Over Herman Boon: “Gebed is ons sterkste wapen” – door Joost Ubbens

CIP Maart 2021. Interview met Herman Boon door Dick van den Bos

Reactie op de tekst door Joost Ubbens [blauw]. De tekst van het interview voor het CiP in [rood].

 

 

Herman Boon bidt zelfs voor zijn kapotte vaatwasser:

“Gebed is ons sterkste wapen”

Op zich is bidden, voor alles wat ons bezig houdt, een goed beginsel, een goede levenshouding. Maar waar in de Bijbel staat dat Gebed ons sterkste wapen is? Het staat niet in Efeze 6, waar Paulus uitlegt wat de wapenuitrusting van God is. Daarin staat dat we de HELE wapenuitrusting aan moeten trekken on te kunnen stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat “Gebed ons sterkste wapen is”, is gewoon een loze opmerking, een “catch phrase” die niet Bijbels kan worden onderbouwd. Het wordt in Efeze ook niet genoemd als een wapen. Het enige wapen dat daar wordt genoemd is het Woord van God. De opmerking van Herman Boon leidt de aandacht ook af van wie écht alle macht heeft. En dat is God.

Voor het feit dat Nederland seculariseert en veel kerken leeglopen, is maar één cruciale oplossing:

Weer zo’n “catch phrase” die niet Bijbels onderbouwd kan worden. Één oplossing…? Dit is een veel te simpele voorstelling van zaken. Waar is God? De focus wordt hier op ons gelegd. we moeten als christenen getraind worden in gebed, zegt Herman Boon. Waar staat dat in de Bijbel, in de context van dé cruciale oplossing?

Gebed is de sleutel voor verandering.

Ik dacht dat Jezus Christus de sleutel tot verandering is…

De Bijbel staat er vol mee, God gaat alleen aan het werk als wij bidden.

Dit is een onBijbelse bewering, een leugen. Had Paulus gebeden voor zijn bekering? Heeft Adam gebeden om geschapen te worden? Dit soort opmerkingen, zoals Herman Boon hier doet, doorstaan niet eens de simpele logica toets. Herman Boon heeft er niet over nagedacht, zo lijkt het.

Hij heeft Zich afhankelijk gemaakt van ons gebed.”

En deze opmerking is ook niet met de Bijbel te staven. Herman Boon zegt in feite dat wij, als we bidden, de leider van God zijn. Wij managen dan God ipv dat God ons leidt.

Boon roept Nederlanders op om zich te laten trainen in gebed.

Waarschijnlijk in zijn trainingschool…

Hij geeft verschillende gebedstrainingen, en ook de bidden en vasten-conferentie is een plek waar je er sterk in groeit. Hij legt uit waarom het noodzakelijk is dat we meer gaan bidden met z’n allen.

Zie je wel…! Dat dacht ik al…!

Tevens gelooft hij dat er een opwekking gaat komen in Nederland.

Dat hoor ik al jaren. Er is niets waaruit dat blijkt. Er zijn geen voortekenen. Sterker nog, de Bijbel schetst een beeld dat het alleen maar erger wordt en niet beter. En al helemaal geen opwekking.

Er staan talloze beloften in de Bijbel over bidden en ontvangen van gebedsverhoringen.

Dat klopt, maar wat wil Herman Boon, in het kader van dit interview, hiermee zeggen?

In Ezechiël 22:30 staat: ‘Ik ben op zoek gegaan naar iemand die op de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’

Deze tekst heeft helemaal niets te maken met gebed. En bovendien heeft het niets met de huidige tijd te maken. Het gaat over Israël, in die tijd in die situatie waar Israël zich toen in bevond. Het is geen “carte blanche” om er een soort algemeen principe uit te halen en die dan 2700 jaar later op Nederland toe te passen. Dit is inlegkunde (eisegesis) wat Herman Boon hier doet. En eisegesis is een ongeoorloofd interpretatietechniek, die vaak wordt gebruikt om de Bijbel te interpreteren, met onjuiste conclusies en inzichten tot gevolg.

Hieraan zie je hoe God zich afhankelijk maakt van onze gebeden.

Nee, dat zie je niet uit deze tekst. Herman Boon haalt het uit de context en geeft er een draai aan die hij kan gebruiken voor zijn betoog.

Hij zoekt voorbidders, maar helaas vond Hij ze niet.”

Dat staat er helemaal niet. Ezechiël heeft het niet over voorbidders. Dit is, op zijn best, slordig Bijbelgebruik. De crux van de tekst is dat God oordeelt en dat er niemand was die voor Israël op de bres sprong. In Zijn genade zocht God “op-de-bressers”, maar die waren er niet. Er is niet gebeden en toen ging God handelen. Dus dat God handelt in Ezechiel 22, is onafhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van Israël’s gebeden. Dat staat er namelijk helemaal niet.

Autoriteit Boon vervolgt. “God heeft ons de autoriteit gegeven,

Waar staat dat in de Bijbel? Het klinkt aanlokkelijk, maar het is niet juist.

en wanneer je die gebruikt, dan ga je al biddend regeren. Wie bidt, die regeert.

Weer een “catch phrase” zonder inhoud. Niet Bijbels te onderbouwen.

Daarom is er zoveel strijd om gebed!

Er is geen logisch verband tussen het een en het ander. Dit is het aan elkaar koppelen van verschillende zaken die niet noodzakelijkerwijs met elkaar te maken hoeven te hebben. Herman past hier, waarschijnlijk onbewust, een manipulatietechniek toe om iemand mee te krijgen in zijn denken.

Dit is hét wapen dat de duivel wil roven.

Waar staat dat in de Bijbel?

Je mag van hem preken luisteren, je mag zelfs evangeliseren,

Wow! Hier kleineert Herman Boon de laatste opdracht van Jezus Christus. Die opdracht was het evangelie verspreiden en discipelen maken. De laatste opdracht was niet dat we moeten bidden of ons moesten trainen in gebed.

maar als je gaat bidden, dan heeft hij pas écht een probleem.

Waar staat dat in de Bijbel. Weer zo’n “lege huls catch phrase”. God is de beperker van de macht van de duivel (Job). Onze gebeden zijn niet de beperker van de duivel zijn macht.

Tegen gebed kan hij namelijk niets meer doen.

Dat is een onBijbelse uitspraak. Nergens in de Bijbel staat deze doctrine. Dit is gewoon door Herman Boon verzonnen. Het klinkt heel Bijbels, maar is het niet.

Satan háát gebed!

Waar staat dat in de Bijbel?

Het is daarom niet voor niets dat mensen moeite met gebed hebben en het lastig vinden om dit te doen, dat is de strijd!”

Weer zo’n versimpelde weergave van de werkelijkheid. Er wordt hier volledig voorbijgegaan aan de zondige toestand, aan het vlees van de mens. Zou wellicht dát de belangrijkste reden voor gebrek aan gebed zijn?

Kun je een voorbeeld geven van hoe gebed in de Bijbel cruciaal is gebleken?

In Handelingen! De discipelen hadden niet de kracht om Jezus te volgen. Ze waren bang en voelden zich machteloos, maar Jezus zei: jullie moeten wachten op de Heilige Geest. Toen hebben ze tien dagen samen intensief gebeden en gezegd: ‘Wij kunnen het niet, wilt Ú het doen?’

Nergens in de Bijbel blijkt dat ze dat hebben gezegd. We weten niet wat ze hebben gezegd of gebeden. Herman Boon voegt hier aan de Bijbel toe en dat is ongeoorloofd Bijbelgebruik.

En toen kwam de uitstorting van de Heilige Geest!

Was die uitstorting afhankelijk van het gebed van diegene die aan het bidden waren? Het is niet Bijbels te onderbouwen wat Herman Boon hier beweert.

Pinksteren brak uit. En daar ervaren we nog steeds de zegen van.

Dus, volgens Herman Boon, wij kunnen dankbaar zijn voor die mensen die toen gebeden hebben? Werkelijk? Dit is een uiterst vreemde Bijbeluitleg. Vooral omdat Jezus de uitstorting van de Heilige Geest al aankondigde vóórdat er gebeden werd in die bovenkamer. En ook in Joël 2 staat dit al geprofeteerd. Of ze er om gebeden hadden of niet, dat weten we niet. Maar los daarvan zou Jezus Christus de Heilige Geest sowieso sturen omdat Hij die had beloofd in Zijn Woord.

Jezus bracht ook veel tijd door in gebed. In Lucas 6:12 zie je dat Hij een hele nacht bij de Heer is.

Jezus Christus is de Heer. Niet erg precies verwoord. Dit is onduidelijk.

En na die nacht wilden alle mensen Hem aanraken, omdat er zoveel kracht van Hem uitging.”

Wat een onzinnige conclusie wordt hier neer gezet. Waar staat dat in de Bijbel? Het is eigenlijk zelfs Godslasterlijk. Dus Jezus had niet de kracht in Zichzelf? Jezus heeft toen die nacht gebeden en toen had hij daarna wel de kracht? Had Jezus niet de kracht, terwijl hij God zelf is in het vlees gekomen?

Je zegt dat er veel strijd is rondom gebed, ervaar je dat zelf ook?

“Ja, wat er nodig is, is discipline opbouwen. Vaste uren van gebed hebben, elke dag. In Handelingen 3 zie je dat de gemeente drie vaste uren per dag bad. Om negen uur ’s ochtends, om drie uur ’s middags en om drie uur ’s avonds.

Dit was al eeuwen een gebruik in het Jodendom van toen. Herman schetst een beeld dat de discipelen dat toen pas zijn gaan doen en dat daarom wonderen gingen gebeuren. Onzin.

Het resultaat? Handelingen staat vól met wonderen.

De wonderen gebeurden om aan te tonen dat de Apostelen door Jezus zelf gestuurd waren. Toen dat eenmaal gevestigd was, namen de vele wonderen door de Apostelen af om uiteindelijk niet meer in Handelingen voor te komen.

Mensen werden zelfs op straat genezen door de schaduw van Petrus. Dat lees je in Handelingen 5:15.”

Klopt, in Handelingen 5… En hoe zit het met handelingen 25 of zo…? Nog steeds al die wonderen? Natuurlijk kan God nog steeds wonderen verrichten, en Hij doet dat in de huidige tijd ook. Dat wil ik even duidelijk hebben gemaakt. Maar Hij doet dat niet meer in de frequentie en mate door enkele aangewezen personen, zoals in Handelingen.

Er is geestelijke strijd. Er zijn demonen bezig om christenen van gebed af te houden.

Dit is een te eenvoudige voorstelling van zaken. En ons vlees dan? Onze zondige natuur?

Maar veel mensen hebben dat niet altijd door. Die begrijpen niet dat hier geesten achter zitten,

Dat is een veel te eenvoudige voorstelling van zaken. En er wordt veel te veel macht aan demonen gegeven.

die denken gewoon dat gebed hun ding niet zo is.

Hoe weet Herman wat mensen denken? Dit is gewoon een “strawman’s argument” en dat is een logische fout in redeneren. In de filosofie is dat zelfs een van de “doodzonden”. Wat ik bedoel is dat er een onecht beeld van iemand wordt gemaakt om vervolgens dat onechte beeld, dat “aftreksel”, aan te vallen om je punt te maken (een strooien pop in plaats van een echt mens).

Maar in Efeze 6 staat dat we niet vechten tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen boosaardige machten. Boze geesten!

Deze conclusie is niet te trekken uit Efeze. In Efeze 6 staat een verzameling van geestelijke en wereldse machten opgesomd.

Deze geesten zijn geestelijk,

Niet allemaal dus.

dus die kunnen we alleen bevechten met geestelijke wapens.”

Weer zo’n inhoudsloze catch phrase. Je roept dus op tot meer discipline.

Tegelijkertijd waarschuwen ook veel voorgangers tegen ‘ongezond streven’, hoe zie je dat? “Ja, je moet eerst weten dat je intens geliefd bent en dat God ontzettend goed is.

Waarom de toevoeging “ontzettend”? Door het toevoegen van deze superlatieve, verzwakt Herman Boon juist de goedheid van God. En maakt er een glijdende schaal van.

Die basis moet er eerst zijn.

Dat is niet de basis. Als dat de basis is dan kan ieder mens meteen tot God bidden, of ze nu wedergeboren zijn of niet.

Dan besef je wie Hij echt is,

Dus als je weet dat je geliefd bent door God, dan besef je wie Hij echt is…? Is dat alles? Wat een simpele voorstelling van zaken is dit. Alweer… Ik ervaar het heel anders. Ik besef primair Wie God is door de Bijbel te bestuderen.

en ik kan je zeggen: dan wil je niets liever dan dichtbij Hem zijn.

Wat bedoelt Herman Boon hier precies mee? Hoe maak je zoiets concreet?

Die liefde die je van dichtbij ervaart is heel krachtig en overweldigend. Wat wel belangrijk is, is om les te krijgen in bidden. Dat wil ik tegen iedereen zeggen: laat je onderwijzen, het gaat niet vanzelf! Daarom ben ik ook een school begonnen.

Tuurlijk… Herman biedt de oplossing…

Omdat er zo veel strijd omheen is, heb je handvatten nodig.”

Eerst ons “bang maken” en dan de oplossing bieden. Dat is wat Herman hier doet.

Zie je daar ook veel concrete resultaten van gebed?

“Ja, mensen worden hartstikke enthousiast.

Is dat het concrete resultaat van gebed? Dit komt mij nogal kinderlijk over.

Het is de sleutel voor verandering.

De Heilige Geest is de sleutel tot verandering en niet enthousiasme.

Ik organiseer conferenties en dan komen mensen met allerlei noden. Bijvoorbeeld: een vrouw ging heel vurig voor haar familie bidden en een week later waren er vier familieleden tot geloof gekomen! Als je gaat bidden, gaan er wonderen gebeuren.

Is dat altijd zo? Ik bid al 30 jaar voor mijn familie, dat ze gaan geloven in Jezus Christus en er is nog helemaal niets gebeurd. Herman Boon schetst een veel te eenvoudig beeld van de werkelijkheid. Zo van “u bidt en dan gaat God draaien”. En wel meteen. Ik ervaar dit als enigszins grievend.

Ik bad zelfs een keer voor mijn kapotte afwasmachine, en die ging het even later weer doen.

Dit is niet noodzakelijkerwijs een logisch verband. Is de afwasmachine daarna nooit meer kapot gegaan? Bij wat oudere machines gebeuren dit soort dingen regelmatig.

Ik heb ook weleens voor een vrachtwagen gebeden met pech langs de weg en al snel was het probleem weer opgelost!”

Hoe weet je dat? Ben je blijven wachten tot de vrachtwagen gerepareerd was? En als je niet had gebeden, was er dan niks gebeurd? Een gebed van een rechtvaardige vermag veel. Maar dit is veel te simpel allemaal, zoals Herman Boon het schetst.

We moeten gewoon terugkeren tot het kinderlijke geloof.

Dit is in tegenspraak met wat de Bijbel leert. De Bijbel moedigt ons juist aan om juist te groeien door kennis te laten toenemen.

Als christen kom je niet tot begrip, nee, je komt tot geloof!

Inhoudsloze catch phrase en in tegenspraak met de Bijbel.

Eerst God leren kennen, je eerste liefde – en verwonderd zijn over hoeveel Hij van je houdt. En dan word je enthousiast! Wees verliefd op Jezus,

Doelt Herman hier op de eerste Liefde uit de brieven in Openbaring? Dat is toch niet “verliefd zijn” op Jezus? Waar in de Bijbel staat dat we verliefd moeten worden op Jezus? Is Jezus Christus soms mijn vriendje? Of is mijn vrouw Jezus’ vriendinnetje? Ik vind dit respectloos naar Hem toe, die de Hemel en aarde heeft gemaakt, respectloos naar God die gekomen is in het vlees.

verliefde mensen zijn het leukst, toch?”

Is niet persé het geval en heeft ook helemaal niks te maken met wat Herman hiervoor schrijft. Het is een argument van niks. Het is een inhoudsloze kreet.

Hoe kijk je met dit in je achterhoofd naar Nederland en het Westen?

“Mensen moeten Gods liefde weer gaan ontdekken, ook in de kerk.

Dit is weer een strawman’s argument. En de hautaine houding die eruit spreekt vind ik vrij stuitend. Zo van: De kerken zijn Gods liefde een beetje kwijt en moeten die weer ontdekken. En ik, Herman Boon, zie dat allemaal, ik ken alle kerken en ik kan je leren hoe je die Liefde weer kan ontdekken.

Je moet je laten grijpen door Gods liefde en naar plekken gaan waar Hij je kan grijpen met Zijn liefde.

Wat bedoelt Herman precies hier? Ik snap niet wat hij wil zeggen.

Hoe kan ik zoiets concreet maken? Denk aan wat Paulus zegt 2 Korinthe 5: 14; ik ben gegrepen door de liefde van God.”

Uit de context gehaald!

Je zegt dat demonen actief zijn om ons van het gebed af te houden, kun je dat eens uitleggen?

“Ja, de duivel haat discipline! Voor hem is het ‘leve de vrijblijvendheid’.

Waar in de bijbel wordt dit over de duivel geleerd?

In de Bijbel zie je desondanks dat Daniël, David, de apostelen allemaal vaste gebedstijden hadden (Psalm 55:18).”

Dit heeft er niks mee te maken. Onjuiste gevolgtrekkingen tussen het een en het ander. Dat doen de joden al eeuwen. En het Joodse volk heeft nu niet bepaald een fijne geschiedenis achter de rug, ondanks hun discipline en hun gedisciplineerde gebeden op vaste tijden.

Welke tactieken gebruikt hij?

“Ten eerste mensen onwetend houden; in Hosea 4:6 staat dat het volk ten onder gaat door gebrek aan kennis.

Hierboven schrijft Hermen het tegenovergestelde en dat is dat je tot geloof moet komen en niet tot besef. Dit zijn tegenstrijdige beweringen van Herman Boon. Welke is het nu?

Mensen weten vaak niet hoe de geestelijke strijd werkt en dat gebed de sleutel is voor verandering.

Weer een Strawman. En Herman Boon zal ze wel even vertellen hoe geestelijke strijd dan wel in elkaar zit en wat de sleutel is…

Ten tweede leidt de duivel je af.

Waar wordt dit in de Bijbel onderbouwd? Is de afleiding niet gewoon ons eigen vlees dat van nature niet met God’s dingen bezig wil zijn?

Hij laat je zoveel bezig zijn met de dingen van de wereld, denk aan: je computer, telefoon, de tv, je werk, je hypotheek, enzovoorts. En zo raak je vol met zorgen en lasten, en heb je geen oog voor de agenda van God.

Het een sluit het ander niet uit. Deze tegenstelling op deze manier neer zetten is vreemd en niet realistisch. En eigenlijk ook onBijbels als je de beschrijving van wat “goede werken” zijn in Gods ogen onderzoekt .

Ten derde rooft hij geestelijke wapens. Lofprijs, aanbidding, voorbede, bekering, vasten.

Is bekering een geestelijk wapen? Dat snap ik niet.

In veel levens spelen deze zaken nauwelijks een rol

Wederom een strawman!,

en dan is de kracht ook weg. Daarom zeg ik: we moeten dit leren, bidden moet je leren!”

Ja, vanuit de Bijbel, maar liever niet van Herman Boon, gezien al het bovenstaande.

Voor wat voor dingen kun je zoal bidden?

“Voor je persoonlijke leven, voor problemen, je bidt voor je gezin, je familie, de mensen die om je heen wonen, de leiders, kinderwerk, je bidt voor je stad, de burgemeesters, de wethouders en de dingen die in Nederland spelen.

Dit is prima

Vraag de Heilige Geest je verder daarin te leiden.”

Nergens in de Bijbel wordt gebeden tot de Heilige Geest…

Er zijn ook christenen die redeneren: God is soeverein en of wij veel of weinig bidden, Hij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt… “Dat is een grove leugen van de duivel!

Is dat zo? De Bijbel beweert dit anders.

God kan makkelijk de wereld redden zonder ons. God kan alles zonder de mens, maar Hij heeft ervoor gekozen om het samen met ons te doen.

Dit is onBijbels. Herman laat hier duidelijk zien dat hij geen idee heeft wat Gods soevereiniteit precies inhoudt. 

Sterker nog, Hij heeft zich afhankelijk gemaakt van ons mensen.

Dit is ongehoord. Dus wij zijn de baas over God…? Herman doet hier een uitspraak waarvan hij de consequenties niet heeft doordacht. En ook niet getoetst aan de Bijbel of het waar is. Als God soeverein is en hij stelt zich ondergeschikt op aan de gebeden van mensen, dan houdt God op soeverein te zijn.

Daarom is het zo belangrijk dat wij gaan doen wat Hij ons opdraagt.”

Oh, dus God is tóch de baas? Wat bedoelt Herman nu precies? Ik snap het nu niet meer.

Je ziet een gebrek aan gebed in Nederland, komt het nog wel goed met ons land?

“Ja! Er gaat absoluut nog een opwekking komen.

Is Herman een profeet? Hoe weet Herman dit? Ik zie alleen maar het tegenovergestelde van een opwekking. Het is altijd vlakbij, maar het gebeurde tot nu toe nooit. Het is gewoon “wishful thinking”.

Overal in Nederland zie je gebedsbewegingen opkomen. God gaat ons volk daarvoor wakker maken.

Is Herman een profeet?

Kerken worden zich bewust van de noodzaak van gebed

Kerken zijn zich al eeuwen bewust van de noodzaak van bidden. Al eeuwen en overal ter wereld. Dit is weer een strawman! Maar Herman Boon weet dat de kerken in de wereld niet de noodzaak van gebed inzien. Wat een inzicht heeft Herman Boon… En hij biedt uiteraard de oplossing…

en ik zie meer kerken die dit serieus oppakken. Ik ken een kerk in Groningen die 1000 uur hebben gebeden, nou, daar gebeurt echt wel wat.

Welke kerk was dat? Wat gebeurt daar precies dan? Zegt de bijbel niet dat we ons moeten terugtrekken om te bidden en alleen tot de Vader in gebed moeten gaan? Dat is het tegenovergestelde van de ietwat opschepperige duizend uur bidden van die Groningse kerk.

Kerken worden wakker!

Strawman! Maar gelukkig hebben we Herman die al wakker is. Jammer alleen dat zijn Bijbels inzicht zwaar onder de maat is, zoals uit dit hele betoog blijkt. Het is, gezien zijn gebrek aan Bijbels inzicht onvoorstelbaar dat Herman Boon überhaupt als leraar wordt gezien.

Nog voor Jezus terugkomt, gaat er nog een ongekende oogst komen!”

Dit haalt Herman uit Openbaring. Die uitspraak gaat over een hele andere tijd. Er is geen enkel Bijbelstuk dat laat zien dat er in de huidige tijd een opwekking gaat komen. In tegendeel. Gezien al het bovenstaande zou Herman Boon weer gewoon naar een degelijke Bijbelschool moeten, voordat hij ooit weer op de bühne gaat staan om “Bijbelles” te geven.

En nog iets wat mij erg opvalt. Waar is Jezus Christus in zijn verhaal? Herman Boon heeft Jezus Christus één keer genoemd. Namelijk dat we verliefd op hem moeten worden. Verder heeft Herman Boon het niet over bekering, niet over zonde, niet over Jezus Christus en niet over Zijn kruisdood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding. Hij moedigt ons ook niet aan om de Bijbel te bestuderen? Niets van dat alles.

Op zijn best is Herman Boon een behoorlijk verdwaalde dwaalleraar.

Dit bericht is geplaatst in charismania, Charismatische beweging, polemiek met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *