Een overzicht van charismatische ervaringen

Eigenlijk wilde ik me niet meer bezighouden met de Charismatische beweging. Ik had mijn buik vol van de charismaniakken. Maar ik stuitte vandaag op een tekst die ik bezig was te vertalen. Ik heb het maar afgemaakt, het bevat misschien voor dezen of genen nog iets van belang. Het is een anonieme tekst, ik heb geen idee door wie het is geschreven of waar ik het op internet zou kunnen terugvinden.

RAV

Charismatici bouwen een wassen kasteel gebaseerd op ervaringen. Op het hoogtepunt van het emotionele vuur smelt hun kasteel van ervaringen op Bijbelse gronden. Charismatische chaos verspreidt zich als een lopend vuurtje over de wereld. Het kan de profetische vervulling zijn die in de Schrift wordt verteld.

II Petrus hoofdstuk 2, verzen 1-3, zijn opmerkelijk in deze context: “Maar er waren ook valse profeten onder het volk, zoals er ook valse leraars onder u zullen zijn, die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren, zelfs de Heer verloochenend die hen gekocht heeft, en die een snel verderf over zichzelf zullen brengen. 2En velen zullen hun verderfelijke wegen volgen, waardoor de weg van de waarheid gelasterd zal worden. 3Door hebzucht zullen zij u uitbuiten met bedrieglijke woorden; want hun oordeel heeft lang niet stilgezeten en hun verderf sluimert niet.”

Charismatici aarzelen niet om wilde ideeën op televisie te promoten, zoals het opwekken van doden, etc., zonder enige onafhankelijke verificatie. Deze charismatische ziekte infecteert andere denominaties, van katholieken tot Plymouth Brethren groepen.

Velen slagen er niet in om het voorbeeld van de Broeders in Berea te volgen. Handelingen 17:11 zegt: “Zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen waar waren. Charismatici maakt het niet uit wie er in tongen spreekt, zolang zij maar in tongen spreken zijn ze gelukkig. Veel mensen die extreme valse doctrines aanhangen spreken ook in tongen.

Dit doet me denken aan een toespraak van wijlen E.M.S. Naboothripad, communistisch Chief Minister van Kerala in Zuid-India. Hij zei: “Om de heersende Indiase Nationale Congrespartij te verslaan zullen we zelfs met de duivel een verbond sluiten.”Op dezelfde manier citeren Charismatici, om hun ervaringen te authenticeren, gewoonlijk de ervaringen en tongen van katholieken en andere valse sekten.

Allerlei genezingen worden geclaimd en de meesten voeren dagelijks persoonlijke gesprekken met God. Sommigen van hen beweren dat hun tandvullingen in gouden vullingen zijn veranderd.

“Het aantal leden van christelijke kerken groeit sneller in Afrika dan op welk ander continent dan ook en de snelste groei komt voor rekening van charismatische bedieningen die ‘gemakkelijke antwoorden geven op moeilijke vragen’, zegt Grace Kaiso, uitvoerend secretaris van de Oegandese Gezamenlijke Christelijke Raad.”

De charismatische beweging is een spiritueel socialisme. Deze utopische doctrine geeft miljoenen arme mensen en verschoppelingen in de samenleving hedendaagse troost en troost. Wanneer een ongeschoold en arm persoon beweert dat hij “Jezus zag, naar de hemel ging, door Jezus werd begeleid en een rondleiding kreeg”, voelt hij zich gesterkt en zou hij tot de elite worden gerekend. Als hij in tongen spreekt, voelt hij zich gelijk aan de leiders van de Charismatische beweging. Als je goed observeert, zul je je één feit over Charismatici realiseren. Velen van hen zijn emotioneel instabiel en zwak. Sommige leiders hebben grote invloed op hun kuddes. Mensen die kalm, rustig en ingetogen zijn, kunnen grote moeilijkheden ondervinden om in deze groep te passen.

Ik herinner me dat een van mijn vrienden bad en zijn hand op een dode aircocompressor legde die zijn normale leeftijd had overleefd. Hun bizarre beweringen over het starten van een dode auto, het veranderen van een één-dollarbiljet in een honderd-dollarbiljet en mensen die in de geest worden gedood (bewusteloos op de grond worden geslagen) komen veel voor.

De Pinksterbeweging heeft de deur wijd opengezet voor elke sekte die wonderen en mirakels omarmt. Hun ervaring heeft geen geldigheid omdat we dezelfde soort ervaringen kunnen horen van Hindoes en Moslims.

Als je een christen bent die geen bovennatuurlijke manifestaties heeft ervaren, dan zouden ze je bestempelen als degene die deze zegen niet kan krijgen en je behandelen als een tweederangs christen.

Hebben onze charismatische vrienden echt een nauwere relatie met God? Vertonen zij de vrucht van de Geest in hun leven? Nee. Als we onpartijdig observeren, vertonen ze minder christelijke volwassenheid dan andere groepen. Er is een moordende competitie onder Charismatische predikers en gelovigen om de andere broeder of zuster te overtreffen. Velen overdrijven, dramatiseren of verzinnen zelfs een wonder of ervaring omdat ze bij willen blijven bij hun geloofsgenoten die spiritueler lijken te zijn.

Charismatici bouwen hun doctrines op ervaring, in plaats van te begrijpen dat de authentieke ervaring plaatsvindt in reactie op de waarheid. Hoe kan een Charismaticus de Rooms-Katholieke Kerk de schuld geven, die de meeste rituelen en doctrines in de afgelopen 2000 jaar heeft geïntroduceerd? Zij geloven dat de Paus onfeilbaar is en dat zijn woord het gewicht van de Schrift heeft. Rooms-katholieken hebben aan de Schrift tradities toegevoegd zoals boete, vagevuur en gebeden voor de doden, en een heel sacramenteel systeem. Geen van deze dingen heeft bijbelse ondersteuning, maar ze geloven allemaal alsof het het geopenbaarde woord van God door de Kerk is. Ook visioenen, dromen, profetie, woorden van kennis, privégesprekken met God en andere ervaringen krijgen bij hen authenticiteit en geldigheid. Ze drukken dus een bijvoegsel bij de Schrift omdat de Bijbel niet compleet is als we hun doctrines accepteren. Hier is een gedeelte uit de ervaring van Robert Liardon.

“Jezus en ik bezochten een zijtak van de levensrivier. Deze tak was kniediep en kristalhelder. We deden onze schoenen uit en gingen erin. En weet je wat het eerste was wat Jezus met me deed? Hij hees me! Ik stond weer op en bespatte Hem, en we hielden een watergevecht. We bespatten elkaar en lachten.”

“Mystiek is een geloofssysteem dat de spirituele realiteit probeert waar te nemen los van objectieve, verifieerbare feiten. Objectieve gegevens worden meestal buiten beschouwing gelaten, dus ontleent de mystiek zijn autoriteit aan zichzelf. Spontane gevoelens worden belangrijker dan objectieve feiten. Intuïtie weegt zwaarder dan rede. Een innerlijk bewustzijn vervangt de externe realiteit. Mystiek vormt de kern van het moderne existentialisme, humanisme en zelfs vele vormen van heidendom, met name het hindoeïsme en zijn nauwe bondgenoot, de New Age Beweging.

Irrationele mystiek is ook de kern van de charismatische ervaring. Het heeft de bijbelse autoriteit binnen de beweging ondermijnd en vervangen door een nieuwe standaard: persoonlijke ervaring.” 2

Charismatische ervaring is een verslaving die vergelijkbaar is met drugs en pornografie. De persoon die drugs gebruikt moet in de loop der jaren steeds sterkere drugs nemen. Mensen die beginnen met softpornografie raken erdoor verveeld en beginnen meer hardcore pornografie te kijken.

Sommige charismatici raken gefrustreerd in deze beweging. Sommigen proberen de rest van hun leven een andere ervaring te vinden. Het christelijke leven wordt een pelgrimstocht van ervaring naar ervaring, en als elke ervaring niet spectaculairder is dan de vorige, beginnen veel mensen zich af te vragen of er iets mis is.

Paulus’ ervaring

Het is nuttig om de ervaring van Paulus te vergelijken met de Pinksterervaring van vandaag de dag. In I Korintiërs 12:1-4 staat: “1Het is ongetwijfeld niet nuttig voor mij om te pochen. Ik kom tot visioenen en openbaringen van de Heer: 2 Ik ken een man in Christus die veertien jaar geleden – of hij in het lichaam is weet ik niet, of hij uit het lichaam is weet ik niet, God weet het – tot in de derde hemel is opgevangen. 3 En ik ken zo iemand – of hij in het lichaam was of uit het lichaam, weet ik nu niet, God weet het – 4h oe hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden hoorde, die een mens niet mag uitspreken.” Hij hield zijn ervaring veertien jaar lang geheim en nu herinnert hij zich die ervaring slechts vaag. Merk op dat hij in dit hoofdstuk niet opschept over zijn ervaring, maar zijn zwakheid uitlegt.

Het is interessant om het woordenboek van Pinkster- en Charismatische bewegingen te lezen.

Glossolalie (p.335) is meestal, maar niet uitsluitend, het religieuze fenomeen van het maken van geluiden die een taal vormen of lijken op een taal die de spreker niet kent. Het gaat vaak gepaard met een opgewonden religieuze psychologische toestand, en in de pinkster- en charismatische bewegingen wordt het wijd en zijd, maar niet universeel, gezien als het certificerende gevolg van de doop in de heilige Geest. Uiteenlopende verklaringen (pp. 340 – 341).

Hoe komt glossolalie voor? Wat zijn de effecten en de betekenis ervan? De antwoorden op deze en gelijkaardige vragen hangen af van het wereldbeeld van de onderzoeker en van de gebruikte methodologie.

Onderzoek uitgevoerd door sociale wetenschappers (Malory en Lovekin, 1985) is het soort onderzoek dat de meeste theorieën voortbrengt. De vroegste psychologische onderzoeken zagen glossolalie als een bijproduct van een ongezonde geest of een gestoorde persoonlijkheid. Het werd toegeschreven aan hysterie of hypnose, suggestie of regressie. Sommige onderzoekers zien het als een veranderde bewustzijnstoestand, terwijl anderen het zien als aangeleerd gedrag of narcistische zelfbevrediging.

De boeddhistische leer verklaart “xenolalie” als een linguïstische overlever uit een vorig bestaan. Het wordt beschreven als het gevolg van stimulatie van Broca’s Gebied in de linker hersenhelft en als een vorm van rechterhersenhelftspraak. Het kan worden beschreven als de opschorting van het rationele of als een mix van een schreeuw (anticiperen op de dood) en een lach (geboorte vieren: Hutch, 1980) of als een soort mystiek – hoewel glossolalie geen grote rol speelde in de klassieke christelijke mystieke traditie.

Evaluatie – Enkele samenvattende en interpreterende conclusies kunnen aangeboden worden

Glossolalie is een menselijk fenomeen dat niet beperkt is tot het christendom of zelfs tot religieus gedrag. Spreken in tongen “omvat elk extatisch mondeling-auditorisch fenomeen van het spreken van een taal die niet algemeen bekend is … het spreken in krachtige declamaties, bezweringen en andere verbale uitingen die eerder psychologisch-spirituele projecties zijn van innerlijke spraak dan een authentieke taal zelf”.

De impuls van glossolalie, die niet gemakkelijk wetenschappelijk vast te stellen is, kan uitgaan van de sprekers zelf, van een demonische geest of van de Heilige Geest. Zelfs als glossolalie voorkomt in een evenwichtige Pinksteromgeving, kan één van de drie bronnen van toepassing zijn. Het onderscheidingsvermogen van de gemeenschap is essentieel. Anderzijds komt glossolalie van louter menselijke oorsprong waarschijnlijk vaker voor dan erkend wordt. Dat verklaart, bijvoorbeeld, de geesteswetenschapper die “zichzelf heeft geleerd om in tongen te spreken en dat naar believen kan doen”.

Geschiedenis van de ervaringstheologie

De ervaringstheologie van de Charismatische beweging is geen erfenis van het fundamentele christendom. Ze komt voort uit het existentialisme. Humanisme, positieve filosofie en de New Age-beweging beweren dat de mens een onbeperkte macht heeft. Alle antwoorden komen van onszelf. De Bijbel zegt dat we alles alleen door Christus kunnen doen. Ervaringsdeskundigheid haalt de authenticiteit van de Schrift naar beneden omdat veel zogenaamde openbaringen tegen Bijbelse principes ingaan.

Zonde tegen de Heilige Geest

Pinksterbeweging zeggen meestal dat onderricht tegen hun versie van tongentaal en doop met de Heilige Geest een zonde tegen de Heilige Geest is. In Kerala zeggen de meeste pinksterbeweging dat K.V. Simon enY. Ezechiël stierven omdat ze tegen de Heilige Geest spraken. K.V. Simon was een onvermoeibare christenwerker, die voor de Heer werkte zonder behoorlijk voedsel en rust. Als we het sterftecijfer in die periode en zijn harde werk vergelijken, was zijn dood op 61-jarige leeftijd niet voorbarig. Voor zijn dood was hij een paar maanden bedlegerig.

Op dezelfde manier bezocht Y. Ezekiel een paar maanden voor zijn dood de Brethren in de Verenigde Staten. Toen hij 3 weken bij deze schrijver verbleef, kreeg hij wat medische problemen en werd hij naar een dokter gebracht. De dokter stelde volledige rust voor vanwege zijn slechte gezondheid. Hij ging echter naar huis om bij de Heer te zijn, op zijn eigen tijd, op een rijpe leeftijd. De directe reden van zijn dood was zijn reeds bestaande hartkwaal. Voor een echte christen zou de dood uit deze wereld een gezegende gebeurtenis zijn. Als je echter in de charismatische kringen kijkt, kunnen we zien dat veel van hun leiders getroffen zijn door vreselijke ziekten, van kanker tot huidziekten, en sommigen van hen zijn gestorven door vreselijke ongelukken. Er zijn meer leiders van de Pinksterbeweging op jongere leeftijd aan de dood bezweken dan veel leiders van de Broeders, dus hoe kunnen zij beweren dat K.V. Simon stierf vanwege zijn leerstellingen over de Heilige Geest? Nogmaals, dit geeft het gebrek aan redenering en de onwetendheid van sommige gelovigen in die groep aan. Dit soort interpretatie is wijdverspreid onder Pinksterbeweging over de hele wereld (Matteüs 12:22-32).

Sommige Kerala Pinksteranen hebben geen historische kennis wanneer ze hun dwaze argumenten maken tegen de Broeders en anderen die zich verzetten tegen hun valse doctrines. Als je tijd besteedt aan onderzoek, krijg je een ander verhaal.

De moderne Pinksterbeweging heeft twee vaders, Charles Parham en William J.Seymour. Charles Parham leed aan reumatische koorts en stierf uiteindelijk met een slecht hart op 56-jarige leeftijd. De andere vader is de eenogige prediker William J. Seymour, die ooit een wonderbaarlijke genezing ontving voor zijn blinde oog en plotseling op 52-jarige leeftijd stierf aan een zware hartaanval. Het is interessant om op te merken dat K.V. Simon en Y. Ezekiel langer en gezonder leefden dan de pinkstervaders.

Laten we nu eens kijken naar de levensverwachting van de stichters van de Brethren beweging in Groot-Brittannië in de negentiende eeuw. De gemiddelde levensverwachting in Groot-Brittannië lag toen tussen de 38 en 48 jaar.

De meeste stichters van de Brethren beweging stierven als Septuagenariërs, Octogenariërs en Nonagenariërs. Sommigen leefden zelfs dichter bij de 100 jaar. Een van de vroege broeders, die wereldwijd bekend staat als “De grote man van het gebed”, George Muller stierf op de leeftijd van 93 jaar.Dr. A.J. Cronin, die voor het eerst het licht van de nieuwtestamentische principes ontving, stierf op de leeftijd van 81 jaar. John Nelson Darby die de doctrines van het Nieuwe Testament herstelde die 1800 jaar lang verloren waren gegaan, stierf op 82-jarige leeftijd. William Kelly stierf op 85-jarige leeftijd. Robert Chapman stierf op 99-jarige leeftijd.

De bovenstaande feiten tonen aan dat God meer speciale genade schonk aan de Broeders dan aan de Pinkster- en Charismatische genezers en wonderdoeners.

Charles en Frances Hunter, een charismatisch echtpaar, hebben soortgelijke meningen geschreven. Zij zeggen dat het bekritiseren van de charismatische beweging een onvergeeflijke zonde is. In Matteüs12:22-31 werd een door demonen bezeten man, die blind en stom geboren was, naar Jezus gebracht, die hem genas. De Farizeeën zeiden echter: “Deze man drijft alleen demonen uit door Beëlzebub, de heerser over de demonen.” De Farizeeën beschuldigden Jezus ervan dat Hij demonen uitdreef door de kracht van Satan, maar Jezus ontving de kracht van de Heilige Geest. “Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij onmiddellijk uit het water omhoog en zie, de hemelen werden Hem geopend en Hij zag de Geest van God neerdalen als een duif en op Hem neerdalen” (Matteüs 3:16). Jezus schreef Zijn kracht toe aan de Heilige Geest. “De Geest van de Here God is op Mij, omdat de Here Mij gezonden heeft om de armen goed nieuws te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden om de gebrokenen van hart te genezen, om de gevangenen de vrijheid te verkondigen en de gevangenen die gebonden zijn de opening der gevangenis; 2om het welbehaaglijke jaar des Heren en de dag der wraak van onze God te verkondigen; om allen die treuren te troosten” (Jesaja 61:1-2).

Je kunt het antwoord van Jezus zien in Matteüs 12:25-26. “25 Maar Jezus kende hun gedachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt tot verwoesting gebracht, en elke stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal geen stand houden. 26 En als de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn koninkrijk dan standhouden?” Als de Farizeeën gelijk hadden, dan zou de duivel zijn eigen koninkrijk vernietigen, wat nergens op zou slaan. Had Jezus het hier over tongen? Het juiste antwoord is dat elke zondaar die in geloof tot Christus komt, zich bekeert en belijdt, gered zal worden.

Volgens Johannes 16:7-11 wijzen de Vader en de Heilige Geest naar Jezus Christus, die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. In Matteüs was de zonde tegen de Heilige Geest een historische gebeurtenis. Het is van toepassing op iedereen, sinds die tijd, die het werk van de Heilige Geest verwerpt bij het presenteren van de goddelijke geloofsbrieven van Christus. Het kan nooit gebruikt worden als verwijzing naar het betwisten van charismatische ervaringen. Zonde tegen de Heilige Geest is het niet aanvaarden van Jezus Christus als iemands Redder en Heer.

Geschiedenis van sommige genezers

Hobart Freeman geloofde dat God hem van polio had genezen. Toch liep hij met corrigerende schoenen. Freeman en de Faith Assembly congregatie verachtten medische behandelingen, omdat ze geloofden dat moderne geneeskunde een verlengstuk was van oude hekserij en zwarte magie. Veel baby’s en moeders in zijn congregatie stierven. In december 1984 stierf Freeman aan longontsteking en hartfalen, nog verergerd door een zweer in zijn been.

William Branham, de grote goddelijke genezer, stierf in 1965 nadat hij zes dagen lang had geleden aan verwondingen die hij had opgelopen bij een auto-ongeluk. Zijn volgelingen geloofden dat God hem zou opwekken, maar de opstanding heeft nooit plaatsgevonden. A.A. Allen, de beroemde gebedsgenezer, stierf in 1967 aan sclerose van de lever, nadat hij in het geheim met alcoholisme had geworsteld in de jaren dat hij anderen zogenaamd genas. Kathryn Kuhlman stierf in 1976 aan hartfalen. Ze vocht al bijna twintig jaar tegen een hartziekte.8 En zo zijn er nog honderden namen, maar het is niet nodig om ze allemaal te noemen. Het is wel interessant dat we meer bewijs hebben voor U.F.O.-waarnemingen dan voor wondergenezingen.

Er is geen enkel incident of bewijsstuk dat een echt wonder bewijst dat door Pinkstergelovigen wordt beweerd. In plaats daarvan claimen de charismatische gelovigen subjectieve en oncontroleerbare beweringen, zoals het genezen van rugpijn. Als God echt rugpijn voor hen zou kunnen genezen, dan zou Hij ook in staat moeten zijn om waarneembare wonderen te doen, zoals iemands geamputeerde been weer normaal laten groeien, of het gezichtsvermogen van iemand die blind is herstellen, of iemand die kaal is onmiddellijk haar laten groeien. Achter deze bizarre subjectieve beweringen zitten demonische krachten. Veel genezers hebben familieleden die mentaal zwakbegaafd zijn of verschillende andere lichamelijke misvormingen hebben. Ze voeren genezingsexperimenten uit op anderen en toch gaan ze zelf naar de dokter als ze ziek zijn.

Fundamentalistische Christenen geloven in wonderen en genezingen, maar niet op dezelfde manier als charismatici dat doen. God kan nog steeds elk wonder doen zoals Hij wil, maar alleen in Zijn soevereine wil.Omwille van het argument kan deze schrijver zeggen dat de leiders van de Broeders gewoonlijk gezonder en langer geleefd hebben dan de Charismatische leiders. Niemand van de Broeders heeft gezegd dat veel van de leiders van de Pinksterbeweging kortere levens hadden met grote ziekten vanwege hun valse leer van de doctrine van de Heilige Geest. Als je een onderzoek doet, zul je versteld staan dat ziekte en vroegtijdige dood vaker voorkomen onder de Pinksterbeweging.

In Houston kwam een paar jaar geleden een goddelijke genezer en welvaartsprediker, Pastor Gomez, preken. Hij was een arrogante man en sprak zeer minachtend over wijlen K.V. Simon. Goede Pinkstergelovigen in Houston waren echter niet blij met zijn uitspraken. Hij placht te zeggen dat goede christenen immuun zouden zijn voor ongelukken, kanker en dergelijke vreselijke tragedies. Deze man kwam om bij een tragisch auto-ongeluk.

Uit de autobiografie van wijlen K.E. Abraham, de stichter van de Pinksterbeweging in Kerala, zal deze schrijver een lijst geven van de Pinksterleiders die stierven aan verschillende ziekten.

De volgende lijst laat zien dat gelovigen van de Pinksterbeweging niet gevrijwaard waren van een natuurlijke ziekte of dood. Hoewel ze opscheppen over wonderen, tonen de feiten aan dat gelovigen van andere denominaties meer genade en zegeningen ontvingen dan de gelovigen van de Pinksterbeweging.

Naam                  Leeftijd         Ziekte


 • K.C. Oommen 53 jaar, gestorven aan diabetes
 • Ayya Pilla 65 jaar, gestorven aan diabetes
 • K.C. Cherian 53 jaar, gestorven aan diabetes & septisch
 • M.K. Cherian 56 jaar, gestorven aan sepsis & diabetes
 • V.K. Mathai 53 jaar, gestorven aan waterpokken
 • K.E. Thomas 45 jaar, gestorven aan griep
 • Kochukunju Sanyasi 66 jaar, gestorven aan astma
 • V.P.Thomas 59 jaar, gestorven aan diabetes
 • K.V. Kurien 57 jaar, gestorven aan suikerziekte

Er zijn nog veel meer namen die hier niet genoemd hoeven te worden.

Charismatische gelovigen vertellen sensationele verhalen over wonderen en bijzondere ervaringen in hun leven. Toen ik begin jaren zeventig vanuit India naar Houston kwam, werd een pinkstergelovige mijn beste vriend en metgezel. Deze vriend, A.K. Alexander, behoorde tot een sektarische Pinkstergroep die bekend stond als Ceylon Pentecost Mission. Later veranderde deze groep de naam in “The Pentecost”. Hoewel meneer Alexander problemen had met zijn hoge bloeddruk, ging hij niet naar een dokter. Bij verschillende gelegenheden waarschuwde ik hem als vriend en adviseerde hem dat hij op een dag een hoge prijs zou moeten betalen voor het volgen van zijn foutieve theologie. Ik legde hem ook uit dat de Bijbel niet tegen behandeling van welke ziekte dan ook is, maar dat zijn toegeeflijkheid ten opzichte van de valse doctrine wel eens een grote ramp in zijn leven zou kunnen veroorzaken. In 1973 werden mijn amandelen verwijderd en ik had twee weken lang pijn en ongemak. Meneer Alexander vertelde me dat de operatie vermeden had kunnen worden; in plaats daarvan had hij me kunnen genezen door te bidden.

Later verhuisde mijn vriend uit Texas en verloren we het contact, maar tegen het einde van 2010 herstelden we het contact. Al snel kwam ik er tot mijn verbazing achter dat hij blind was geworden en een niertransplantatie had ondergaan als gevolg van zijn onbehandelde ziekte, en niet alleen dat, hij moest ook regelmatig naar speciale artsen en ziekenhuizen.

Dit is geen op zichzelf staand incident onder de zogenaamde gelovigen. Veel misleide en naïeve pinkstergelovigen die alleen op gebed vertrouwen, worden voortijdig ziek en sterven. Op dit moment bezoeken veel pinksterbeweging artsen en scheppen op over hun wonderen. Ik herinner me een verhaal van een magiër die beweerde dat hij met zijn magische krachten kon ontsnappen aan een hondenbeet. Tijdens een kruisverhoor zei hij dat toen de woeste hond op hem afkwam om hem te bijten, hij de magische woorden of “mantra” zong en in de boom klom. Wonderen van de Pinkstergemeente zijn als de trucs van de tovenaar.

In het begin van de jaren zeventig begonnen Keralieten naar Amerika te migreren. De eerste groep immigranten is nu in de zestig of zeventig. Toen ik een onderzoek deed naar de Keralitische gemeenschap, werd één ding heel duidelijk: Keralitische Pinksterbeweging hebben meer sterfgevallen en gezondheidsproblemen dan andere religieuze sekten. Veel mensen in de Pinkstergemeenschap zijn blind; velen hebben nier- en hartproblemen en veel vrouwen onder hen zijn onvruchtbaar. Als normale christenen geloven we dat niemand immuun is voor de dood of ziekten. Tenslotte zijn de Pinksterbeweging in Amerika niet rijker of gezonder dan anderen, zoals ze beweren; hun beweringen over wonderen zijn niets anders dan verzonnen fantasieën en hallucinaties.

Valse dokters

De meeste Pinksterbeweging/Charimatics zijn extreem materialistisch en ijdel in hun leven.

Dit is een universeel feit, maar de Pinksterbeweging in Kerala gaat nog een stapje verder dan hun soortgenoten over de hele wereld. Als je een Malayalee Pinkstergemeente bezoekt, zie je veel van hen met een dubbel voorvoegsel – Reverend Doctor. Deze zogenaamde nepdokters maken de mensen die beweren een echte doctorstitel te hebben belachelijk. De meesten van hen spreken geen Malayalam of Engels. Velen hebben alleen een diploma van de middelbare school in India. De huidige nepdokters zijn echter beter dan hun oprichters. In Kerala studeerden sommige van hun vaders tot aan de middelbare school en ontvingen een D.D. (Doctor of Divinity) van een pinksterseminarie. De huidige Malayale artsen hebben minimaal een middelbare schooldiploma en een D.D. Dit laat een verbetering zien voor de tweede generatie artsen.

De bovengenoemde artsen schreven zich in bij een seminarie van de Pinksterbeweging en gaven tegen betaling theologische cursussen. Het seminarie dat gerund wordt door charlatans van de Pinksterbeweging geeft hen een master- en doctorstitel. Veel van de Amerikaanse T.V.-predikers hebben ook nepdoctoraatsdiploma’s.

Als je de pioniers van de Broedersbeweging vergelijkt met de leiders van de Pinksterbeweging aller tijden, dan zie je een grote kloof tussen deze twee groepen. Bijna alle pioniers van de Broeders waren grote wereldvermaarde geleerden en taalkundigen, in tegenstelling tot de leiders van de Pinksterbeweging. De leiders van de Broeders paradeerden nooit met hun wereldse kennis en rijkdom, maar toonden een immense Christus-achtige nederigheid, zoals Johannes de Doper zei: “U moet toenemen en ik moet afnemen.” Dit was hun motto. Hun enige doel was om de glorie van God te laten zien.

Heiligheid

Het belangrijkste “Motto” van de Pinksterbeweging / Charismatische groep is “Heiligheid”. Ze geloven sterk dat redding verloren kan gaan. Maar hun theologie is vaag en dubbelzinnig. Ze weten niet wanneer iemand zijn verlossing kan verliezen. Ze hebben geen lijst van zonden waardoor iemand zijn redding kan verliezen. Op pinksterconferenties kunnen we een oproep van de prediker horen waarin hij iemand die afvallig is vraagt om naar voren te komen en zijn leven weer op te nemen. Maar we horen nooit de oproep aan iemand die zijn verlossing heeft verloren om naar voren te komen en Jezus Christus weer als zijn persoonlijke Verlosser aan te nemen. Ze kunnen deze tegenstrijdigheid niet verklaren. Ze zijn verplicht om de volgende vragen te beantwoorden. Wat heb je tot nu toe gedaan om je verlossing te behouden zonder het vandaag te verliezen? Hoe ben je van plan je leven in te richten om je verlossingsgave te beschermen? Geef een lijst van de zonden waardoor je je verlossing kunt verliezen. Hoe weet je dat op dit moment je verlossing niet verloren is?

Op dit moment is de pinksterbeweging in de wereld geen grote denominatie zoals het rooms-katholicisme. We horen over wijdverbreid seksueel wangedrag onder katholieke geestelijken.Rooms-katholieken zijn met meer dan een miljard in de wereld. De pinksterbeweging is een klein percentage, maar hun zonden omvatten vele gebieden zoals seks, geld en drank. Katholieke geestelijken beperken hun wangedrag alleen op seksueel gebied… Pinksterbeweging heeft een hoger percentage zonden in vergelijking met alle andere denominaties. Als verlossing echt verloren kan gaan, weten we dat de meerderheid van de Pinksterbeweging in de hel zou zijn.

Dit jaar hoorden we schokkend nieuws over een evangelist die beweert rechtstreeks contact met God te hebben. Ik citeer de krant,

Charisma News .1/24/2012. Gina Meeks

“Richard Roberts, zoon van Oral Roberts en voormalig president van de Oral Roberts Universiteit, werd dinsdagochtend vrijgelaten uit de gevangenis van Tulsa County nadat hij gearresteerd was voor rijden onder invloed.

Volgens het arrestatie- en boekingsrapport heeft een Oklahoma Highway Patrol trooper de Mercedes van Roberts geklokt op 93 mph in een 65 mph zone. Roberts werd dinsdagochtend rond middernacht aan de kant gezet.

Uit een rapport van de gevangenis blijkt dat de politieagent een horizontale soberheidstest uitvoerde nadat hij een sterke alcoholgeur rook, maar Roberts was niet in staat om de instructies op te volgen. Hij was ook niet in staat om de walk-and-turn test uit te voeren. De agent arresteerde Roberts en nam hem mee naar het Jenks Politiebureau, waar hij toestemde in een blaastest. Zijn bloedalcoholgehalte werd getest op .11 procent. De wettelijke limiet in Oklahoma is 0,08 procent.

Roberts werd overgebracht naar de gevangenis van Tulsa County en om 2.45 uur geboekt op beschuldiging van rijden onder invloed en te hard rijden. Hij werd net voor 6 uur vrijgelaten met een borg van $1.100.

Roberts, 63 jaar, trad in 2007 af als president van ORU na beschuldigingen dat hij en zijn familie misbruik maakten van de middelen van de universiteit en het ministerie. In 2008 kreeg hij de eretitel van emeritus president. Zijn vader Oral Roberts stierf in 2009 op 94-jarige leeftijd.

Richard Roberts is momenteel voorzitter en CEO van Oral Roberts EvangelisticAssociation. Hij en zijn vrouw Lindsay zijn de gastheren van een nationaal uitgezonden tv-programma, The Place for Miracles: Your Hour of Healing, een interactieve dagelijkse uitzending van een uur die miljoenen mensen bereikt.

Het is niet nodig om over iedereen in deze groep te schrijven. We weten allemaal dat ziektekiemen groeien in vuiligheid. De pinksterbeweging is opgericht op een verkeerde basis en dat is de reden dat een meerderheid van hun leiders pionnen in de handen van demonen zijn geworden.

Wat is het grootste bedelaarsvolk ter wereld?

Bedelaars bestaan al sinds mensenheugenis. Historisch gezien hadden Azië en Afrika meer bedelaars dan andere landen. In de moderne tijd ontstond er incognito een andere groep bedelaars. Als iemand het over bedelaars heeft, denk je misschien meteen aan India. De huidige bevolking van India is 1,2 miljard en velen leven in bittere armoede. Als je naar India reist, kun je op luchthavens, rond de Tajmahal en op markten enzovoort bedelaars om je heen zien staan om geld te vragen. Dit komt ook veel voor in Afrikaanse landen. Maar ik heb verrassend nieuws voor je. Afrikaanse en Aziatische landen hebben minder bedelaars dan sommige van de meer ontwikkelde landen.Charismatici en Pinkstergelovigen hebben van Amerika het grootste bedelaarsvolk ter wereld gemaakt.Negenennegentig procent van de bedelaars in de V.S. zijn christelijke bedelaars in een bepaalde groep.

Het enige verschil tussen bedelaars in de derde wereld en bedelaars in de V.S. zijn de methoden en de kleding die ze dragen om te bedelen.

Moderne Amerikaanse bedelaars dragen driedelige pakken en gebruiken ultramoderne technologie zoals radio, televisie, smartphones, YouTube en internet om geld in te zamelen. Deze groep is een spirituele maffia geworden. Via de mail en de media wordt het publiek voortdurend gebombardeerd met smeekbedes om geld. Deze spirituele loterij belooft enorme rijkdom als je bijdraagt aan een bepaald kerkgenootschap. Veel mensen trappen in hun val als ze wanhopige en dringende smeekbeden en daaropvolgende zegeningen van God horen.

Er worden nu cursussen aangeboden om iemands vaardigheden in het vragen aan te scherpen. De meeste televisiepredikers ondergaan een rigoureuze training om de technieken te leren om het publiek te overtuigen geld te doneren. Deze cursussen zijn ontwikkeld door hooggekwalificeerde zakenmensen die bewezen technieken gebruiken uit de gedragswetenschap, psychologie, verkooptraining en fondsenwerving.

Hoewel de meeste televisiepredikers multimiljonair zijn geworden, heeft deze methode het evangelie in diskrediet gebracht en miljoenen mensen ervan weerhouden naar het evangelie te luisteren. De ongelovige wereld spot en maakt religie belachelijk en de naam van het ware christendom wordt belasterd. Het is net een andere zwendel waarbij naïeve en goedgelovige mensen worden opgelicht. De maillijsten van de donateurs worden uitgewisseld en verkocht aan andere evangelische groepen. Deze moderne predikers vertrouwen meer op de media voor geld dan op de Here Jezus Christus.

De pioniers van de Broeders vroegen daarentegen nooit om geld van het grote publiek, maar rekenden op de Heer voor hun levensonderhoud. Onze Heer voorzag op wonderbaarlijke wijze en zij ontvingen voldoende fondsen voor hun bedieningen. Zij toonden waar geloof in hun leven.

I Korintiërs 14:1-3

“Verlang de liefde en begeer geestelijke gaven, maar vooral dat u profeteert. 2Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen maar tot God, want niemand begrijpt hem; maar in de geest spreekt hij geheimenissen. 3M aar wie profeteert, spreekt tot opbouw, vermaning en troost voor de mensen.

Een van mijn Pinkstervrienden wees me erop dat sommige mensen misschien denken dat ik dit gedeelte uit mijn boek, dat in het Maleis is geschreven, heb genegeerd of verborgen. Daarom wilde ik deze verzen in mijn Engelse boek uitleggen.

Geestelijke gaven, waaronder de gave van tongentaal, werden gegeven tot wederzijds voordeel, maar waren nooit bedoeld tot voordeel van God. Hier suggereert Paulus’ commentaar niet dat tongen als gebedstaal gebruikt moeten worden; hij gebruikte ironie en wees op de zinloosheid van het spreken in tongen zonder tolk, omdat alleen God zou weten of er iets gezegd werd. Dus moest hij zwijgend spreken zonder tolk. In 1 Petrus 4:10 staat: “Zoals ieder een gave ontvangen heeft, bedient die elkander, als goede rentmeesters van de veelvoudige genade Gods.” Paulus zegt verder in Korintiërs 14:4: “Wie in een taal spreekt, bewerkt zichzelf, maar wie profeteert, bewerkt de gemeente.” De Korinthiërs gebruikten tongen om zichzelf op te bouwen in egoïstische zin. Die egocentrische gelovigen wilden pronken met hun gave en opscheppen over hun geestelijke superioriteit.

Het woord ‘verstaan’ in I Korintiërs 14:2 is voor veel gelovigen verbijsterend. Het oorspronkelijke woord in het Grieks voor ‘begrijpen’ is “akouoo.” De belangrijkste betekenis van dit woord is “horen”. Dit woord wordt 433 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Dit woord is 415 keer vertaald als “horen”. De juiste vertaling hier is “horen”. Laten we eens kijken naar J.N. Darby’s vertaling van I Korinthiërs 14:2: “Want wie met een tong spreekt, spreekt niet tot mensen maar tot God; want niemand hoort, maar in de geest spreekt hij verborgenheden.”

I Korintiërs 14:2 moet verbonden worden met vers 28 om de juiste betekenis te begrijpen: “Maar als er geen tolk is, laat hem dan zwijgen in de gemeente, en laat hem spreken tot zichzelf en tot God. “Montanisten in de tweede eeuw, militante protestanten in Frankrijk aan het eind van de zeventiende eeuw die ‘cevennes’ werden genoemd, Shakers in het midden van de jaren 1700 in de Verenigde Staten en Edward Irving in Schotland in de negentiende eeuw. Al deze groepen waren in diskrediet gebracht en in verband gebracht met ketterse en vreemde leringen. Als tongen zo onmisbaar zijn, dan zou de Heer deze gave over alle tijden en alle gelovigen hebben uitgestort.

Joël 2:28

“En het zal daarna geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees; uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw oude mannen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien.”

Sommige Charismatici zijn het erover eens dat tongen ophielden na het apostolische tijdperk, maar hedendaagse manifestaties van de gaven zijn een laatste uitstorting van de Geest en Zijn gaven voor de laatste dagen. Joël2:19-32 is een profetie van het komende duizendjarige koninkrijk en kan niet naar iets eerder verwijzen.

Velen gebruiken het citeren van Joël 2:28 door Petrus in de boodschap die hij op de Pinksterdag predikte en die in Handelingen 2:17 staat opgetekend. Hun vooronderstelling is dat Petrus zegt dat er in deze bedeling een grote uitstorting van de Geest van God zou zijn en dat God tot mensen zou spreken in dromen en visioenen. Laten we deze passages dan onderzoeken en de waarheid over deze kwestie zoeken door de Bijbel te laten interpreteren.

Joël 2:28-31

En het zal daarna geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten over alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongeren zullen visioenen zien: En ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn geest uitstorten. En Ik zal wonderen doen in de hemelen en op de aarde, bloed en vuur en rookpluimen. De zon zal in duisternis veranderd worden, en de maan in bloed, eer de grote en de verschrikkelijke dag des HEEREN komt. En het zal geschieden, dat een ieder, die den Naam des HEEREN zal aanroepen, verlost zal worden; want op den berg Sion en in Jeruzalem.”

Handelingen 2:16-21

Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal geschieden in de laatste dagen, spreekt God, Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen visioenen zien, en uw ouden zullen dromen dromen; en op mijn knechten en op mijn dienstmaagden zal Ik uitstorten in die dagen van mijn Geest; en zij zullen profeteren: En Ik zal wonderen doen in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden; bloed, en vuur, en damp van rook: De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, voordat die grote en gedenkwaardige dag des Heren komt: er zal bevrijding zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, en in het overblijfsel, dat de HEERE roepen zal. En het zal geschieden, dat een ieder, die de Naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden.”

Laten we eerst Joël 2:28 onderzoeken. Het eerste wat we moeten bepalen is wanneer God tegen Joël zegt dat er een uitstorting van Zijn Geest zal zijn?

De eerste zin zegt: “En daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten over alle vlees.”

Dit betekent dat het uitstorten van de Geest ergens “na” komt. Een onderzoek van Joël 2 laat duidelijk zien dat de gebeurtenissen die voorafgaan aan het “uitstorten van de geest” plaatsvinden na de Grote Verdrukking en na de vernietiging van het noordelijke leger, (Joël 2:20) dat Rusland is. Het belangrijkste thema van het boek Joël is de komst van “de grote en verschrikkelijke dag van de Heer” (Joël 2:31). De Bijbel vertelt ons dat de komende Dag des Heren de zevenjarige Verdrukking, Christus’ Tweede Komst aan het einde van de Verdrukking en Christus’ heerschappij in het Millennium omvat.

De chronologie van de gebeurtenissen in Ezechiël 38 en Daniël 11:36-45 geven aan dat Rusland tijdens de laatste helft van de Verdrukking zal worden vernietigd. De vernietiging van de naties tijdens de veldtocht van Armageddon wordt gevolgd door de wederkomst en de duizendjarige heerschappij van Christus. Het uitstorten van de Geest van God vindt dus plaats na de vernietiging van het noordelijke leger en in de door God beloofde tijd van zegen.

Twee andere belangrijke feiten moeten worden opgemerkt. Ten eerste is de profetie gericht aan Israël. Dit is geen profetie gericht aan de kerken. Het gaat hier niet om de kerken. Ten tweede staat in de profetie dat de geest zal worden uitgestort op alle vlees. De geest van God kan niet worden uitgestort op de verlorenen, maar in dit vers staat dat hij zal worden uitgestort op “alle” vlees. Aan het begin van het Millennium zal iedereen gelovig zijn. Er zullen geen verloren personen het Millennium binnengaan en daarom kan de geest van God worden uitgestort op “alle” vlees omdat allen gered zullen zijn.

De profetie zegt ook dat er andere gebeurtenissen in verzen 30-32 op het oog zijn. Dit zijn duidelijkTribulatietoestanden. (Zie Matt. 24) De kerken zijn niet in het vizier in deze profetie, die gebeurtenissen behandelt die na het huidige kerkelijk tijdperk zullen plaatsvinden. Deze gebeurtenissen verwijzen naar Israël en zijn niet gerelateerd aan of gericht tot de kerk of deze huidige bedeling.

Nadat deze bedeling eindigt met de Opname van de Kerk, Christus’ bruid, begint Gods profetische klok weer te lopen als de gebeurtenissen van de Grote Verdrukking zich ontvouwen, eindigend met deTweede Komst van Christus en de vestiging van het Duizendjarig Rijk.

De tweede vraag is deze: Is Petrus in Handelingen 2:16-21, door Joël 2:28 te citeren, deze profetie aan het toepassen op dit huidige tijdperk waarin God aan het werk is door middel van de instelling van de lokale kerk? Het is duidelijk dat de gebeurtenissen die in Handelingen 2 staan opgetekend en die op de Pinksterdag plaatsvonden, niet dezelfde zijn als die in Joël 2 staan opgetekend. De context van Joël 2 is het einde van de Grote Verdrukking en de vernietiging van het noordelijke leger, die gepaard gaat met grote tekenen en wonderen. De enige gebeurtenis die overeenkomt is het uitstorten van de geest. De vraag op de Pinksterdag was wat er gebeurde met de mannen die de uitstorting van de Heilige Geest hadden ontvangen. (Handelingen 2:15) Petrus antwoordde en zei dat wat je ziet gebeuren met deze mannen lijkt op wat Joël zei dat zou gebeuren in het millennium. Petrus verwees naar de profetie van Joël als een illustratie uit de Schrift van wat de menigten zagen. Petrus zei niet dat de profetie van Joël in vervulling ging. Hij zei dat het uitstorten van de geest van God met Pinksteren was wat er zou gebeuren op de dag dat de profetie van Joël in vervulling zou gaan.

Het uitstorten, of de inwoning van de Heilige Geest van God, werd in de oudtestamentische bedeling niet aan iedereen gegeven. Vandaag de dag, in het tijdperk van de Kerk, worden alle gelovigen door de Geest van God ingegeven en deze inwoning begon op de Pinksterdag. Wanneer deze toekomstige uitstorting van de Geest van God in het millennium zou komen, zou het op “alle” vlees zijn. Hij zei duidelijk dat op dezelfde manier alle gelovigen in deze bedeling de inwoning van de Heilige Geest van God zouden hebben.

Petrus drong er in Handelingen 2:38 bij de aanwezigen op aan om zich te “bekeren” en Jezus Christus aan te nemen, zich te laten dopen en de gave van de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. Petrus legt geen nadruk op het spreken in tongen, profeteren, het zien van visioenen of het dromen.

Er zijn verschillende verwijzingen in het Nieuwe Testament naar visioenen of dromen, maar ze staan allemaal in het evangelie of in de overgangsperiode tussen de oudtestamentische bedeling en de volledige uitvoering van de bedeling van het huidige tijdperk waarin God met de niet-Joden werkt door middel van de instelling van de lokale kerk. Historisch gezien kan men de overgang zien door het Nieuwe Testament waarin de tekengaven en wonderen geleidelijk ophielden toen God door inspiratie het Nieuwe Testament aan de vroege kerken gaf.

De vroege kerk was volledig Joods en bleef dat totdat er geleidelijk heidenen werden gered en toegevoegd aan de vroege kerken. Er was een overgangsperiode van ongeveer veertig jaar in de tijd waarin de vroege kerk langzaam een niet-Joodse kerk werd. Het evangelie werd voor het eerst op de Pinksterdag door Petrus gepredikt en werd alleen aan de Joden gegeven. Iedereen die op die dag gered werd, was Jood. God bood Israël hun herrezen Messias aan, die had geleden, gestorven en herrezen was en de zondeschuld van de wereld had betaald. (zie Jes. 53). Maar de Joden verwierpen de Heer Jezus als hun Messias. Paulus zei in het begin van zijn bediening dat het evangelie eerst naar de Joden moest gaan. Hij zei: “Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek” (Rom.1:16, zie ook 2:9-10). Paulus veranderde later de richting van zijn bediening omdat de Joden het Evangelie bitter tegenwerkten en verwierpen. Handelingen 18:6 zegt: “En toen zij (de Joden) zich verzetten en lasterden, schudde hij zijn klederen en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw eigen hoofd; ik ben rein; voortaan zal ik tot de heidenen gaan”.

In 70 na Christus verwoestte de Romeinse generaal Titus Jeruzalem en de Tempel volledig en hield het Jodendom op te bestaan op aarde zoals gepraktiseerd in het Oude Testament. De Joden verloren hun natie, hun thuisland en de plaats van aanbidding en opoffering, de Tempel. Zonder de Tempel konden de geboden van het Oude Testament niet langer worden uitgevoerd en hield het Jodendom van het Oude Testament op te bestaan. Er wordt in geen van de brieven aan de kerken melding gemaakt van visioenen of dromen die door God worden gebruikt. De brieven werden geschreven om de vroege kerken te instrueren in alle zaken van de leer en de praktijk. 2 Tim. 3:16 stelt dat in de vroege kerk voorgangers en leden de opdracht kregen om hun onderwijs en leiding te zoeken in de Schrift. Als dromen en visioenen bruikbaar waren, dan zouden ze daar ook onder vallen. Sommige Charismatici vergeestelijken de “vroege regen en de late regen” van Joël 2:23. Zij beweren dat de vroege regen verwijst naar de Schrift. Zij beweren dat de eerste regen verwijst naar Pinksteren, toen de Geest kwam, en de tweede regen naar Zijn uitstorting in de twintigste eeuw.

In het hele Oude Testament verwijst de eerste regen naar de herfstregens en de tweede regen naar de lenteregens. Joël zei eigenlijk dat in het Duizendjarig Rijk beide regens als vanouds zullen vallen. Dat betekent dat God gewassen in overvloed zal laten groeien in het koninkrijk. “24De dorsvloeren zullen vol tarwe zijn, en de vaten zullen overlopen van nieuwe wijn en olie. 25Zo zal ik jullie de jaren teruggeven die de zwermende sprinkhaan heeft opgegeten, de kruipende sprinkhaan, de verslindende sprinkhaan en de vretende sprinkhaan, mijn grote leger dat ik onder jullie zend. 26 Jullie zullen in overvloed galmen en tevreden zijn, en de naam van de Heer, jullie God, loven, die wonderbaarlijk met jullie is omgegaan; en mijn volk zal nooit beschaamd worden” (Joël 2:24-26). De eerste en tweede regen hebben niets te maken met Pinksteren.

De herhaling van wonderen en tekenen in het kerkelijk tijdperk wordt niet genoemd in het Nieuwe Testament. Toch zullen er tegen het einde van het tijdperk valse profeten zijn die in Jezus’ naam wonderen verrichten, profeteren en demonen uitdrijven. “22Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, in Uw naam demonen uitgedreven en in Uw naam vele wonderen verricht?’ 23En dan zal Ik tegen hen zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend; ga weg van Mij, jullie die wetteloosheid beoefenen!'” (Matteüs 7:22-23). “Dan zullen er vele valse profeten opstaan en velen misleiden” (Matteüs 24:11).

Moge de Heilige Geest ons helpen om de Schrift correct te begrijpen.

Bijbelse Opwekking

Bijbelse opwekking houdt een religieus ontwaken en een ijver voor de dingen van God in. Zoals de gemeente van Efeze Christus niet meer liefhad zoals vroeger (Openbaring 2:4-5), of zoals de gemeente van Sardis wakker moest worden (Openbaring 3:1-3), of zoals de Laodiceakerk lauw was geworden (Openbaring 3:15-16), zo kunnen christenen hun geestelijk genot, verlangen naar gebed en schriftuur, en mededogen met de verlorenen verliezen. Vurigheid kenmerkt een toegewijd leven. “Zovelen als Ik liefheb, zal Ik bestraffen en kastijden. Wees daarom ijverig en bekeer u” (Openbaring 3:19). “Niet nalatig, vurig van geest, de Here dienend” (Romeinen 12:11). “Deze man was onderwezen op de weg van de Heer; en vurig van geest zijnde, sprak en onderwees hij nauwkeurig de dingen van de Heer, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende” (Handelingen 18:11). Volgens II Kronieken 7:14 zijn nederigheid, gebed en berouw Gods voorwaarden voor herstel.

De Charismatische beweging belooft echter een kortere weg naar geestelijke volwassenheid. Een van de grootste attracties van deze beweging is dat het gelovigen kracht, begrip of wat dan ook aanbiedt, onmiddellijk door middel van een ervaring, zonder tijd, pijn en strijd, die een natuurlijk onderdeel zijn van ons groeiproces.

De fundamentele eigenschap van een gelovige is het besef van zijn eigen zonde en tekortkomingen. In de Schrift waren degenen die hun zondigheid het meest verachtten vaak het meest spiritueel. Paulus zei dat hij de grootste zondaar was. “Dit is een getrouw gezegde en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, van wie ik de voornaamste ben” (I Timoteüs 1:15). “Toen Simon Petrus het zag, viel hij op Jezus’ knieën neer en zei: ‘Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens, Heer! (Lucas 5:8). “Toen zei ik: ‘Wee mij, want ik ben verloren! Want ik ben een man van onreine lippen, en ik woon te midden van mensen van onreine lippen, want mijn ogen hebben de Koning, de Heer der heerscharen, gezien” (Jesaja 6:5).

Het uiteindelijke doel van een christen is om op Christus te lijken. “Imiteer mij, zoals ook ik Christus imiteer” (I Korintiërs 11:1). “Ik ben met Christus gekruisigd; niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en het leven dat ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). “Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volmaakt mens, tot de maat van de gestalte van de volheid van Christus” (Efeziërs 4:13). “12Niet dat ik het al bereikt heb, of al volmaakt ben, maar ik dring aan, opdat ik datgene grijp waarvoor ook Christus Jezus mij heeft gegrepen.13Gebroeders, ik reken niet dat ik het al begrepen heb, maar één ding doe ik, en ik vergeet wat achter mij ligt en reik uit naar wat voor mij ligt, 14ik dring aan naar de wedloop om de prijs van de opwaartse roeping van God in Christus Jezus” (Filippenzen 3:12-14). Je kunt niet door een eenmalige ervaring of andere moderne technieken worden zoals Jezus. Het is een groei die vergelijkbaar is met onze lichamelijke groei.

Veel Charismatici geloven dat wanneer je eenmaal de doop met de Heilige Geest hebt ontvangen, je je hoogste doel hebt bereikt. Wanneer de gloed van iemands ervaring vervaagt, ziet hij talloze ervaringen na elkaar.

Geestesgaven brengen geen spiritualiteit

“Opdat u in geen enkele gave tekortschiet en reikhalzend uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus” (I Korintiërs 1:7). De Korinthiërs hadden alle geestelijke gaven, maar ze hadden de meeste problemen. Enthousiasme, euforie, vurigheid, opwinding en emotie zijn allemaal kenmerken die karikaturisten gelijkstellen aan geestelijke intensiteit, maar toch hebben ze geen kracht om lust, trots, egoïsme en alle andere ondeugden te beteugelen. Hun ervaringen kunnen de problemen van de natuurlijke mens niet oplossen.Wanneer ze falen, wat vaak voorkomt, nemen ze zelden verantwoordelijkheid en geven ze liever Satan de schuld dan dat ze hun foutieve vooronderstelling onderzoeken. Hun morele leven is niet hoger dan dat van andere christenen, en ze weten niet dat het christelijke leven geen gemakkelijke vlucht en kortere weg is, maar dat het een reis is door een doornig pad.

Ervaring van Paulus

Valse apostelen in Korinthe probeerden Paulus in diskrediet te brengen, maakten valse beschuldigingen en trokken zijn apostelschap in twijfel. De valse leraren gingen prat op zichzelf en claimden buitengewone krachten. Het is interessant om de hoofdstukken elf en twaalf van II Korintiërs te lezen. Paulus had het nooit over de wonderen die hij verrichtte. Paulus kon zich zijn hemelse ervaring van 14 jaar geleden niet duidelijk herinneren. Toch beschrijft hij in deze hoofdstukken zijn zwakheden en tekortkomingen. Als Paulus vandaag de dag aan ons zou verschijnen, zou hij worden geminacht door sommige Charismatici die ook Job in het Oude Testament belachelijk maken.

Christelijk leven

De Schrift staat vol met geboden over hoe je het christelijke leven moet leiden. In hoofdstuk 4 en 5 van Efeziërs hebben we een overvloed aan instructies. Nadat Paulus het contrasterende gebod “Wordt vervuld met de Geest” had gegeven, besteedde hij de volgende paragrafen van zijn brief aan het uitleggen wat vervuld worden met de Geest inhield. Er is geen sprake van high worden door wilde, extatische, religieuze ervaringen. In plaats daarvan houdt vervuld zijn in dat je je aan elkaar onderwerpt, elkaar liefhebt, elkaar gehoorzaamt en het beste voor elkaar zoekt. We moeten voortdurend vervuld zijn met de Geest.

Een goed voorbeeld van opwekking wordt gegeven in het boek Nehemia in hoofdstuk 8 en 9. Nadat de Joden waren teruggekeerd uit de Babylonische gevangenschap (586-539 voor Christus), herbouwde Nehemia de muren en begon feest te vieren. Hier zijn enkele kenmerken van die aanbiddingsviering:

 • 1 Uitgebreide Bijbellezing (8:1-3), Ezra, de schriftgeleerde, las de Wet van Mozes voor de vergadering vanaf het aanbreken van de dag tot het middaguur; dit ging dag na dag door (8:18).
 • 2 Aandachtig luisteren (8:3); het volk luisterde naar Ezra’s lezing.
 • 3 Aanbidding (8:5-6); Ezra prees God terwijl het volk “hun handen ophief en zich neerbogen, de Heer aanbiddend”.
 • 4 Goed onderwijs (8:7-8,12); de Levieten onderwezen het volk in het woord van God, maakten het duidelijk en gaven de betekenis aan, zodat het volk kon begrijpen wat er gelezen werd.
 • 5 Emotionele reactie toestaan, met begeleiding (8:9-12,17); het volk huilde, blijkbaar veroordeeld voor hun zonden, maar omdat dit een tijd van feest was, vond Nehemia dat ongepast, dus moedigde hij hen aan om zich in plaats daarvan te verheugen, “want de vreugde van de Heer is uw kracht”.
 • 6 Alm geven (8:12); Nehemia droeg het volk op hun zegeningen van eten en drinken te delen met hen die het minder goed hadden.
 • 7 Het woord van God verkondigen (8:13-16)
 • 8 Bekering (9:1-3)

We zien dezelfde richtlijnen in het Nieuwe Testament, zoals ik al eerder heb genoemd. “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven wat de goede, welgevallige en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:2).Charismatici bereiken de zogenaamde heiligheid via sluiproutes, zonder bewuste inspanning.

Ervaring is voor hen het sleutelwoord.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *