Keizer: geef ons heden ons dagelijks brood?

Lechem Ha-Machar: Brood van morgen

De evangeliën van Mattheüs en Lucas gebruiken het Griekse woord epiousion, “Geef ons heden ons epiousionbrood”. Maar het Griekse epiousion is een hapax legomenon, dat wil zeggen, het komt nergens anders voor in het klassieke, bijbelse of hellenistische Grieks. Het had geen woordenboekdefinitie of precedent in de Griekse literatuur en was dus een mysterie voor de vroege heidense kerken, die besloten het te vertalen als “dagelijks” of “nodig”.

In de Latijnse Vulgaat en latere Engelse vertalingen werd het weergegeven als “ons dagelijks brood”, ondanks het feit dat Jesjoea leerde dat zijn discipelen niet hoefden te bidden voor hun voedsel en kleding. De traditionele Engelse vertaling “dagelijks brood” heeft nooit een legitieme basis gehad.

Maar gelukkig hebben wij fragmenten van het Onze Vader in het Aramees, geciteerd door de Kerkvaders, die toegang hadden tot nu verloren gegane Aramese geschriften van de Ebionieten en andere Joodse christenen. Zij ontdekten dat het oorspronkelijke Aramese woord machar was, dat “van de toekomst, van de morgen” betekent. De morgen is een verwijzing naar het komende Messiaanse Tijdperk, waarin God bij de mensheid zal wonen en de Malchoet (het koninkrijk) in de harten van de mensheid zal wonen. Het “brood van de morgen” is een mystieke uitdrukking die verwijst naar de goddelijke leringen, ma’da (kennis), en razim (geheimen, openbaringen) die in de hemelen verborgen waren en in het komende Messiaanse Tijdperk bekend zouden worden, zoals die welke Jesjoea onder vier ogen openbaarde tijdens zijn sedermaaltijden met de discipelen. Daarom is er in het oorspronkelijke Aramees een contrasterend Semitisch parallellisme tussen “deze dag,” d.w.z. nu, in ons dagelijks leven, en “de morgen,” dat verwijst naar de ‘Olam Ha-Ba of het komende messiaanse tijdperk, wanneer Gods Malchoet volledig gevestigd zal zijn op aarde, d.w.z. in het menselijk hart en in de wereld.

Lewis Keizer, The Pre-Christian Teachings of Yeshua, p. 113 (PDF)

Dit bericht is geplaatst in bijbelbespreking, Jodendom. Bookmark de permalink.

13 reacties op Keizer: geef ons heden ons dagelijks brood?

 1. Jan Luiten schreef:

  De schrijver, Lewis Keizer, is ‘bisschop’ van een gnostisch genootschap, zo leert mij het internet.
  Dat verklaart mogelijk zijn wijze van bijbeluitleg.
  1. Hij beweert dat Jesjoua leerde dat zijn discipelen niet hoefden te bidden voor hun voedsel en kleding. Maar Jezus zegt (Matteus 6: 8), notabene direct voorafgaand aan het ‘Onze Vader’, dat Hij wel weet wat we nodig hebben, maar dat we er toch voor moeten bidden, maar dan zonder veel omhaal van woorden.
  2. Als ‘machar’ ‘ morgen’ betekent en een verwijzing naar het Koninkrijk inhoudt, waarom dan in hetzelfde heel korte ‘Onze Vader’ nogmaals de bede laat uw koninkrijk kome?
  3. Over welke goddelijke leringen en geheimen heeft de schrijver het? Òf het is geheim òf Jezus heeft het zijn apostelen vertelt. Wat de apostelen ons verteld hebben, weten we, de rest is speculatie.
  De geheimenissen die de Schrift ons leert gaan toch met name over Gods plan voor verzoening met de mensen. Dat brengt mij tot het laatste.
  4. Wat de schrijver verder ook mag leren, ik zal niet veel van hem aannemen. Zijn gnostische geloofsovertuiging legt de schuld voor de ellende in de wereld bij de Schepper neer en niet bij de mensheid. De gehele Bijbel leert precies het omgekeerde.

  • Robbert Veen schreef:

   Ja, daar heb ik ook wat problemen mee. Het is in wezen een gnostieke benadering, een verderfelijke dwaalleer. Toch laat hij ons soms nadenken over onze vertrouwde interpretaties en wanneer daar enige waarde in zit plaats ik dat op mijn website. Maar het is een besmette bron.

   • Coby Teune-Pabon schreef:

    Robbert, ik ben blij jouw mening te horen
    en eigenlijk zou ik het fijn vinden, wanneer je als eerste jouw mening plaatst over het stukje, wat je op de website zet.
    Want soms denk ik, denkt Robbert Veen dit soms ook? Want waarom plaatst hij dit of dat? Dan lijkt het alsof jij je er mee vereenzelvigd en dan denk ik vaak ook; “nou ja, ik reageer maar niet, want wat is dit?”
    Dat in tegenovergestelde, dat je vaak over sektarische dingen of valse leringen van nu een hele duidelijke en goede mening hebt en de Bijbel correct aanhaalt en dat hoor ik juist heel graag en is op zich ook iets om naar door te verwijzen.

    • Robbert Veen schreef:

     Ik geef vaak op mijn website zaken weer die mij wel te denken geven en die ik nuttig vind om te overwegen, zonder dat ik me daarmee identificeer. De website is als het ware een verlengstuk van mijn studeerkamer, en je ziet hier wat er zoals over mijn bureau heenschuift. Ik heb niet altijd de behoefte dat specifiek te beoordelen. Ik vind het wmooi dat ik daarmee reacties uitlok – zoals die van jou – die ik nuttig vind om een discussie op gang te brengen.

     • Coby Teune-Pabon schreef:

      Aha, ik begrijp het nu helemaal. Dat is o.k. hoor!

     • Coby Teune-Pabon schreef:

      Ik blijf er maar over nadenken en dan toch wanneer ik aan de daklozen denk en steeds meer mensen, die bij de voedselbank ook niet meer voldoende eten kunnen ophalen, zit me deze vergeestelijking niet zo lekker hoor. Dan is die vergeestelijking leuk voor de rijke gelovigen. Middenstanders worden dakloos, omdat ze het niet meer kunnen bolwerken en de daklozenopvang kan nauwelijks iemand aan een woning helpen.
      Maar God zorgt heel praktisch omdat Hij de Vader is voor Zijn kinderen.
      Reken maar, dat de nood in de komende winter in Nederland groter en groter gaat worden. God wil voor praktische levens onderhoudende zaken gebeden zijn.
      Hij wil betrokken worden in alle dingen. Hij wil gebeden zijn.

     • Jan Luitend schreef:

      Helemaal mee eens: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord heb ook doen (Jacobus 1: 22). Jezus vraagt keer op keer naar onze naaste om te zien.

  • Coby Teune-Pabon schreef:

   Dank je wel Jan voor jouw onderzoek en dat het dus blijkt gnostisch te zijn.
   Ik dacht al zoiets en het verklaart zoveel.

  • Coby Teune-Pabon schreef:

   Dank je wel voor jouw onderzoek en dat het dus blijkt, dat het gnostisch is.
   Ik dacht al zoiets en het verklaart heel veel, waarom ik denk, dat het niet klopt.
   Wij als mensen moeten ons bekeren en verootmoedigen naar een alwetend, almachtig liefdevolle God, Die Zich naar ons heeft uitgestrekt in Zijn Zoon Jezus Christus.

 2. Coby Teune-Pabon schreef:

  Trouwens, deze is zo mooi in het Hebreeuws gezongen:

 3. Coby Teune-Pabon schreef:

  Wat een tegenstrijdige uitleg. “heden” Staat er toch duidelijk wel. Of krijgen we heden het brood van morgen? Hoe verward kan het gemaakt worden?
  God is onze liefdevolle en zorgende Vader.
  Ik vind het heel praktisch, dat Jeshua dit in het gebed aan Zijn discipelen leerde en ook aan ons. Juist omdat we het van onze hemelse Vader mogen verwachten naar Zijn karakter. Dat we niet zo zullen zijn als de morrende Israëlieten in de woestijn.
  Maar het netjes in vertrouwen met een openstaande verwachting van onze Vader vragen.
  Geen gemor.
  Trouwens ik heb wel gehoord dat “lechem” in het Hebreeuws meer dan brood alleen betekent. Over het algemeen betekent het brood, maar het betekent ook het andere voedsel.
  Wanneer we moeten gaan denken, dat dit voor het Messiaanse rijk is bestemd, nou we weten dat we daar als koningen met Hem zullen heersen, dus dat zal meer dan overvloed zijn. Automatisch en samen met Hem zullen we een volmaakt lichaam hebben. Waarom zouden we daar dan voor bidden? Erg onlogisch als je het mij vraagt. Erg onpraktisch ook nog eens.
  Jeshua zegt juist, dat we ons geen zorgen mogen maken over de dag van morgen. De dag heeft genoeg aan z’n eigen kwaad. Waarom zouden we dan voor ons brood van morgen bidden. Het heden is juist zo belangrijk in dit gebed, in de situatie waarin je je nu bevindt, mag je bidden en soms is één woordje genoeg: “Help!”
  Onze verwachting is van Hem, die de hemel en de aarde heeft geschapen.
  Gods voorzienigheid wordt door de hele Bijbel heen ten toon gespreid. We hoeven alleen maar Hebreeën 11 te lezen en we hebben een wolk van getuigen rondom ons.
  En zo leggen we ook ieder Schriftwoord uit in de context van al de 66 Boeken aan ons gegeven.
  Ik moet ook even denken aan de voedselwetten van de Here God, hoe de Here God als een liefdevolle Vader tot in het detail aangeeft, wat wel en wat niet te eten, zodat het volk niet de ziekten van Egypte zouden krijgen.
  Waarom hebben wij een Vader die tot in het detail Zich om ons bekommerd?
  Niet omdat Hij ons dwars wil zitten en we bepaalde dingen niet mogen.
  Nee, Hij bekommert Zich om ons lichamelijke welzijn en dat betekent, dat ik een Vader heb, die enorm goed voor mij zorgt in het nu.
  Het gebed is er meer voor mij, dat ik me op de juiste manier voor Zijn zorg open stel en dus mijn ogen op Hem gericht heb, waar alles vandaan komt.
  Ook is dit gebed een doorn in het oog van Claus Schwab en zijn bandieten.
  Wat het World Economic Forum wil, is dat je gaat denken, dat alleen de staat voor je zorgt en dat je daarom maar zo meteen het merkteken van het beest moet nemen, omdat je anders je dagelijkse brood niet hebt.
  En trouwens het hele “Onze Vader” is tegen het zere been van de antichrist.
  Hahahaha !!!
  Wij weten wel beter, wij hebben de Bijbel en door genade de Heilige Geest in ons hart.

  • Robbert Veen schreef:

   Het gaat erom of “morgen”, de gangbare vertaling van dat vreemde woord epiousios, niet een geestelijke strekking zou kunnen hebben: geef ons vandaag het brood, d.w.z. het inzicht, de kennis van de Schrift, die behoort bij de toekomst van de Heere – dus een vollediger inzicht in Christus bij Zijn wederkomst, een inzicht in het komende Koninkrijk. “Brood” zou dan als een beeld van de Schrift begrepen kunnen worden, en epiousios betekent dan zoiets als “verbonden met het komende”. Omdat eigenlijk niemand zeker weet wat epiousios betekent – het is immers een hapax legomenon – is zijn interpretatie een mogelijkheid.

   • Coby Teune-Pabon schreef:

    Ja, de Here Jezus is het Woord van God en dan denk ik natuurlijk ook aan Johannes 6:48-51 “Ik ben het Brood des levens.
    Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.”
    Maar ik denk ook aan een prachtig lied uit het liedboek der Kerken geschreven door een blinde vrouw. “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Vaders hand, loop ik met gesloten ogen, naar het onbekende land! Wil mij als Uw kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt, neem mijn hand in Uwe handen en geleidt mij als een kind.”
    Het is zo mooi, dat de Here Jezus een kind in het midden plaatste en zei, dat we moesten worden als de kinderen.
    En ik denk ook aan Matthéus 11:25; “Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.”
    1 Cor. 13:12 zegt zolang we hier zijn; “Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen,
    zoals ik zelf gekend ben.”
    En ik denk, dat dit de nuchtere realiteit is, dus daar doen we het mee.
    Wij hebben geen idee naar welk een volle heerlijkheid wij naartoe gaan, dat is echt boven bidden of denken en Paulus mocht er niet over spreken. En natuurlijk wordt er door de profeten veel over het duizendjarig vrederijk gesproken en in Openbaring ook en dan daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
    Waar ik naar toe ga, dat weet ik niet zo goed, ondanks beschrijvingen.
    Wat ik dan ga doen en beleven, dat wordt nog een verrassing.
    Maar ik weet wel, naar Wie ik toe ga, Zijn karakter is door de hele Bijbel heen te proeven, Zijn Geest is in mij door genade, Hij gaat met je over de toppen, maar ook door de diepe dalen. Hij laat je in benauwdheid nooit alleen.
    Johannes 17:3 “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.”
    Dus het komende Koninkrijk ken ik amper, maar de komende Koning ken ik wel en wat nog belangrijker is of de Koning mij kent.

    Ik moet zeggen, dat ik er veel over nadenk in de afgelopen tijd, gezien de dingen die gebeuren in de wereld momenteel en alles schudt wereldwijd, leugen, bedrog en wetteloosheid neemt maar toe en ik denk, dat de tijd heel kort is. Het duurt niet lang meer, dan komt Hij ons ophalen. En dat doet mij omhoog kijken, naar Hem die in de hemel is. Ik leef nog steeds in het hier en nu, maar ooh ooh, wat verlang ik er naar . . .
    En ik ben dol op alle pelgrims psalmen (shir la ma’alot) en Psalm 123 is zo mooi en verwoordt ook zo goed het verlangen. Beginnende met; “Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit.” En er is een prachtig Hebreeuws lied van, super mooi!
    In deze Psalm zien we ook die prachtige overgave, die tegelijkertijd ook in Psalm 23 zien; “יהוה is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Daarin zit het vertrouwen en de overgave, dat jouw niets ontbreekt, omdat יהוה jouw Herder is. Hij zorgt en Hij geeft precies dat, wat nodig is op de juiste tijd. En je kent je Herder, omdat Hij vlak voor je uit loopt, zolang je maar achter Hem aan loopt.

    Bij deze stuur ik wel even een link van Psalm 123 mee en ze zingen precies de woorden van vers 2 in het Hebreeuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *