Het Christendom heeft een doel

Menachem Ha Me’iri (1249–1315)

De geschiedenis van de Joods-Christelijke betrekkingen bevat geen opmerkelijker figuur dan Rabbi Menachem Ben Shlomo Ha Me’iri uit de Provence. Hij leefde in een tijdperk dat gekenmerkt werd door bekrompenheid en onverdraagzaamheid, en was uiteindelijk getuige van de verdrijving van de Joden uit Frankrijk in 1306. Toch verdedigde hij de christenen en het christendom, hij ging zelfs zo ver om hen onder de categorie “Israël” te scharen en verwierp alle Joodse beweringen uit het verleden dat het christendom een vorm van heidendom was.

Veel van zijn uitspraken over dit onderwerp hebben een duidelijk modern karakter, en sommige, zoals de zojuist genoemde opvatting, gaan verder dan wat veel Joden zelfs vandaag de dag nog bereid zijn toe te geven aan het christendom. Bepaalde halachische autoriteiten hadden eerder theorieën ontwikkeld die erop gericht waren om zakelijke transacties tussen Joden en christenen mogelijk te maken. Als christenen als ”heidens” waren gecategoriseerd, zou dat onmogelijk zijn geweest. Maar Ha Me’iri ging veel verder dan deze praktische benaderingen en presenteerde een Joodse theologie van het christendom die positief was en de religieuze ”ander” bevestigde op een manier die ongehoord was in vroegere tijden of bij hedendaagse Joodse autoriteiten.

Het is opmerkelijk dat Ha-Me’iri het zeven eeuwen voor deze baanbrekende verandering van christelijk hart ten opzichte van Joden en Jodendom in zijn hart vond om zijn positieve evaluatie van het christendom te ontwikkelen. Hij zou zeker gezegd hebben dat de opkomst en verspreiding van het christendom een positieve ontwikkeling was, ondanks de schandelijke behandeling van Joden door zoveel christenen. Met zijn vergevingsgezinde houding was hij dus zeker een betere “christen” dan degenen die aanspraak maakten op deze benaming.

De verbluffende verklaring dat christenen en moslims deel uitmaken van ”Israël” wist elke raciale of etnische betekenis van de term volledig uit, tenminste wat betreft de constructie van de menselijke identiteit voor God. De drie Abrahamitische religies maken deel uit van één geloofsgemeenschap in de ene ware God en Gods morele geboden. Israël heeft zeker een directe openbaring ontvangen, wat volgens Ha Me’iri niet het geval is bij de andere twee. Maar omdat zij hun legitimiteit ontvangen als voortzettingen van de religieuze tradities van Israël, tenminste wat betreft de morele wet, zijn ook zij ”Israël”, volk van God.

Ik geloof dat God Jezus en zijn uitleggers (voornamelijk Paulus) stuurde met het uitdrukkelijke doel om het verbond open te stellen voor heidenen om zo de aanbidding van Israëls God over een groot deel van de wereld te verspreiden.

Daarom kan de christelijke (en islamitische) overheersing van de meeste landen waar Joden woonden deel hebben uitgemaakt van het goddelijke verlossingsplan.

Het behoeft geen betoog dat het voor zowel Joden als christenen oneindig veel beter zou zijn geweest als de laatsten een manier hadden gevonden om “het oude, oude verhaal van Jezus en zijn liefde te vertellen”, zonder de boodschap te compromitteren met houdingen van haat en minachting voor Jezus’ volk en verwanten. Christenen hebben er bijna 2000 jaar over gedaan om de positieve en negatieve elementen van hun erfenis te kunnen ontwarren.

De rol van de Noachidische wetten in Gods plan

Sinds de tweede eeuw verkondigde het Jodendom de theorie van de Noachidische wetten, zeven vereisten voor een rechtvaardige en ordelijke samenleving die God aan Noach en zijn zonen gaf na de grote overstroming. Hoewel ze niet in Genesis staan, werden ze door latere rabbijnen in de Tosefta (tweede eeuw voor Christus) geëxtrapoleerd uit de bijbelse tekst. Christenen worden niet specifiek als Noachiden genoemd, maar het is heel goed mogelijk dat de ontwikkeling van het christendom uit het Israëlitische geloof de rabbijnen ertoe bracht om deze universele vereisten te ontwikkelen waarnaar alle mensen moeten leven.

Ha Me’iri’s categorie van ”degenen die beperkt worden door de wegen van de religie” lijkt een synoniem te zijn voor Noachiden. Beide termen verwijzen zeker naar rechtvaardige heidenen. Maar Noachiden moesten zich onthouden van afgoderij en godslastering tegen God. Zij werden niet specifiek opgeroepen om de enige ware God, die door Israël aanbeden werd, te erkennen.

Aan de andere kant verwijst ”zij die beperkt zijn door de wegen van de religie” naar mensen die de ene God aanbidden en een universele morele code erkennen. Het is dus mogelijk dat Ha Me’iri ons een meer specifieke en bijzondere definitie geeft die alleen van toepassing is op christenen en moslims, die mensen zijn met een positief theïstisch geloof. Dit zou verder gaan dan de categorie van de Noachiden, die niet specifiek verplicht zijn om zo’n geloof te hebben. Al degenen die ”bezeten zijn van religie” zijn Noachiden, maar het lijkt erop dat niet alle Noachiden ”bezeten zijn van religie” in de positieve, theïstische betekenis van de term.

De openstelling van het verbond voor heidenen en de uitbreiding van de categorie ”Israël” naar hen, wordt door velen als schandalig beschouwd, zelfs na veertig jaar Joods-Christelijke dialoog. Toch is het, denk ik, het voor de hand liggende Joodse antwoord op de nieuwe christelijke erkenning van de voortdurende geldigheid en effectiviteit van ons verbond met de Heilige. Als christenen nu begrijpen dat zij zich door Jezus verbonden hebben met het nog steeds functionerende verbond van Israël, in plaats van er een te vervangen die op zijn eind was gelopen, waarom zouden Joden het dan niet eens zijn met dit inzicht en het christendom accepteren als een tak van het goede bestand van Israël?

Verzet tegen deze opening van geest en hart – een zelfoverstijging die tot de essentie van toegepaste religie behoort – is volgens mij gebaseerd op de diep antireligieuze impuls om Gods wereld te verdelen tussen “wij” en “zij”, het bevoorrechte kind en het verworpene.

Zijn verbazingwekkende uitbreiding van de betekenis van Israël plaatst Ha Me’iri zeker onder de grote progressieve denkers in de geschiedenis van het Joodse denken.

Dit bericht is geplaatst in Israël, Jodendom. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *