Geen verdoemenis voor wie in Christus Jezus is (ingelijfd) – Rom. 8:1 in Schagen op 23 oktober 2022

Gebeden, schriftlezing en verkondiging in De Bethel in Schagen, op 23 oktober 2022.

  1. Zonde heeft een aanknopingspunt, zelfs in de volmaakte mens, wanneer we Gods gebod overdrijven (niet aanraken), of geobsedeerd raken van de mogelijkheid van de zonde (de boom van de kennis van goed en kwaad in het midden plaatsen – zie deze video). Luister naar de preek voor de uitleg van deze punten. (Genesis 2:3, 6-9 en Genesis 3:1-7)
  2. God grijpt in door een volk af te zonderen dat onderwijs in Gods wet en Gods bedoelingen aan de volkeren moet geven: Israël. (Jesaja 42)
  3. Dat volk krijgt in haar Messias een belichaming, d.i. Christus is de ware koning, representant van het volk, in zekere zin is Hij Israel. (Romeinen 8)
  4. Die Zoon wordt vlees, d.w.z. Hij leeft in de wereld als de mens Jezus van Nazaret – zoals Hij ook de Torah belichaamt, het vleesgeworden Woord is. (Joh. 1:1,18)
  5. Deze Zoon “veroordeelt de zonde”, maar niet aan ons die het verdiend hadden, maar aan Zichzelf. Hij wordt rantsoen, losprijs (Jes. 42), zondoffer (Paulus), en vernietigt zonde en schuld principieel in Zichzelf en neemt ons daarin mee.
  6. Het doel is met onze bevrijding van zonde en dood nog niet bereikt. Uiteindelijk leven wij in Zijn Geest, wanneer we Hem gehoorzamen, en daardoor de “rechtvaardige eis van de Wet”  vervullen. (Romeinen 8:6)

De wassing met water – Naäman en de kamerling

Schriftlezing en preek in De Hoeksteen, op 15 mei 2022. in deze dienst hebben twee mensen belijdenis afgelegd. De preek legt uit wat het betekent te “belijden” aan de hand van twee teksten.

In 2 Koningen 5 lezen we over de genezing en de bekering van de Syrische hoofdman Naäman. We leren hem kennen in zijn arrogantie wanneer hij eerst weigert de opdracht van de profeet Elisa op te volgen. Maar daarna zien we hem in zijn nederigheid wanneer hij zich zevenmaal wast in de Jordaan. Na zijn genezing weet en belijdt hij: de God van Israël is de ware God.

Die overtuiging heeft de kamerling uit Ethiopië al, maar hij leert dat Jezus Christus, de lijdende knecht uit Jesaja 53, de Zoon van deze God is. Op die belijdenis wordt hij dan door Filippus gedoopt.

De gouden, de zilveren en de koperen ketting – meditatie over 2 Petrus 1:1-11

De gouden ketting beschrijft Gods voornemen met ons: Hij kent ons, bestemt ons, roept ons, rechtvaardigt ons en heiligt ons. Vijf schakels. Dat vinden we in Rom. 8:28, 29.

De zilveren ketting beschrijft de manier waarop Hij ons roept: er is een prediker, die het Woord predikt, iemand die gezonden is. Dan is er iemand die het Woord hoort, gelooft en dan de Heere aanroept – en zo behouden wordt. Ook vijf schakels. Dat vinden we in Romeinen 10:14-17.

Maar dan vinden we in 2 Petrus 1:5-7  wat ik de koperen ketting noem, de beschrijving van zeven aandachtspunten in het geloof:

Geloof vraagt om deugd, deugd om kennis, kennis om zelfbeheersing, zelfbeheersing om volharding, volharding om godsvrucht en godsvrucht mondt uit in broederlijke liefde (filadelfia) en naastenliefde. Zeven schakels dus, zeven schakels in de ketting van de groei en de uitwerking van ons geloof.