Herstel van de Hebreeuwse Kerk?

Dit is een aantal citaten uit een tekst van W.A. Liebenberg die ik opmerkelijk vind, hoewel ik het er niet geheel mee eens kan zijn. Zou er werkelijk “sporadisch,” d.w.z. hier en daar zo’n hebraïsering of rejudaïsering van het Christendom gaande zijn?


Wanneer een Jood een Torah-getrouwe Messiasgelovige wordt, verliest hij of zij niets van zijn Jood-zijn, maar vervolledigt hij of zij zijn of haar identiteit. Wanneer een Hindoe of een andere niet-Jood een Torah-getrouwe Messiaanse gelovige wordt, wordt hij/zij bekeerd door Y’shua als Moshiach te aanvaarden en komt hij/zij in het Nieuwe Verbond met YHWH. Omdat deze Gelovigen zo veel van Hashem en Y’shua houden, volgen zij gewillig (en vrijwillig) de Torah en zorgt Hashem voor een gezegend leven.

Dit is zeker ook Y’shua’s standpunt; want Hij zei dat Hij niet kwam om de Wet en de Profeten te vernietigen (ontbinden), maar om ze te vervullen, wat betekent dat Hij kwam om correct te interpreteren en uit te leggen dat het Oude Verbond nog steeds relevant is! […]

“Hashem, door de Ruach HaKodesh (Heilige Geest), bereidt zich voor om Zijn Kerk te herstellen naar de bijbelse principes die gevonden worden in de Hebreeuwse contouren van haar vormingsjaren. De manier waarop dit zal gebeuren is niet door een “uitstorting” van de Geest alleen, maar door een woord van Hashem-opwekking. Hier is de belofte van Hashem: “Mijn leer (Instructies) zal vallen als de regen, mijn spraak (Onderricht) zal distilleren als de dauw (zacht en mild), als de kleine regen op het tere kruid, en als de buien op het gras (overal):” De laatste regen zal een regen van waarheid zijn, en wat de Kerk vandaag nodig heeft is het volgende: “… het wassen van water door het woord.” Wat dit werkelijk betekent is dat de waarheid van het Woord sporadisch in de hele wereld zal worden onderwezen, niet door “een machtige uitstorting van de Heilige Geest” zoals de Charismatische beweging leert – er is geen enkel Schriftwoord in de Bijbel dat dit leert – maar door de letterlijke interpretatie van de Hebreeuwse Schriften in hun context.”

“Het Nieuwe Verbonds-jodendom (Torah-getrouw Messianisme) is geen judaïserende beweging die probeert iemand de Wet te leren of op te leggen voor verlossing. De Torah is nooit ontworpen om u verlossing te geven. Torah kan u geen verlossing geven, het is er alleen voor correctie, bescherming en richting! Daarom zei Rabbi Sha’ul dat “Torah uw leermeester is” en “het identificeert de zonde”. […]

Terugkeer naar de oude paden: De Derde Reformatie:
Terugkeer naar de oude paden, de derde Reformatie – is het herleefde geloof van de eerste eeuw sinds 1970 – dat ons begint te herstellen in het zien van zowel de identiteit als de rechtmatige positie van het terugbrengen van de Hebreeuwse Geschriften naar hun juiste positie in onze harten en levens; het leert ons de identiteit en leringen van Y’shua, de Koning van Israël. Het is het herstel van de Joden naar de oorspronkelijke cultuur van het Vernieuwde Verbond met de Joodse cultuur die haar juiste positie inneemt als de hunne; en het herstel van het lichaam van Israël – d.w.z. het Land en de Nationale identiteit van Israël aan de ziel van Israël – de verstrooide “verloren schapen” wereldwijd. […]

[Waarom 3e Reformatie? De Reformatie uit de 16e eeuw van Luther en Calvijn etc. wordt hier gezien als de eerste Reformatie, en de beweging van Pinksterbeweging (heiligheidsbeweging) als de tweede Reformatie. De eerste Reformatie gaf Christus zijn ware positie terug, terwijl de tweede de aandacht vestigde op de Geest.

Beide Reformaties gingen ten onder aan hun eenzijdigheid. Hoewel de eerste Reformatie de positie van Christus herstelde, overdreef zij de individuele verlossing en had ze geen oog meer voor de positie van een Christen hier in dit leven. De Tweede reformatie vestigde weliswaar de aandacht weer op het werk van de Heilige Geest, maar sneed eerst de band tussen Geest en Woord door, om vervolgens te verdwalen in he spektakel van het vermeende werk van de Geest. RAV]

Torah-getrouwe Messiaanse gelovigen worden aangemoedigd om voortdurend het Woord uit te dagen, in twijfel te trekken, er rationeel tegenin te gaan en alternatieve zienswijzen en verklaringen te onderzoeken. Met andere woorden, om “met het Woord te worstelen” om tot de waarheid te komen.
Joden wereldwijd geloven dat je moet worstelen met het Woord en voortdurend dogma’s, theologie en opvattingen moet uitdagen, anders kom je nooit tot de waarheid. De logica van de Joden is gebaseerd op het idee dat wanneer wij aan tafel zitten en naar een colaflesje kijken, niet iedereen hetzelfde detail op het flesje ziet – terwijl het toch hetzelfde flesje is. Ieders kijk zal verschillen en moet verschillen om een volledig beeld van het flesje te krijgen. Als we allemaal dezelfde opvattingen
en meningen hebben, dan worden we vol van wijsheid en kennis, waardoor we gelijkwaardig worden aan Hashem- wat we nooit zullen zijn!

Wij zullen altijd van mening verschillen, en het is heel gezond om te redeneren met het Woord – niet met de persoon. Dit betekent: “help me te zien wat er aan de andere kant van de colafles zit”.
Dit concept wordt levendig beoefend onder Joodse Geleerden en Messianisten, en wordt vele malen door Y’shua in de Bijbel gedemonstreerd. Dit is een denkwijze die volledig indruist tegen het “eenrichtingsverkeer” van de westerse kerk – “De voorganger praat en iedereen luistert”. Dit is de belangrijkste reden waarom er zoveel scheuringen zijn in de kerken – er is geen ruimte om te redeneren of van mening te verschillen.

[…]Gelovige:

In plaats van de term “Christen” gebruiken Messiasgelovigen “Gelovige”. Voor Joodse mensen zijn christenen de mensen die Joden gedurende twee millennia hebben gehaat en vervolgd. Hoewel betoogd kan worden dat het woord christen een bijbels woord is, wordt het slechts drie keer gebruikt in de Geschriften van het Nieuwe Verbond (Hand. 11:26; 26:28; I Petrus 4:16). Een eerdere term die voor de volgelingen van Y’shua wordt gebruikt is “gelovige”. Believer kan worden gebruikt voor degenen in Messiaanse kringen en voor degenen in traditionele kerken die werkelijk in Y’shua geloven en Hem trachten te volgen. Door de term “gelovige” te gebruiken, wordt de nadruk gelegd op de toewijding van een persoon om Elohim te volgen en weg van de overtollige bagage van hen die zichzelf christenen hebben genoemd, maar die niet wandelden zoals Hij.
.

[…]Y’shua heeft de Torah van Hashem niet afgeschaft. Wij moeten acht slaan op Zijn instructies en onze geest vernieuwen om: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te vernietigen” (Matt 5:17). Y’shua kwam om de Torah te vervullen door deze correct te interpreteren. De Torah, vertegenwoordigd door de Menorah, zal blijven bestaan totdat, zoals Y’shua zegt: “Want voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal één jota of één tittel in geen geval voorbijgaan aan de wet [Torah], totdat alles vervuld is”. Veel van de voorspellingen van de Torah over de Messias, Israël en de heidenen zijn zelfs vandaag nog niet voorbij.

Y’shua kwam alleen om de vijandschap, veroorzaakt door de zonde van de mens en de verkeerde interpretaties van de Torah die zich tegen Hashem verzetten, af te schaffen. De zonde had de mens gescheiden van Hashem. De verkeerde interpretaties van de Torah creëerden isolationisme in plaats van evangelisatie en weerhielden de goedheid van hashem’s Woord voor anderen. Het is altijd de bedoeling van de Vader geweest dat Zijn Torah zowel aan de naties/Gentiles als aan Israël wordt gegeven. Israël moet een licht (Menorah) zijn voor de naties. “Sta op, schijn, want uw licht is gekomen, en de heerlijkheid van hashem is over u verschenen … hashem zal over u opstaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht komen” (Jesaja60:1-3).

Het is door de Torah dat Y’shua wordt geopenbaard. In de eigen woorden van de Messias, houdt Hij aan de Torah vast: “Want indien gij Mozes [Torah] geloofd hadt, zoudt gij Mij geloofd hebben; want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften [Torah] niet gelooft, hoe zult gij dan mijn woorden geloven?” (Johannes 5:46).

 


Daar wil ik dan graag aan toevoegen dat op grond Mattheus 23:2 ook gezegd moet worden dat de mondelinge Torah hier eveneens bijhoort. (Ik aanvaard het joodse uitgangspunt dat de hele Torah – geschreven en mondeling – aan Mozes op de Sinaï is geopenbaard. (Volgens Pirkei Avot 1:1)

Dit bericht is geplaatst in Jodendom, Messiaans. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *