De opstanding van de Messias – antwoord aan Tanja

1. Jezus “moest” niet sterven. Achteraf is dat zo voorgesteld om aan zijn sterven het karakter van een goddelijke beschikking te geven. Zijn dood is het gevolg van jodenhaat, misverstanden, religieuze conflicten, van de politieke constellaties etc. dus: mensenwerk.
Antwoord:

Ik denk je in beginsel gelijk hebt. Maar de mens heeft en vrije wil van G-d gekregen. De mens mag keuzes maken in dit leven, het leven dat door G-d aan ons gegeven is. Dit zien we terug in het hele O.T.. Daarbij moeten wij echter nooit uit het oog verliezen dat G-d een plan heeft met deze wereld. Dat plan is duidelijk gemaakt in de tuin van Eden. Gen 1,2. De mens heeft keuze vrijheid dit zien we terug in Gen 3. met als gevolg dat de tuin van Eden niet meer verspreid kon worden over de gehele wereld. Echter G-d zal hoe dan ook zijn plan laten uitkomen.

Toen Jezus werd geboren, was dit als teken zichtbaar in de hemel.
Math 3:16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

2. Hoe kan een mens – naar jouw eigen zeggen – de dood overwinnen door te sterven? Dat veronderstelt al een enorme theologie over Jezus die door hem zelf niet is bedacht. De verdienste van Jezus als martelaar voor allen die in hem geloven, mag niet worden omgevormd tot een plaatsvervangend lijden en substitutie-offer dat door het Jodendom en het OT niet wordt ondersteund – integendeel.

Antwoord: De mens kan de dood (alleen) overwinnen door te sterven. G-d zal de dood doen overwinnen door de mens een opstanding te geven. 1Kor 15:15 En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden.

Jezus zegt in Math 22:31 En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: 32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden. 33 En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van Zijn onderricht.
Mark 12:29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.

Wat anderen over Jezus zeggen
Luk 1:31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
Luk 2:10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.
Luk 2:34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden,
1Petrus:20 Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. 21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
1Petrus 3”:18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,

De verdienste van Jezus als martelaar voor allen die in hem geloven, mag niet worden omgevormd tot een plaatsvervangend lijden en substitutie-offer dat door het Jodendom en het OT niet wordt ondersteund – integendeel.

Antwoord: Ik denk dat we Jezus niet als martelaar moeten zien. Zo lees ik het ook niet in de Bijbel. Als wij Jezus als een plaatsvervangend lijden en substitutie-offer beschouwen dan geeft dit geen juist en onvolledig beeld van wat Jezus kwam doen. Er is ook sprake van zonden, een meervoud dus niet enkel de zonde uit Genesis 3.

3. 1 Kor. 15 is een 40er jaren theologische duiding door Paulus van de opstanding, waarvan hij zelf geen getuige is geweest. het bevat ook de mantra “naar de Schriften” die nergens kan worden bevestigd – de plaatsvervangende dood voor de zonden, de opstanding, het zijn allemaal zaken uit de niet-joodse godsdensten. Hij verklaart bovendien het gerucht – het getuigenis van enkele vrouwen over de opgestane Heer, en het getuigenis over het lege graf; het is niet meer dan “hearsay” – tot de grootste gebeurtenis in de geschiedenis, omdat hij een visioen heeft gehad. Okay. Geen reden voor mij (of voor iedereen) om dat te accepteren. Het komt bovendien niet van Jezus zelf maar van een zeer omstreden volgeling van Jezus.

Antwoord op maar van een zeer omstreden volgeling van Jezus.: Dit is volstrekt niet waar, ter onderbouwing de volgende teksten over Paulus

Hand 22:2 Toen zij hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. En hij zei: Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. 5 zoals ook de hogepriester van mij kan getuigen, en heel de Raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren, geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden.
Antwoord op door Paulus van de opstanding, waarvan hij zelf geen getuige is geweest.:Nee, dat is waar niet op dát moment maar hij zag een licht, hoorde een stem en kreeg een visioen te zien.

Anwoord op Hij verklaart bovendien het gerucht – het getuigenis van enkele vrouwen over de opgestane Heer, en het getuigenis over het lege graf; het is niet meer dan “hearsay” Het is beslist geen gerucht. We hebben 4 evangeliën waarin dit met getuigenissen wordt onderbouwd. Bovendien is het getuigenis van de vrouwen het meest zeggend en overtuigend dat er een opstanding moet zijn geweest omdat de steen nog voor het graf lag én deze nog verwijderd diende te worden én omdat het graf leeg was dus er was geen lichaam aanwezig.

Antwoord op het bevat ook de mantra “naar de Schriften” die nergens kan worden bevestigd Het komt bovendien niet van Jezus zelf

Di is wat Jezus zelf zegt in Lukas 24:25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. 32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende? 44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

Dit bericht is geplaatst in BIJBELSTUDIE, Jodendom, KOINONIA LIVE!, polemiek, Theologie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *