Ik zal ze, die profeten!

Scene 1

Randy Clark staat op een podium van There is More, de conferentie van het Evangelisch Werkverband, Hans Maat aan zijn zijde. Voor het podium staat een rij mensen die hebben aangegeven hun profetische gaven te willen testen of ontwikkelen. Wat hebben jullie gezien of gehoord? wordt gevraagd. De een na de ander heeft iets te melden. Er is iemand met pijn in zijn rug, bij de schouders of lager. Herkent iemand dat? Dan moet je gaan staan. Een ander zegt gehoord te hebben dat er iemand is met problemen in zijn onderbuik. Weer een ander spreekt heel specifiek over een galblaasprobleem. Niemand van de twee honderd aanwezigen staat op. Maar het kan ook iets anders zijn in de onderbuik, urinewegen misschien? Aarzelend staan drie mensen op.

Als ze langs de hele rij gegaan zijn en iedereen zijn of haar profetische woord heeft gesproken, heeft Randy Clark nog een en ander te melden. Profetische woorden zijn niet altijd nauwkeurig, soms kan de profeet de stem van God verkeerd verstaan hebben. Het duurt enige tijd voor de profeet voldoende aan Gods stem gewend is geraakt om exact door te kunnen geven wat de Heere te melden heeft. Daarom, zegt Randy, moeten we de profeet helpen in zijn ontwikkeling. Positief blijven, ze aanmoedigen te blijven uitspreken wat in hun hart is opgekomen – pardon gedownload – nou ja, gelegd is. Als een profeet zegt dat er iemand is met pijn in zijn rug bij schouders of lager, en jij hebt pijn in je ribben aan de rechterkant, dan moet je de profeet niet afbranden, maar steunen. Echt? Nee, zo bont was het ook weer niet, dat laatste verzin ik ter plekke. Maar het scheelde niet erg veel met wat er werkelijk gezegd werd.

Scene 2

Hans Maat sluit de avond af. Hij is vooral dankbaar voor zijn beroemde gast, Randy Clark, die het Evangelisch Werkverband toch weer een mooie push heeft gegeven. Prachtig wat God allemaal wil doen in Nederland, zegt hij. Hij is ervan overtuigd, dat er een grote opwekking zal komen in Nederland. Een van zijn maatjes deelde iedereen mee, dat in deze tijd de mond van het atheïsme zou worden gestopt. Ze zouden versteld staan over de overvloedige bewijzen van het werk van de Geest. Really? Wirklich? Een aankondiging van de corona crisis in januari vorig jaar zou dat hebben kunnen doen. Aangekondigd door de Geest, hadden de leden van het Werkverband alvast miljoenen mondkapjes kunnen verzamelen.

1

De Heilige Geest wil meer, wij willen meer. Genezingen, ervaringen van Gods tegenwoordigheid, woorden van kennis, profetische woorden. Voor een inzicht in wat ons te wachten staat met het coronavirus raadpleegde Hans Maat de profetische Raad. Niemand had het zien aankomen, terwijl de Heere toch aan Zijn dienstknechten, de profeten, alles meedeelt wat er te gebeuren staat? Waarom is dat niet gebeurd? Heeft God gezwegen of hebben de profeten last van doofheid? Het was toch alleen een kwestie van je afstemmen op Gods stem? En leren verschil te maken tussen wat je actief denkt (dat is van jezelf) en wat spontaan bij jezelf zomaar opkomt (vrijwel zeker iets van God). Om het zeker te weten schrijf je eerst zonder nadenken alles op wat in je hoofd opkomt, en daarna pas ga je het nalezen en kijken of er een boodschap van God tussen zit. Werkt gegarandeerd, behalve bij zoiets als corona, blijkbaar.

Het bewijs voor deze vorm van profetie is flinterdun. Zeker, er waren profeten in het Nieuwe Testament, zoals Agabus die nauwkeurig een hongersnood voorspelde. Zeker, er moeten er meer zijn geweest, want Paulus meldt ons dat we de profetieën moeten beproeven en “de goede bewaren.” Zijn die profeten niet verdwenen met het einde van de tijd van de apostelen? Zeker, want zij legden het fundament. Op een fundament wordt een huis gebouwd en dan wordt dat fundament onzichtbaar. Het werkt wel door, maar is niet langer zichtbaar. Maar dat heb ik elders uitgewerkt.

2

Ik kan langzamerhand hun stemmen niet meer verdragen. Elke keer wanneer ik weer een video zie van een charismatische preek, lijkt het alsof mijn botten in mijn lijf samenkrimpen. Je wordt er dronken van, het is alsof de woorden van deze mensen als alcohol je brein versuffen. Nooit heb ik zulke onbijbelse woorden gehoord, nooit zoveel gezwets, van mensen die zichzelf aanprijzen met lange uiteenzettingen over hoe God tegen hen gesproken heeft. En hoe God hun een bediening heeft gegeven om daar op dat podium dit alles te zeggen. Prijs de Heer!

Zeker, ik hoor bij vrijzinnige dominees ook vele ongerijmde zaken, verkeerde leer en eigenwijze filosofietjes. Maar bij hen weet je het zeker, want ze geven het ruiterlijk toe. Ze spreken in hun eigen naam, ze zeggen wat ze zelf bedacht hebben, ze boodschappen wat hun persoonlijk goed lijkt. Geen misverstand over mogelijk. Misleidend? Jazeker. Maar alleen als iemand sowieso niet kwam om naar Gods Woord te luisteren.

Maar bij de profeten die pretenderen Gods boodschap door te geven en Zijn Woord te te eerbiedigen, die huppelen voor God op de podia, die in het voorbijgaan blazen op de verlamden en mensen met een aandoening, zodat die achterover vallen – tenminste zodra ze er zeker van zijn dat iemand achter ze staat om ze op te vangen – bij hen, zeg ik, hoorde ik afschuwelijke dingen

Luister niet naar die profeten!  zegt de Heere in Jeremia 23. Maar mensen doen dat in stijgende mate. De krankzinnigheid van gisteren is de bon ton van het heden geworden. Pakkende boodschappers zijn het, begenadigde mensen, slimme entertainers. Ze hebben geen gemeente, maar een publiek. Als geen grammaticaal correcte zin over hun lippen komt, zijn ze door de Heilige Geest geraakt, want iedereen weet dat de Geest niet van taalregels houdt. Als ze onlogische redeneringen hanteren of zichzelf tegenspreken, zijn ze enthousiast. En iedereen maakt weleens een foutje. Juist hun begrensde vaardigheden maakt ze geliefd. Ze staan daardoor niet ver af van hun publiek, dat onvoldoende bijbelkennis heeft om hier klritisch op te reageren. Dat maakt ze niet geneigd en nog minder geschikt om te beoordelen wat aan Bijbeluitleg geboden wordt. Daar komen ze ook niet voor.

Ze komen om bemoedigende, vrolijk, enthousiasmerende woorden te horen. Vrede, hoop, geluk, een goede toekomst, geen onheil meer dat niet door de profeet op het podium of zelfs met een eigen volmacht van Grote Vriend Jezus kan worden afgewend. Dat de hoop ijdel is, de vrede altijd maar gebrekkig, de goede toekomst natuurlijk pas later ervaren zal worden, doet er niet toe. De profeet zegt iets waarvan men op dat moment kan genieten. Er is geen later.

3

Opnieuw is dat niet wat Israël door haar profeten te horen kreeg. Dit is wat ze wel te horen kreeg

Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren.

Eigenmachtig, ondersteund door een cursus “profetisch spreken” en aangemoedigd door Randy Clark, beginnen ze te lopen en te spreken. En lopen doen ze. Van het ene podium naar het andere. De profeten in spe staan in lange rijen voor het podium, de happy few die van Randy ook nog eens een zalving meekregen, liefst in het openbaar, staan natuurlijk op het podium.

“Ik heb ze niet gezonden.”

Maar hoe weten we dat, Heere?

Hadden ze in Mijn raad gestaan – in plaats van in de Profetenraad in Nederland – dan hadden ze mijn volk woorden doen horen. 

Maar dat doen ze toch Here?

En hadden zij hen doen terugkeren

van hun slechte weg en van hun slechte daden.

 Daarom zendt de Heere profeten met Zijn woorden. Om besef van zonde tot stand te brengen, om op te roepen tot bekering, om de rechte weg te onderwijzen. Niet om een diagnose te stellen over iemands rugpijn, niet om mee te delen dat in het komende jaar “er heel veel grote en belangrijke dingen in jouw leven zullen gebeuren en de Heere zegt dat je daarop vertrouwen mag dat al die veranderingen alleen maar goed zullen zijn.

Besef van zonde en bekering.

4

Het is eenvoudig te zeggen: de profeten zijn boetepredikers. Jesaja net zo goed, als Jeremia, net zo goed als Johannes de Doper die de laatste was in hun gelederen. Ze roepen op tot bekering en alleen in dienst daarvan verrichten ze soms een teken, en voorspellen ze soms de toekomst. Het kenmerk van hun waarachtigheid is even eenvoudig als moeilijk te verifiëren. Heeft de Heere hen gezonden? Wat is dan eigenlijk de bron waaruit ze putten? deze dromers die van hun dromen dromen, deze oefenende zieners, deze visionaire beginnelingen, deze dilettanten van de openbaring

Als het niet de woorden van de Heere zijn die ze spreken, woorden van aanklacht en oproep tot bekering, en geen diagnostische praatjes en vage voorspellingen, van waaruit spreken ze dan? Hoor de diagnose van de Heere Zelf:

“Hoelang nog? Is er dan een droom in het hart van de profeten die leugens profeteren? Ja, profeten zijn ze van het bedrog in hun eigen hart.

Hoor het ongeduld in de woorden “hoelang nog”?

Hoor de zekerheid in de woorden “die leugens profeteren.”

Hoor de diagnose: “deze profeten profeteren op grond van het bedrog in hun eigen hart.” Wat zomaar spontaan bij ze opkomt, wat ze hebben opgeschreven om scheiding te kunnen maken tussen de eigen gedachten en Gods woorden, dat bedrog dus, dat is de bron van hun profetieën.

Wat een dwaasheid ook om te denken dat een spontane gedachte, alleen omdat hij niet vastzit aan een redenering, om die reden alleen al van buitenaf – of van hogerop – zou komen. Alle gedachten zijn spontaan, omdat geen enkele gedachte een resultaat is van een werking van buitenaf. Alle gedachten staan in een of ander verband met elkaar. Door associatie, door tijdelijke nabijheid, of door een logisch verband – oorzaak en gevolg, voorwaarde en vervulling, deel en geheel, begrippen, waarden en regels, voorstellingen, fantasieën en waarnemingen. En ook de expositie, de nadere uitleg van een in zich gesloten en schijnbaar afgezonderd begrip, dat nu ontvouwd wordt in zijn delen. Heel ons geestelijk leven is spontaan, komt uit zichzelf voort, is geen resultaat van een oorzaak buiten ons.

Bedrog in het eigen hart. Dat is precies wat David de Vos nu wil onderwijzen, omdat de meeste mensen instinctief zo een respect voor waarheid hebben, dat het niet bij ze opkomt om eigen gedachten als Gods Woord aan te merken. Het is maar goed dat er een opleiding bestaat waar je dergelijk scrupules kunt kwijtraken, anders was er geen profeet te bekennen geweest in de moderne tijd

5

“Daarom, zie, Ik zal die profeten, die mijn woorden van elkaar stelen. Zie, Ik zal die profeten, spreekt de Heere, die hun tong gebruiken en spreken: Hij spreekt”

Nog zoiets merkwaardigs, in de moderne profetische praktijk. “Ze stelen Mijn woorden.” In plaats van de eigen spontane gedachten voor Gods Woord uit te geven, nemen ze het van elkaar over. Je herkent de modewoorden die opeens opduiken in de stijl van hun preken. Plotseling klinkt het overal: ben je bereid land te veroveren? Wil je Gods stem horen? Hij wil je een gelukkig huwelijk geven. Een gezonde bankrekening geven. Ervoor zorgen dat je ook van jezelf houdt. De vijand zegt tegen jou dat je niet aantrekkelijk bent. De profeet wordt een life coach.

“David stond voor de spiegel en hij zag zichzelf en hij had een gezond godsbeeld en daarom ook een gezond zelfbeeld. Dus hij keek naar zichzelf en zei: wow, wat ben ik goed gemaakt!” (Jan Pool)

Keek in de spiegel? “U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzettend wonderlijk gemaakt ben. ” Welke spiegel laat mij mijn nieren zien? Jan Pool heeft het over een röntgenapparaat.

Zijn commentaar op Psalm 139:14 staat in schril contrast tot wat David wel ziet, als hij in de spiegel van Gods Woord kijkt. Dan klinkt er een ander gebed dan het gebed om de aanvaarding van jezelf, om jezelf “te zien zoals God je ziet”, als een fraai schepsel dat zo wonderbaar gemaakt is. De spiegel van David heet Nathan, en hij is hier de voorbeeldige profeet, die Gods woord van wijsheid en oordeel tot de koning richt. En David kijkt tot zijn eer in de spiegel van Gods Woord en niet in de spiegel die zijn wonderbaar geweven lichaam laat zien. “Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen U, U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. (…) Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” (Psalm 51) Zegt David dan nog Wow!?

6

Wat is dan de zonde van deze profeten? Natuurlijk, zij geven hun eigen woorden uit voor Gods Woord. Zeker, zij vleien hun hoorders met een boodschap van vrede en ijdele hoop. “Geen onheil zal over u komen.” Mits je voldoende geloof hebt, natuurlijk. Mits je kunt proclameren en gebruik kunt maken van de autoriteit die Jezus je gegeven heeft. Zeker, ze bedriegen ook nog eens door de woorden die ze van Heere hebben ontvangen in feite van elkaar over te nemen. Die diagnose hebben we nu al gesteld

Maar er is nog een korte opsomming van hun bedrog en hun falen in Jer. 23:32

  • Het zijn profeten van bedrieglijke dromen.
  • Zij vertellen die dromen.
  • Zij misleiden het volk met leugens.
  • Zij misleiden het volk met diepzinnig gebazel, gezwets.
  • Zij zijn niet gezonden.
  • Zij hebben geen opdracht gekregen.
  • Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut

Profeten die niet gezonden zijn, hun eigen woorden spreken, gebaseerd op het bedrog van hun innerlijke gedachten, zonder het te wagen de spiegel van Gods Woord aan het volk voor te houden en over zonde te spreken. Nee hoor, vrede!

Leugens en gezwets. Steeds opnieuw is dat mijn ervaring als ik luister naar Van der Knaap, sorry, PASTOR van der Knaap. (Heeft hij dan een pastorale opleiding gedaan? Heeft hij het verdiend zichzelf zo te laten betitelen?) Het gezwets-gehalte is bij hem ook bijzonder groot. “Als de eeuwigheid in de tijd komt, dan heb je een NU-moment!” Wat voor filosofie is hier in het brein van de profeet doorgedrongen? Komt die ook van “boven”? En dan komt het diepere, “we noemen Hem Jezus, want Hij is God in het vlees, maar Hij is God.” En al huppelend en springend over het podium voegt hij er nog aan toe: “laten we beseffen deze Kerst wie hier geboren is.” Diep? “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van een Eniggeborene van de Vader.” Volgens mij is dat diep. Maar ik ben dan allang blij dat hij tenminste probeert aan te sluiten bij de belijdenis van de Kerk dat Jezus “God uit God” is.

Kun je een volk misleiden met gezwets? Als niemand het doorziet ,geeft het je de reputatie van een diepe denker. Dat voorkomt dat je ongeremde Utrechtse accent, je wanordelijke taal en je onlogische sprongen in je betoog voor een vervreemdingseffect zorgt. Je maakt je publiek dankbaar dat je deze diepten van theologische wijsheid gelukkig niet elke keer etaleert. Je maakt ze trots dat hun pastor wel over een dergelijke diepte beschikt.

Wat de gemeente niet weet, probeer ik ze te vertellen. Dat elk van deze leraren door de mand valt zodra ze hun mond opendoen over de betekenis van de Schrift – de leugens – en dat de lachlust wordt opgewekt bij iedereen die enige theologische of filosofische opleiding genoten heeft, bij alle metafysische gezwets dat sommigen zo bitter nodig hebben om nog enig aanzien te verwerven.

Ik zal op u eeuwige smaad leggen, eeuwige schande, die niet zal worden vergeten.

Woensdag 20 mei 2020

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *