De voortgaande hervorming – Maarten Ezinga’s stellingen

Stellingen ds. Maarten Ezinga

Ds. Maarten Ezinga spijkert op hervormingsdag zijn stellingen
Uit liefde voor de Heere en Zijn Woord en uit een diepgaande bezorgdheid over alle ontwikkelingen binnen de kerk, de maatschappij. Dit is een oproep aan alle gelovigen in Christus tot bekering, belijdenis en geloofsgehoorzaamheid. Ondergetekende is de eerste geadresseerde.

De eer van God

1) In de eredienst en in heel het christelijke leven komt alleen aan de Heere de eer toe.

2) Grote delen van de kerk worden in toenemende mate gedomineerd door de tijdgeest in plaats van door de Heilige Geest.

3) Geïnfecteerd met het virus van het pragmatisme zijn de samenkomsten verworden tot laagdrempelige mensgerichte happenings.

4) God is niet mensgericht, maar voor alles Godgericht. Zo ook het evangelie. Alle mensen zijn tot eer en verheerlijking van God geschapen.

5) Om na de zondeval alsnog aan Zijn eer te kunnen komen, heeft God Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in deze wereld gezonden om de mens uit zijn verloren positie te verlossen!

6) Zowel de verkiezing door de Vader als de verlossing door de Zoon en verzegeling door de Heilige Geest zijn tot lof en eer van Zijn heerlijkheid (zie Ef.1:6,12,14).

7) Het evangelie gaat ten diepste niet alleen over arme verloren zondaren, maar voor alles om het herstel van Gods eer in de mensen die naar Zijn beeld geschapen zijn.

8) In de mate waarin de Heere in het persoonlijk leven, huwelijk, gezin, kerkelijk en maatschappelijk leven aan Zijn eer komt, zal er geluk en vervulling zijn.

De kerk

9) Het is een trend geworden om afstand te doen van de verkondiging en verklaring van Gods Woord in kerkdiensten. In plaats daarvan dissen kerken een onbeduidend dieet op van drama, muziek en andere vormen van vermaak. (John MacArthur)

10) Daarom de oproep tot bekering tot een radicaal breken met wereldse methoden als entertainment en emotiebejag in de kerk.

11) Weg met alle theater in de kerk. Sloop alle podiums, haal alle spotlichten neer. Het zijn veelal verklikkers van geestelijke armoede, dat hebben wij toch niet nodig!!

12) De samenkomsten van de gelovigen zijn primair tot opbouw, toerusting, aansporing en vertroosting van de gelovigen in Christus.

13) Aanwezige ongelovigen zullen door de heilige Geest en het Woord aan zichzelf en aan de Heere ontdekt worden en erkennen dat de Heere in ons midden is! (zie 1Kor.14:24-25)

14) Wij hebben gezondigd door de drempels van de kerk weg te breken, waardoor de wereld onbelemmerd naar binnen is gekomen. Dit is een roep tot herstel van de Bijbelse drempels in de kerk, zoals soberheid, orde, heiligheid, etc.

15) Het enige aantrekkelijke van de kerk is de heerlijke Persoon van de Heere Jezus Christus en Zijn glorieuze leven en kruiswerk.

16) Dit is een oproep aan alle ouders om zich niet te laten leiden door de vraag of hun kinderen het leuk vinden in de kerk, maar hun verantwoordelijkheid te nemen en hun kinderen voor te gaan naar een gemeente waar Gods eer en de systematisch Schrift verklarende prediking van Gods Woord en de Persoon en het werk van Jezus Christus centraal staan.

17) Uit teleurstelling, pijn en onvrede, maar ook uit gemakzucht verzuimen vele christenen de onderlinge bijeenkomsten. Dit is een verzwakking van het getuigenis van de plaatselijke gemeente en van het persoonlijk geloofsleven (Ef.5:14).

18) Met het oog op de grote dag van Christus’ wederkomst roep ik alle gelovigen in Christus dringend op om zich als levende bouwstenen te laten invoegen en de samenkomsten van de gemeente niet te verzuimen, maar een actieve relatie te onderhouden met de plaatselijke gemeente (Hebr.10:25).

19) Wij zijn afhankelijk van de Heere om in een door de tijdgeest betoverde en ingeslapen kerk een geestelijke herleving te bewerken. Heere, onze ogen zijn op U gericht!

20) Laten wij bidden en ijveren voor ordelijke, heilige, God vererende, Christus verheerlijkende en Heilige Geest doorademde erediensten.

Israël

21) Ik geloof dat wij ons schuldig maken aan de onverantwoordelijke gewoonte om teksten aangaande Christus’ eerste komst letterlijk te interpreteren maar teksten aangaande Zijn wederkomst geestelijk. (J.C. Ryle)

22) De vervangingstheologie is een dwaalleer, die het licht op de Schrift heeft verduisterd, met alle pijn en verdriet die dat tot op de dag van vandaag tot gevolg heeft. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen. De zondag is niet in de plaats van de Sabbat gekomen. De doop is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen.

23) De vervullingtheologie  is een variant van de vervangingstheologie en derhalve verwerpelijk. Christus is niet de vervulling van al de O.T. beloften/profetieën. Wel is waar dat Hij de vervulling is van alle Messiaanse profetieën betreffende Zijn komst in vernedering als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar de profetieën aangaande Zijn komst in heerlijkheid als triomferende Koning wachten nog op vervulling. Zo ook de nog onvervulde beloften aan Abraham Izak en Jacob en David!! Vgl. Hand.15: 16-18, Rom.11:29

24) Zoals de profetieën aangaande Zijn eerste komst in vernedering letterlijk in vervulling zijn gegaan zo zullen ook de profetieën aan gaande Zijn Wederkomst in heerlijkheid letterlijk in vervulling gaan.

25) Zoals Hij letterlijk op een ezelsveulen heeft gereden en letterlijk voor 30 zilverlingen is verkocht, en Zijn handen en voeten letterlijk zijn doorstoken en Hij  letterlijk bij de overtreders is gerekend en er letterlijk om Zijn kleren is geloot opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet zo zal Hij letterlijk, persoonlijk, wederkomen in macht en majesteit om Zijn duizendjarig koninkrijk te vestigen om letterlijk vanuit Sion letterlijk over de aarde te regeren.

26) Dan zullen eindelijk al de nog onvervulde beloften aan Abraham Izak en Jacob en David in vervulling gaan.

Eenheid

27) Het gebed van de Heere Jezus in Joh.17 om de eenheid van de gelovigen (zoals de Vader in Hem en Hij in de Vader is) is door de Vader verhoord!

28) Sinds Pinksteren (Hand.2) worden alle gelovigen door de Heilige Geest in Christus gedoopt (vgl.1Kor 12:13). De eenheid van de gelovigen in Christus is een feitelijke realiteit en geen doel dat wij moeten verwerkelijken, maar een door God in Jezus Christus gegeven realiteit! (vgl.1Kor.12:13, Ef.4:3-6)

29) Christelijke gemeenschap betekent gemeenschap in en door Jezus Christus; door Hem komen de gelovigen tot elkaar. Hij brengt vrede tussen God en mensen, tussen mensen onderling en zo kunnen christenen elkaar liefhebben, dienen en één zijn. Wij zijn de ander tot broeder of zuster door wat Jezus Christus voor ons beiden gedaan heeft. Zo is de christelijke gemeenschap geen ideaal dat wij moeten realiseren, maar een door God in Jezus Christus geschapen werkelijkheid waaraan wij mogen deelhebben als een geschenk (D. Bonhoeffer).

De Bijbel

30) Iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het land: de profeten profeteren leugens de priesters heersen door hun handen, en Mijn volk heeft het graag zo. Maar wat zult u doen aan het einde hiervan? (Jer.5:30-31, 2Tim.4:1-5)

31) De kerk is haar Bijbelgetrouwheid als moreel kompas aan het verliezen. Dit lijkt hand in hand te gaan met de ontkenning van een letterlijke schepping in zes dagen van 24 uur. In het Oude Testament lezen we meer dan zevenhonderd keer het meervoud van Yom/dag en wel telkens in de betekenis van 24 uur.

Dit is een oproep tot een terugkeer naar het Woord van God. Voor wie niet hoort naar dit Woord is er geen toekomst. Van meet af aan heeft de vijand van God twijfel gezaaid over het letterlijk lezen van Gods Woord. In Genesis 3 zaait Hij eerst twijfel over wat de Heere gezegd heeft met de vraag (1) “Is het waar dat God gezegd heeft”. (2) Om korte tijd daarna het Woord brutaal te loochenen, met de bewering: “u zult geenszins sterven”, terwijl de Heere had gezegd dat ze wél zouden sterven. En dat is ook wat er is gebeurd (Gen. 2:17, 3:1-5). Elke aanval op het Woord van God komt ten diepste van de vader der leugen, de satan.

32) Ik wil oproepen tot erediensten waarin de systematisch Schrift verklarende prediking van Gods Woord de gelovigen in Christus heiligt en toerust en verloren zondaren aan hun zonden en aan Christus ontdekt worden.

33) Laten wij opnieuw het Woord van God centraal stellen in alle samenkomsten van de gemeente en in ons persoonlijk leven als hoogste norm en gezag voor leer en leven aanvaarden.

34) Dit is een oproep tot de gedisciplineerde door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid aan Gods Woord, óók als het niet goed voelt.

35) Dit is een oproep aan gelovigen in Christus om open en ontvankelijk te luisteren naar de verkondiging van het Woord van God en dagelijks de Schriften na te gaan of het gepredikte woord in overeenstemming is met het Woord van de waarheid (Hand.17:11).

De geestelijke leiders

36) Dit is een oproep aan de dienaren van het Goddelijke Woord, tot profetische onverschrokkenheid in de verklaring en toepassing van het Woord. Wij moeten niet terugschrikken voor de radicale boodschap van de Bijbel, wat dat ook voor persoonlijke consequenties heeft.

37) Er is maar Eén God, de God van Israël, de God en Vader van de Heere Jezus Christus alle andere goden zijn afgoden. Spreek u daarover uit!!

38) Buiten Christus is er geen hoop en is een mens voor eeuwig verloren. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden (Joh.14:6, Hand. 4:12, 1Tim.2:5). Spreek u daarover uit!!

39) Dit is een oproep tot indringende en aanhoudende voorbede tot de Heere om de gelovigen in Christus te willen zegenen met oprecht verdriet over wereldgelijkvormigheid en de zonden in ons persoonlijk en kerkelijk leven.

40) Dit is een oproep tot indringend en aanhoudend gebed tot de Heere om een geestelijke herleving van alle ware kinderen Gods.

41) Wee die herders die de mensen het evangelie voorhouden, maar hen verhinderen om (1) Christus als Zaligmaker aan te nemen (2) om aan de tafel van de Heere deel te nemen en (3) om met zekerheid te betuigen dat je uit genade en door het geloof een kind van God bent die eeuwig leven heeft.

42) Zij maken de Heere tot een leugenaar en drijven hun toehoorders tot wanhoop (Zie Joh.1:12-13, 1Joh.5:10-13)

43) Wee de populistische herders die liefde en voorspoed verkondigen zonder te spreken over de eis van Gods heiligheid over berouw en bekering en het eeuwig oordeel en de noodzaak van de wedergeboorte. Maar zelfs als wij (Paulus en zijn medewerkers), of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. (Gal.1:8-9)

44) De toegang tot de kansel van de christelijke kerk moet hen worden ontzegd. Het zijn wolken zonder water, hun schapen, slachtschapen.

45) De mens is een zondaar, een wetsovertreder en een misdadiger vol van ongerechtigheid, niet in staat om het goede te doen.

46) Alleen onder het overtuigende werk van de Heilige Geest kan een mens door het geloof alleen gerechtvaardigd worden.

47) Het is zeer ernstig dat velen in de kerk niet meer vertrouwd zijn met het Woord van God. Mijn volk, zegt de Heere, gaat ten gronde door gebrek aan kennis (Hos.4:1,6)

48) In plaats van dat het Woord rijkelijk/overvloedig in ons woont (Kol.3:16), leven velen op een geestelijk noodrantsoen of lijden geestelijke honger. Geen wonder dat de een na de ander geestelijk uitgehongerd wegvalt.

49) Dit is een oproep aan de ouderlingen om onvermoeibaar op te roepen tot het meenemen en gebruiken van de Bijbel tijdens de samenkomsten van de gemeente, en niet te buigen voor de druk om de Bijbeltekst te projecteren. (Aan gasten kan een Bijbel worden aangereikt)

50) Dit is een oproep aan de kerk tot het moedig hanteren van de stok van de herder. Mede door het niet toepassen van de kerkelijke tucht is de kerk krachteloos geworden en besmeurd.

51) Wees niet bang voor boze families en of broeders of zusters, maar vrees de Heere (1Petr.1:15-16,vs. 22, 2:9 Hebr.12:4-9).

De hedendaagse liedcultuur

52) Dit is een oproep aan de geestelijk leiders van de christelijke kerk tot een kritische evaluatie van de hedendaagse liedcultuur.

53) Vele van de huidige liederen doorstaan niet de Bijbelse toets, en horen derhalve niet in de eredienst van de christelijke gemeente gezongen te worden.

54) Vele hedendaagse liederen bestaan uit goedbedoelde en oppervlakkige rijmelarij, onverwachte melodiewendingen en eindeloze herhalingen gericht op de emotionele bevrediging (extase) van de mens.

55) Elk lied dat tijdens de eredienst voor de Heere wordt gezongen, dient te worden getoetst op Bijbelse inhoud, opbouwwaarde, leerstellige juistheid, geestelijke diepte, eerbied, eenvoud en zingbaarheid.

56) Elk geestelijk lied dat in de gemeente van de Heere Jezus wordt gezongen, behoort qua inhoud en onderwerp een reflectie te zijn van het Bijbelse, door de Heere geïnspireerde liedboek: de Psalmen.

57) Of de voorstanders zich ervan bewust zijn of niet, het gros van de hedendaagse aanbiddings- en opwekkingsliederen is de stormram waarmee langzaam maar zeker de leerstellige muren van tot nu toe Bijbelse gemeenten omver worden gehaald.

58) ‘Met verdriet in het hart zie ik de ene na de andere gemeente capituleren voor de enorme druk vanuit de eigentijdse aanbiddingsbeweging’. (Peter Masters)

59) Er is geen mooiere muziek dan de samenzang van Gods kinderen die in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid vergaderd zijn rondom het Woord.

Scheid u af!

60) Dit is een oproep aan alle gelovigen in Christus om zich af te scheiden van al dié plaatselijke kerken waar ambtsdragers worden geduld die het bestaan van de Heere als de Ene persoonlijke Almachtige, Alwetende en Alomtegenwoordige Schepper van hemel en aarde loochenen.

61) Scheid u af van al die plaatselijke kerken waar de Persoon van Jezus Christus, Zijn Godheid en mensheid, Zijn maagdelijke ontvangenis, Zijn wonderen, Zijn verzoenende en plaatsvervangende dood en letterlijke lichamelijke opstanding uit de doden en wederkomst geloochend worden.

62) Scheid u af van al die plaatselijke kerken waar de Bijbel als het volledig geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God geloochend wordt.

63) Scheid u af van al die plaatselijke kerken waar huwelijken van samenwonenden en van mensen van het zelfde geslacht worden ingezegend.

De Bijbelse waarden en normen

64) Op grond van Gods heilig Woord kan de ware kerk niet anders dan alle voor of buitenechtelijke seksuele gemeenschap als hoererij beoordelen en kan zij geen ander huwelijk erkennen dan het huwelijk tussen één man en één vrouw totdat de dood hen scheidt.

65) De zogenoemde ‘barmhartigheden’ van onze moderne tijd op het gebied van o.m. abortus, euthanasie en homohuwelijk, beoordeelt de Bijbel als wreed. Het is de cultuur van de dood. Abortus doodt een kind, euthanasie doodt een mens en het homohuwelijk is dood, er kan geen leven uit voortkomen. Door haar aanhangers wordt deze ethiek als barmhartig gepropageerd, maar de Heere zegt: De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed (Spr.12:10)

66) Dit is een oproep tot vreedzaam protest tegen bovengenoemd onrecht.

67) Alle discriminatie en vervolging en/of fysiek en verbaal geweld tegen haar vertegenwoordigers gaat in tegen de heilige Schrift en wijzen wij derhalve af. Wij behoren onze naaste lief hebben. Daarbij zegt de Bijbel dat allen die naar het zwaard grijpen door het zwaard zullen omkomen.

68) Wij roepen op tot een zedige kledingstijl. Kleding is geen bedenksel van de mens. Niet de mens, maar de Heere heeft kleding gegeven om het lichaam te bedekken en niet om het lichaam te etaleren, niet om de vormen, c.q. schoonheid van het lichaam te accentueren maar om deze in het openbaar te camoufleren.

69) Dit is een oproep tot een terugkeer naar de Bijbelse waarden en normen betreffende, huwelijk, gezin, seksualiteit, arbeidsethos, tijdbesteding en geldbesteding.

70) Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent (2Kor.13:5).

Tot slot

Ik (Paulus) bezweer u, (1) ten overstaan van God en (2) de Heere Jezus Christus, Die (3) levenden en doden zal oordelen (4) bij Zijn verschijning en (5) in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen.

Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle (2 Tim.4:1-5).

Bij dit alles ben ik, ondergetekende, de eerste aangesprokene. Ik steek de hand in eigen boezem. Ik belijd dat ik uit vrees voor mensen het heilig ontzag voor de Heere heb veronachtzaamd.

Laten wij ons bekeren van wereldgelijkvormigheid. Wij zijn diepgaand beïnvloed door het ‘evangelie’ van onze seculiere cultuur wat natuurlijk geen evangelie is. Wij hebben de kerk verzwakt door halfhartigheid en het gebrek aan radicale bekering en overgave aan de Koning van de kerk, de Heere Jezus Christus.

Moge de Heere ons genadig zijn door onze zonden te vergeven en een geestelijke herleving te geven binnen de kerk van Nederland. Tot eer van Zijn naam, tot heiliging van Zijn kerk en tot redding van verloren zondaren.

Deze stellingen kunnen met vele andere uitgebreid worden en zijn derhalve alles behalve compleet. Ook is het is niet mijn bedoeling geweest om creatief, origineel of authentiek te zijn. Het is niet meer, maar ook niet minder dan een indringend gebonk op de deuren van de kerken in ons land, in de vurige hoop op het geestelijk ontwaken van de kerk, tot eer en glorie van de Heere Jezus Christus.

Bron: Ds. Maarten Ezinga

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *