Het belang van de brabbelwartaal in de Charismatische gemeente

Aflevering 11 van een serie podcasts over de Charismatische beweging.
Deze serie is mijn laatste bijdrage aan de discussie over de ketterij van de Charismatische beweging. In deze aflevering spreek ik voor de laatste keer over het thema van de tongen- d.w.z. de brabbelwartaal die in de Charismatische gemeente wordt uitgegeven voor een engelentaal of een persoonlijke, door God gegeven gebedstaal.

VU brengt ‘onverklaarde’ gebedsgenezingen in kaart

De Vrije Universiteit buigt zich over een van de meest omstreden thema’s in de medische wetenschap: wonderlijke genezingen.

Robin De Wever (Trouw) 28 december 2016

 

Een groep medici onder leiding van de promoverende huisarts Dirk Kruijthoff verzamelt de komende tijd verhalen van mensen die bij handoplegging of ziekenzalving een omslag beleefden, zoals verlamden die na gebed plots opstaan uit hun rolstoel. Ze willen nagaan of er voor die genezingen misschien toch wetenschappelijke verklaringen zijn. Vinden ze die niet, dan delen ze het label ‘onverklaard’ uit. Of, als een verklaring net tekortschiet, het label ‘opmerkelijk’.

U gaat onderzoeken of gebedsgenezing werkt?
Kruijthoff: “Nee, die vraag valt niet te beantwoorden. Verreweg de meeste mensen die in kerken of andere christelijke groepen voor zich laten bidden, zien hun situatie niet significant veranderen. Maar er zijn gevallen waarin iemand wél lijkt te genezen, en waarin die genezing niet toe te schrijven is aan pillen of een andere medische behandeling. Daarvan heb ik er een deel in kaart gebracht, en ik hoop dat er nog een aantal bij komen.

Van de 15 casussen zijn er inmiddels 11 afgevallen. Daar bleek toch een mogelijke verklaring voor te zijn, bijvoorbeeld omdat er in de vakliteratuur andere gevallen zijn van mensen die spontaan genazen. Vier casussen staan nog overeind, die worden nog verder onderzocht. Zoals iemand die kanker had en uitbehandeld was verklaard, maar die toch ineens genas. We gaan ook met die mensen in gesprek over wat zij precies ervaren hebben.”

Naar gebedsgenezing is in het buitenland toch al veel onderzoek gedaan? Telkens bleek het effect van gebed niet aantoonbaar.

“Met al die onderzoeken is wel iets mis. Ze vergeleken bijvoorbeeld een groep patiënten voor wie niet gebeden werd met een groep patiënten voor wie wél gebeden werd en vonden geen verschillen. Vervolgens concludeerden ze dat gebed geen verschil maakt. Maar dan behandel je gebed als een pilletje en dat kan niet. Vaak gebeurt er niets, maar soms wel.

Tegenover de onderzoeken die u noemt, staan de gevallen die onafhankelijke medici al 150 jaar documenteren in Lourdes. Daar zitten onverklaarde gevallen tussen, en gevallen die wij ‘opmerkelijk’ noemen – als iemand na gebed veel sneller herstelt dan voor de hand ligt.”

U bekijkt alleen genezingen die optraden rond gebed. Is dat wel zuiver? Zo lijkt u een verband tussen gebed en genezing te suggereren.

“Een causaal verband laat zich nooit aantonen. We kunnen medisch vastleggen dat de genezing optrad rond het gebed, en dat de situatie na het gebed anders was dan daarvoor. We kunnen niet zeggen: het gebeurde dóór het gebed. Maar wel: tijdens het gebed vond er kennelijk iets plaats.

“Je kunt ook kijken naar genezingen die opgetreden zouden zijn in andere situaties, maar wij kiezen ervoor om dit te doen in relatie tot gebed. Dat is relevant, want is nog nooit gedaan, terwijl er in sommige kerken wel veel discussie is over gebedsgenezing.”

 

Stelen van de apostelen – De Supermens van Tom de Wal #5

Een van de grootste denkfouten in de charismatische beweging: plompverloren toepassen van wat over en tot de apostelen wordt gezegd in het NT op de gelovigen van toen en nu. In dit geval door een exegetische truc: Gal. 2:20 (Ik leef niet meer, maar Chistus leeft in mij) verbinden aan Gal. 1:12 (ik heb het door openbaring ontvangen). En dan daaruit de conclusie trekken dat we allemaal een bijzondere en individuele openbaring nodig hebben om te weten dat wij in Christus gestorven zijn. (Hoewel we nog een “leven in het vlees” hebben.)

1. ALS het al zo is dat we openbaring nodig hebben om dit te weten, dan wordt die openbaring uitgedrukt in Paulus’ mededeling in Gal. 2:20. Dát is de enige openbaring die we (nodig) hebben.

2. Maar het is hooguit Paulus die deze “openbaring” heeft ontvangen door de Geest, terwijl wij die ontvangen door de Schrift, door het getuigenis van de apostel Paulus. En dat betekent uiteindelijk ook door de Geest omdat het Woord immers “God-geademd” is.

En dan het tweede: Paulus bidt in Ef. 3 dat wij de “Geest van wijsheid en openbaring” zouden mogen ontvangen. Maar wat dat betekent wordt uitgelegd in de volgende verzen: het is de verlichting van ons verstand of hart door de Heilige Geest die werkt – jazeker, opnieuw – door het Woord van God. Het gaat niet om een individuele en bijzondere openbaring. Dat het hier om de openbaring door de Geest aan de enkeling zou gaan, met als inhoud dat wij “supermensen” geworden zijn, is een exegetische blunder van de eerste orde.

G. H. Kramer over redding = genezing?

De charismaniak Tom de Wal beweert dat verlossing altijd ook genezing betekent omdat immers de Heer Jezus onze ziekten heeft gedragen – met een foutieve verwijzing naar Jesaja 53. Hij maakt dat ook duidelijk met een beroep op de tekst over de vrouw die aan bloedvloeiingen leed: vrouw, uw geloof heeft u behouden. (Gered betekent dan “genezen”.
Gerard Kramer schreef in 2013 daar al een weerlegging van, in de hem eigen nuchtere, nauwkeurige (academische) stijl. (Heel lang geleden heb ik nog Griekse les van hem gehad, in 1969 denk ik.)

Klik om toegang te krijgen tot OS1898.pdf

Een nieuw schepsel? – de Supermens van Tom de Wal – #4

We bespreken een deel van het eerste hoofdstuk dat ons voorhoudt dat wij nieuwe schepselen geworden zijn, rechtvaardig en heilig. Dat gaat dus niet alleen over onze positie, maar over onze conditie, onze feitelijke toestand.

Is dat de bedoeling van 2 Kor. 5:17?

Verder vinden we enkele aanwijzingen voor (1) de simplistische toepassing van wat aan de apostelen is geschonken aan ons – terwijl wij tot geloof kwamen door het woord van de apostelen en niet dezelfde volmacht en opdracht hebben

en (2) het misverstand (2a) dat de prediking van het Koninkrijk door de Heer Jezus identiek is aan onze verkondiging van het evangelie van Gods Zoon én (2b) dat we dat Koninkrijk door innerlijke openbaring moeten ontdekken. Tenslotte vinden we (3) de onterechte tegenstelling tussen wat de Geest leert en ons door de Geest verlichte verstand – dat laatste wordt niet gezien en TdW spreekt alleen over het natuurlijke verstand.

Door het verstand uit te schakelen wordt veel onzin plotseling geloofwaardig?

“Hen zullen deze tekenen volgen” – De Supermens van Tom de Wal – aflevering #3

Een bespreking van pagina 12 en 13 van het boek Supermens”  van Tom de Wal. We gaan in op de hier genoemde Bijbelteksten die als fundament functioneren van het gehele boek.

  • Zijn wij gezonden zoals de Heer Jezus door de Vader, met dezelfde identiteit en bovennatuurlijke krachten?
  • Kunnen wij in die identiteit “instappen”?
  • Zijn de tekenen van Markus 16 bedoeld voor ons, of voor de discipelen alleen?

Die vragen en meer probeer ik te beantwoorden in deze 3e aflevering van Koinonia Bijbelstudie Live! over het nieuwe boek van Tom de Wal.

Over Herman Boon: “Gebed is ons sterkste wapen” – door Joost Ubbens

CIP Maart 2021. Interview met Herman Boon door Dick van den Bos

Reactie op de tekst door Joost Ubbens [blauw]. De tekst van het interview voor het CiP in [rood].

 

 

Herman Boon bidt zelfs voor zijn kapotte vaatwasser:

“Gebed is ons sterkste wapen”

Op zich is bidden, voor alles wat ons bezig houdt, een goed beginsel, een goede levenshouding. Maar waar in de Bijbel staat dat Gebed ons sterkste wapen is? Het staat niet in Efeze 6, waar Paulus uitlegt wat de wapenuitrusting van God is. Daarin staat dat we de HELE wapenuitrusting aan moeten trekken on te kunnen stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat “Gebed ons sterkste wapen is”, is gewoon een loze opmerking, een “catch phrase” die niet Bijbels kan worden onderbouwd. Het wordt in Efeze ook niet genoemd als een wapen. Het enige wapen dat daar wordt genoemd is het Woord van God. De opmerking van Herman Boon leidt de aandacht ook af van wie écht alle macht heeft. En dat is God. Doorgaan met het lezen van “Over Herman Boon: “Gebed is ons sterkste wapen” – door Joost Ubbens”