Wat is er over van Jezus Christus?

Deze vraag was (achteraf gezien) toch eigenlijk wel heel relevant:

Het lukte me niet altijd om het goed te begrijpen waar je heen ging met je gedachten. Het was verwarrend voor me, en [ik] begrijp ook niet precies hoe het eindpunt waar je over spreekt, er nu precies uit ziet. Wat is er over van Jezus Christus?
Ook vraag ik me af, gezien de vele wegen die je in je zoektocht hebt bewandeld, hoe je er nu zo zeker van kunt zijn dat dit echt het eindpunt is. Ik wens je Gods zegen en Zijn licht op je weg, en bid dat je Zijn grootste gave aan ons, Jezus Gods Zoon daarop toch in alle klaarheid mag zien.

Mijn antwoord luidde destijds:

Tegenover al degenen die mijn reisgezel geweest zijn in mijn leven, moet ik me verontschuldigen voor de verwarring en misschien ook wel het verdriet dat bij hen ontstaan is. Laat ik dat voorop stellen.

Het meest pijnlijke moet zijn, dat ik in hoge mate afwijk van de orthodoxe belijdenis van Jezus. Maar ik moet daar ook duidelijk over zijn. Ik denk dat het een vergissing geweest is, om hem te gaan zien als Heer en Verlosser. Ik heb er nog steeds moeite mee om dit helder te verklaren, omdat het grootste deel van mijn leven dit mijn belijdenis is geweest. Maar ik heb de afgelopen jaren in stijgende mate deze overtuiging voelen afbrokkelen. Een groot aantal factoren heeft daartoe bijgedragen. Niet in de laatste plaats mijn ervaringen met de charismatische beweging. En de krachteloosheid van de vrijzinnigheid. En de volstrekte assimilatie van de gangbare hervormde en gereformeerde kerk. En het gebrek aan morele duidelijkheid van het christendom wereldwijd.

Maar het belangrijkste en misschien wel doorslaggevende is geweest, dat de ontdekking van de joodse achtergrond van het Nieuwe Testament en van de bijna onbeholpen wijze waarop het Nieuwe Testament aansluit bij het Oude Testament, mij gevoelig hebben gemaakt voor de waarheid van het Jodendom. Als Jezus de Messiaanse eindtijd niet heeft laten beginnen, dan is het inderdaad de vraag of hij de Messias is geweest. En als we in het Oude Testament het idee van een plaatsvervangend lijden niet kunnen vinden, en als in het Nieuwe Testament het ook zo fundamentele begrip van de triniteit niet kan worden gefundeerd, dan blijft er eigenlijk nog maar weinig over van de fundamentele belijdenis in het christendom.

Ik denk dat het christendom een poging geweest is om een brug te slaan tussen Jodendom en de heidense wereld – met als goed effect dat de wereld is voorbereid op de komst van de Messiaanse tijd. Ik denk dat het christendom een aanpassing is, maar ook een afwijking van de weg van Israël. En ik denk dat de waarheid van het christendom alleen kan worden geclaimd, als je op een bijna nonchalante wijze het Jodendom en zijn tradities van de hand wijst. Zonder antisemitisme kan er geen christelijke waarheid zijn. Maar de afwijzing van alles wat joods is, is in strijd met het joodse leven zowel van Jezus als de apostelen.

Je vraagt wat er over is van Jezus Christus. In mijn beleving eigenlijk heel veel. Dat deze joodse man uit Galilea tot de innerlijke overtuiging kwam dat hij wellicht degene was die door God kon worden gebruikt om het Messiaanse rijk in te luiden. De mate van zijn vertrouwen op God, de diepte van zijn begrip van wat de Torah betekent in het licht van die Messiaanse tijd. En dan de prachtige manier waarop hij zich gericht heeft juist tot de verworpenen binnen Israël. En dan de moed die hij getoond heeft door de confrontatie zowel met de joodse als de Romeinse overheden te doorstaan, in de volle overtuiging dat God zou ingrijpen. Maar, zo lijkt mij, juist met een zekerheid over God die hij zijn Vader kon noemen, dat zijn geloof niet geschokt zou zijn wanneer het anders liep dan zijn eigen verwachting.

Maar we komen niet heen om de woorden die hij zelf heeft gesproken: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je die woorden bekijkt zonder de last van de geschiedenis van de theologie, dan kun je alleen maar concluderen dat Jezus heeft verwacht dat hij niet verlaten zou worden, maar dat God zou ingrijpen. En als dan duidelijk wordt dat dat niet gebeurt, blijft Jezus toch nog denken aan Psalm 22. “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” geeft uitdrukking aan de diepe wanhoop die hem is overvallen, toen bleek dat de Messiaanse tjd niet was aangebroken. Zijn dood is dan uiteindelijk de dood van een (joodse) politieke martelaar, van een (joodse) tragische held.

Mijn probleem begint bij de verwerking van de boodschap van het Nieuwe Testament, het gezag dat aan de apostolische geschriften werd toegekend, en bij het raamwerk waarin de eerste gemeente 20 of 30 jaar na de dood van Jezus zijn boodschap heeft geplaatst. Er heeft een aanpassing aan de Griekse en Romeinse religie plaatsgevonden die uiteindelijk heeft geleid tot de vergoddelijking van een mens. Als al deze zaken in het geding zijn, dan is uiteindelijk ook het fundament dat onder al deze waarheden geplaatst is, de opstanding, niet langer houdbaar. Sommigen zeggen: de opstanding bewijst dat de Messiaanse tijd wel is aangebroken, maar dan in een geestelijke zin. Ik zeg: het uitblijven van de Messiaanse tijd bewijst dat Jezus de messias niet was en dus ook niet is opgestaan uit de doden.

Ik ben me er niet van bewust vele wegen te zijn gegaan. Als ik terugkijk zie ik een enkele weg met vele tussenstations. Van de Vergadering naar het Jodendom, zeven jaar lang, dan een nieuw begin in het christendom in de Doopsgezinde Broederschap, daarna om praktische redenen de Protestantse Kerk in Nederland en de Verenigde Protestantse Kerk in België. En dan nu weer terug naar het Jodendom. Ik kan niet anders zeggen dat dat voor mij een logische weg is geweest. Waar ik nu ben uitgekomen is minder duidelijk. Ik vermoed ergens in het niemandsland tussen Jodendom en christendom. Voor christenen onaanvaardbaar vanwege mijn verwerping van de godheid van Jezus, en voor het Jodendom onaanvaardbaar vanwege mijn grote respect voor de persoon van de jood Jezus van Nazareth. Maar ik bevind mij in het goede gezelschap van velen die deze weg voor mij hebben afgelegd.

Dit bericht is geplaatst in Autobiografisch, geloofsleven, Israël, Theologie. Bookmark de permalink.

7 reacties op Wat is er over van Jezus Christus?

 1. Tanja Strijk schreef:

  Het is jammer dat de opmaak minder duidelijk is geworden met het versturen. Dikgedrukte teksten en alinea’s komen niet door.

 2. Tanja Strijk schreef:

  1. Jezus “moest” niet sterven. Achteraf is dat zo voorgesteld om aan zijn sterven het karakter van een goddelijke beschikking te geven. Zijn dood is het gevolg van jodenhaat, misverstanden, religieuze conflicten, van de politieke constellaties etc. dus: mensenwerk.
  Antwoord:
  Ik denk je in beginsel gelijkt hebt. Maar de mens heeft en vrije wil van G-d gekregen. De mens mag keuzes maken in dit leven, het leven dat door G-d aan ons gegeven is. Dit zien we terug in het hele O.T.. Daarbij moeten wij echter nooit uit het oog verliezen dat G-d een plan heeft met deze wereld. Dat plan is duidelijk gemaakt in de tuin van Eden. Gen 1,2. De mens heeft keuze vrijheid dit zien we terug in Gen 3. met als gevolg dat de tuin van Eden niet meer verspreid kon worden over de gehele wereld. Echter G-d zal hoe dan ook zijn plan laten uitkomen.
  Toen Jezus werd geboren, was dit als teken zichtbaat in de hemel.
  Math 3:16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

  2. Hoe kan een mens – naar jouw eigen zeggen – de dood overwinnen door te sterven? Dat veronderstelt al een enorme theologie over Jezus die door hem zelf niet is bedacht. De verdienste van Jezus als martelaar voor allen die in hem geloven, mag niet worden omgevormd tot een plaatsvervangend lijden en substitutie-offer dat door het Jodendom en het OT niet wordt ondersteund – integendeel.
  Antwoord: De mens kan de dood (alleen) overwinnen door te sterven. G-d zal de dood doen overwinnen door de mens een opstanding te geven. 1Kor 15:15 En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden.
  Jezus zegt in Math 22:31 En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: 32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden. 33 En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van Zijn onderricht.
  Mark 12:29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.
  Wat anderen over Jezus zeggen
  Luk 1:31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
  Luk 2:10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.
  Luk 2:34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden,
  1Petrus:20 Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. 21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
  1Petrus 3”:18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,

  De verdienste van Jezus als martelaar voor allen die in hem geloven, mag niet worden omgevormd tot een plaatsvervangend lijden en substitutie-offer dat door het Jodendom en het OT niet wordt ondersteund – integendeel.
  Antwoord: Ik denk dat we Jezus niet als martelaar moeten zien. Zo lees ik het ook niet in de Bijbel. Als wij Jezus als een plaatsvervangend lijden en substitutie-offer beschouwen dan geeft dit geen juist en onvolledig beeld van wat Jezus kwam doen. Er is ook sprake van zonden, een meervoud dus niet enkel de zonde uit Genesis 3.
  3. 1 Kor. 15 is een 40er jaren theologische duiding door Paulus van de opstanding, waarvan hij zelf geen getuige is geweest. het bevat ook de mantra “naar de Schriften” die nergens kan worden bevestigd – de plaatsvervangende dood voor de zonden, de opstanding, het zijn allemaal zaken uit de niet-joodse godsdensten. Hij verklaart bovendien het gerucht – het getuigenis van enkele vrouwen over de opgestane Heer, en het getuigenis over het lege graf; het is niet meer dan “hearsay” – tot de grootste gebeurtenis in de geschiedenis, omdat hij een visioen heeft gehad. Okay. Geen reden voor mij (of voor iedereen) om dat te accepteren. Het komt bovendien niet van Jezus zelf maar van een zeer omstreden volgeling van Jezus.
  Antwoord op maar van een zeer omstreden volgeling van Jezus.: Dit is volstrekt niet waar, ter onderbouwing de volgende teksten over Paulus
  Hand 22:2 Toen zij hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. En hij zei: Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. 5 zoals ook de hogepriester van mij kan getuigen, en heel de Raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren, geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden.
  Antwoord op door Paulus van de opstanding, waarvan hij zelf geen getuige is geweest.:Nee, dat is waar niet op dát moment maar hij zag een licht, hoorde een stem en kreeg een visioen te zien.

  Anwoord op Hij verklaart bovendien het gerucht – het getuigenis van enkele vrouwen over de opgestane Heer, en het getuigenis over het lege graf; het is niet meer dan “hearsay” Het is beslist geen gerucht. We hebben 4 evangeliën waarin dit met getuigenissen wordt onderbouwd. Bovendien is het getuigenis van de vrouwen het meest zeggend en overtuigend dat er een opstanding moet zijn geweest omdat de steen nog voor het graf lag én deze nog verwijderd diende te worden én omdat het graf leeg was dus er was geen lichaam aanwezig.

  Antwoord op het bevat ook de mantra “naar de Schriften” die nergens kan worden bevestigd Het komt bovendien niet van Jezus zelf
  Di is wat Jezus zelf zegt in Lukas 24:25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. 32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende? 44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

 3. Tanja Strijk schreef:

  Maar we komen niet heen om de woorden die hij zelf heeft gesproken: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je die woorden bekijkt zonder de last van de geschiedenis van de theologie, dan kun je alleen maar concluderen dat Jezus heeft verwacht dat hij niet verlaten zou worden, maar dat God zou ingrijpen. En als dan duidelijk wordt dat dat niet gebeurt, blijft Jezus toch nog denken aan Psalm 22. “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” geeft uitdrukking aan de diepe wanhoop die hem is overvallen, toen bleek dat de Messiaanse tijd niet was aangebroken. Zijn dood is dan uiteindelijk de dood van een (joodse) politieke martelaar, van een (joodse) tragische held.

  De woorden die Jezus hier aanhaalt gaan terug naar de gebeden die hij hiervoor heeft gebeden.
  Daarin heeft hij ook gebeden tot G-d en niet meer gezegd Mijn Vader. Zijn gebeden zijn niet verhoord en alles wordt duister om hem heen.
  Zij bespotten hem en ontkleden hem. Zij brachten hem naar de schedelplaats. Zij kruisigden hem en verdeelden zijn kleren. De mensen bespotten hem. En toen het zesde uur was aangebroken kwam er een duisternis over het gehele land.
  Dit is het moment dat Jezus zegt: Waarom heeft u mij verlaten.
  Dit is hét moment van de diepste duisternis die op dát moment er is en dat wat Jezus ervaart. Jezus was mens daarom spreekt hij deze woorden, tevens is het een gebed. Jezus moet sterven om de de dood (gen 3) te overwinnen. Dit is al een teken van herstel van de schepping
  En dan volgt 1 Kor 15:
  20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
  22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
  23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

  • Robbert Veen schreef:

   Dank voor je uitgebreide antwoord, Tanja!

   Je schreef:

   De woorden die Jezus hier aanhaalt gaan terug naar de gebeden die hij hiervoor heeft gebeden.
   Daarin heeft hij ook gebeden tot G-d en niet meer gezegd Mijn Vader. Zijn gebeden zijn niet verhoord en alles wordt duister om hem heen.
   Zij bespotten hem en ontkleden hem. Zij brachten hem naar de schedelplaats. Zij kruisigden hem en verdeelden zijn kleren. De mensen bespotten hem. En toen het zesde uur was aangebroken kwam er een duisternis over het gehele land.
   Dit is het moment dat Jezus zegt: Waarom heeft u mij verlaten.
   Dit is hét moment van de diepste duisternis die op dát moment er is en dat wat Jezus ervaart. Jezus was mens daarom spreekt hij deze woorden, tevens is het een gebed.

   Tot zover zie ik er niks mis mee en zou ik hetzelfde zeggen. Maar dan komt er een overvloed aan theologische duiding:

   Jezus moet sterven om de de dood (gen 3) te overwinnen. Dit is al een teken van herstel van de schepping
   En dan volgt 1 Kor 15:
   20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
   22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
   23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

   Okay. Dat is de Christelijke duiding van het eerste deel van je antwoord. En ik geloof het niet en ik zie dat anders.

   1. Jezus “moest” niet sterven. Achteraf is dat zo voorgesteld om aan zijn sterven het karakter van een goddelijke beschikking te geven. Zijn dood is het gevolg van jodenhaat, misverstanden, religieuze conflicten, van de politieke constellaties etc. dus: mensenwerk.
   2. Hoe kan een mens – naar jouw eigen zeggen – de dood overwinnen door te sterven? Dat veronderstelt al een enorme theologie over Jezus die door hem zelf niet is bedacht. De verdienste van Jezus als martelaar voor allen die in hem geloven, mag niet worden omgevomd tot een plaatsvervangend lijden en substitutie-offer dat door het Jodendom en het OT niet wordt ondersteund – integendeel.
   3. 1 Kor. 15 is een 40er jaren theologische duiding door Paulus van de opstanding, waarvan hij zelf geen getuige is geweest. het bevat ook de mantra “naar de Schriften” die nergens kan worden bevetigd – de plaatsvervangende dood voor de zonden, de opstanding, het zijn allemaal zaken uit de niet-joodse godsdensten. Hij verklaart bovendien het gerucht – het getuigenis van enkele vrouwen over de opgeatane Heer, en het getuigenis over het lege graf; het is niet meer dan “hearsay” – tot de grootste gebeurtenis in de geschiedenis, omdat hij een visioen heeft gehad. Okay. Geen reden voor mij (of voor iedereen) om dat te accepteren. Het komt bovendien niet van Jezus zelf maar van een zeer omstreden volgeling van Jezus.

 4. Piet van Weenen schreef:

  In psalm 22 staat ook de regel (vers 22): “Gij hebt mij geantwoord!”

 5. Synco schreef:

  Mattheus 16 vers 15,16 en 17. Stelt Jezus zelf de vraag met daarbij de terugkoppeling cq reactie. Met betrekking tot het oude testament wordt in Lucas 24:17-27 werden ‘hun ogen geopend’. U bent goed thuis in het grieks en dit betekend volledig geopend dit in tegenstelling tot vers 16 waar ‘hun ogen werden weerhouden’. U hebt een mooie website en ik hoop en bid dat u ‘De Messias’ terug vind in uw hart. Shalom! Ps: uitgeverij toetssteen-boeken heeft interessante boeken tussen relatie Jodendom en Christendom. Een leestip zijn de boeken van Dr. Julia Blum!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *