann betekende dat ontmythologiseren ( voetnoot 1) in de categorieën van de existentialistische filosofie.

20 eeuw: Rudolph Bultmann e.a. 

Bultmanns kritiek op het liberale protestantisme was subtiel en scherp. Maar uiteindelijk was het effect hetzelfde. Een existentialistische Jezus had de plaats ingenomen van de moralistische Jezus van het liberale protestantisme. Maar de Joodse context, of het Joodse kader, of de Joodse mythe was nog steeds iets dat verlaten moest worden. Jezus kon alleen worden toegeëigend in zoverre hij kon worden losgemaakt van zijn Joods-zijn.

Aan de Jezus-kant van de kloof heeft Bultmanns existentialistische herinterpretatie de invloed van zijn moederfilosofie niet kunnen overleven.

Zoektocht naar de historische Jezus

De nieuwe zoektocht naar de historische Jezus, die begon als reactie op Bultmann’s onthistorisering van Jezus’ betekenis, is zelf stukgelopen op een verwarrende stortvloed van onbeantwoorde methodologische vragen, en maakt deel uit van een veel grotere crisis die de hele historisch-kritische methode voor het bestuderen van de teksten uit het Nieuwe Testament beïnvloedt.

Het gevolg hiervan is dat veel schriftgeleerden in feite wanhopen iets met zekerheid te weten over de historische Jezus

De kloof zelf tussen Jezus en het vroege christendom veronderstelde in aanzienlijke en onbewuste mate dat jodendom en hellenisme twee verschillende entiteiten waren, zodat hellenistisch in feite niet-joods betekende, en hellenistische invloed in werkelijkheid betekende dat men alle joodse zaken achter zich liet.

Huidige tijd

Er is inmiddels een enorme hernieuwde belangstelling voor de Joodse context van het vroegste christendom en het Jodendom van de tweede tempel.

Oorzaken van deze belangstelling:

 1. De Dode Zee Rollen. Ze werden meer dan veertig jaar geleden ontdekt en de invloed ervan dringt nu pas door tot de hele N-T en vroegchristelijke wetenschap.
 2. Apocriefen en pseudepigrapha. Een hernieuwde interesse in de studie van het zogenaamde intertestamentele jodendom, dat wil zeggen in de Joodse apocriefen en pseudepigrapha.
 3. Traditie-analyse. Een andere factor was de ontwikkeling van een traditiehistorische analyse van de rabbijnse tradities. (Jacob Neusner)
 4. Herwaardering. Een vierde factor is de recente belangrijke herwaardering van het karakter van het jodendom van die periode.
 5. Holocaust. Eén andere factor mag niet worden genegeerd, namelijk de voortdurende reactie binnen de christelijke wetenschap tegen de Holocaust en de erkenning van christelijk antisemitisme binnen de christelijke geschiedenis en mogelijk op zijn minst binnen het Nieuwe Testament zelf.

Conclusie:

Een aantal standaard schema’s in de interpretatie van het Nieuwe Testament, hebben het zicht op de joodse wortels van het Christendom verduisterd.

 1. Een interpretatie van Paulus als anti-joods ‘theoloog.”
 2. De interpretatie van Jezus als de “morele leraar” (antijoods) of de “fanatieke apocalypticus”.
 3. Onbekendheid met joodse bronnen uit de eerste eeuw (Dode Zeerollen, apocriefen etc.).
 4. Onbekendheid met de structuur van het 1e eeuwse Jodendom.

Stelling:


De theologie van het Christendom van de 3e eeuw tot en met de Reformatie is onhoudbaar in het licht van de noodzakelijke herwaardering van het 1e eeuwse Jodendom en een nieuwe lezing van Paulus en de evangeliën binnen hun oorspronkelijke, Joodse context.

Herzien moet worden:


 1. de doctrine van de godheid van Jezus (triniteit)
 2. de leer van de rechtvaardiging door geloof alleen
 3. de leer van de inwoning en inwerking van de Heilige Geest
 4. de verwerping van de joodse wetsuitleg
 5. de levenswijze die het compromis zoekt met de huidige wereld
 6. De leer dat de Kerk de erfgenaam is van alle beloften aan Israël (mits vergeestelijkt).

Voetnoot 1

De term ontmythologisering stamt van de Duitse theoloog R. Bultmann, die stelt dat de boodschap van de NT in een mythische vorm gebracht is, waardoor zij voor de moderne mens onverstaanbaar is. Ontmythologisering van het NT is dan niet anders dan het uitzuiveren van alle mythologische voorstellingen als onzuivere bestanddelen van het christelijk geloof. Deze mythologische voorstellingen moeten daarbij zeker niet geloochend of teruggewezen worden, maar geïnterpreteerd in existentiële zin, en wel zó, dat door alle mythische inkleding heen de existentiële boodschap van Gods handelen in Christus ook door de moderne mens kan gehoord worden. Dit programma van ontmythologisering heeft, zowel in Duitsland als elders, scherpe bestrijding gevonden, maar is als zodanig karakteristiek voor een brede stroming van m.n. de moderne protestantse theologie. De theologie heeft overigens altijd al onderscheid gemaakt tussen de eigenlijke boodschap (kerygma) en de aan tijd en wereldbeeld gebonden verwoording.

 

Dit bericht is geplaatst in Boeken, Discussie, Paulus, polemiek, Torah. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *