Een gedeelde heerlijkheid – over Johannes 17:24-26

Korte verkondiging over Johannes 17:24-26.

(1) Het is het verlangen van de Heer Jezus om Zijn heerlijkheid te tonen aan Zijn discipelen, die heerlijkheid met hen ook te delen. Heerlijkheid is hier dan de volle ontplooing van Zijn wezen, de volledige zelfopenbaring van de Zoon.

(2) De voorwaarde daarvan is wel dat we in deze wereldtijd – die Jezus miskent en minacht – Hem erkennen als Degene die God gezonden heeft. Daarin ligt alles besloten wat Jezus als de ware Messias gedaan heeft: Zijn openbaring is ook Zijn opoffering als zondoffer voor de wereld.

(3) Het doel daarvan – zoals dat reeds in het heden openbaar wordt – is dat de liefde tussen Vader en Zoon in ons werkzaam en zichtbaar wordt. Het evangelie kan dan worden samengevat als de meest intieme eenheid van God, door middel van Zijn Zoon, met ons: ” Ik in hen.”

De wassing met water – Naäman en de kamerling

Schriftlezing en preek in De Hoeksteen, op 15 mei 2022. in deze dienst hebben twee mensen belijdenis afgelegd. De preek legt uit wat het betekent te “belijden” aan de hand van twee teksten.

In 2 Koningen 5 lezen we over de genezing en de bekering van de Syrische hoofdman Naäman. We leren hem kennen in zijn arrogantie wanneer hij eerst weigert de opdracht van de profeet Elisa op te volgen. Maar daarna zien we hem in zijn nederigheid wanneer hij zich zevenmaal wast in de Jordaan. Na zijn genezing weet en belijdt hij: de God van Israël is de ware God.

Die overtuiging heeft de kamerling uit Ethiopië al, maar hij leert dat Jezus Christus, de lijdende knecht uit Jesaja 53, de Zoon van deze God is. Op die belijdenis wordt hij dan door Filippus gedoopt.

Leven in de wereld van Absalom – preek over Psalm 3

Psalm 3 is Davids reactie op de gebeurtenissen rond Absalom. Wanneer David weigert Amnon te straffen voor de verkrachting van Tamar, Absaloms zuster. Daarna wordt Amnon door Absalom gedood. Nadat David hem heeft vergeven doet Absalom echter ook nog een greep naar de macht en toont zich daarbij een echte “populist.”

Is er een parallel met onze tijd? De houding van de wereld misschien die Absalom verkiest boven de ware Zoon van David?

Wandelen in het licht van Jezus – preek in Heemstede

“Ik wandel in het licht met Jezus” is een bekend lied uit de omgeving van de bundel “Geestelijke Liederen.” We zingen het weleens in de Vergadering van Heemstede.

Dit is de preek van afgelopen zondag naar aanleiding van dat lied. Jezus is het licht der wereld (Joh. 8:12) dat ging schijnen over het volk dat in duisternis wandelt (Jesaja 9) maar de duisternis heeft het niet begrepen (Joh. 1).