Antwoord aan Tanja

Ik schreef (in zwart) en Tanja antwoordde (hier in blauw). 

1. Jezus “moest” niet sterven. [Etc.]

Antwoord:
Ik denk je in beginsel gelijkt hebt. Maar de mens heeft een vrije wil van G-d gekregen. De mens mag keuzes maken in dit leven, het leven dat door G-d aan ons gegeven is. Dit zien we terug in het hele O.T.. Daarbij moeten wij echter nooit uit het oog verliezen dat G-d een plan heeft met deze wereld. Dat plan is duidelijk gemaakt in de tuin van Eden. Gen 1,2. De mens heeft keuze vrijheid dit zien we terug in Gen 3. met als gevolg dat de tuin van Eden niet meer verspreid kon worden over de gehele wereld. Echter G-d zal hoe dan ook zijn plan laten uitkomen.

Het is zeker waar dat Hashem Zijn plan met de wereld zal doorzetten. Of de mens “keuzevrijheid” heeft is een andere kwestie. Ik weet niet of dat veel te maken heeft met de gedachte dat “Jezus moest sterven.” De vraag is of het inderdaad Gods plan was dat Jezus zou sterven. Dat zou aan de mensen die hierin betrokken zijn gweweest eigenlijk alle schuld ontnemen. Het zou bovendien betekenen dat de plannen van Hashem blijkbaar alleen door geweld kunnen worden gerealiseerd. (Een bezwaar van sommige Meniste theologen, zoals J. Denny Weaver, zie zijn “The Nonviolent Atonement.”) Dat Jezus meende dat hij “moest” sterven is misschien wel waar – maar dan in het kader van zijn eigen overtuiging dat juist voordat hij sterven zou, God zou (moeten) ingrijpen. Wat dan juist niet gebeurd is.

Toen Jezus werd geboren, was dit als teken zichtbaar in de hemel.
Math 3:16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Voor mij is het NT niet gezaghebbend zolang en voorzover het NT het OT tegenspreekt. De vraag voor mij is: is dit werkelijk gebeurd? In het licht van het falen van Jezus als Messias – want b.v. de profetie van Jesaja 11 is niet waar gebleken, hij heeft de verlossing niet gebracht – houd ik deze gebeurtenis voor een theologisch verhaal dat achteraf is bedacht om aan Jezus het gezag van de Messias te geven.


2. Hoe kan een mens – [etc.]

Antwoord: De mens kan de dood (alleen) overwinnen door te sterven. G-d zal de dood doen overwinnen door de mens een opstanding te geven. 1Kor 15:15.

Ik ontken zeker niet de “t’chiat ha-metiem”, de opstanding uit de doden. Wanneer Jezus tegen Martha zegt “uw broer zal opstaan” (Joh. 11:23), zegt zij terecht: “ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding op de laatste dag.” Dat is het antwoord van het geloof. Maar de Jezus in de weergave van Johannes zegt dan: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” Is nu ineens de opstanding van de doden geheel afhankelijk geworden van geloof in de Messias Jezus? Is Jezus dan de personificatie van de Opstanding? Waar is dat in Tenach gezegd?


3. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden.

Hier moeten twee dingen in ieder geval worden gezegd. In de eerste plaats denk ik inderdaad dat de apostelen valse getuigen zijn geworden. Maar in de tweede plaats moet je hier wel op de context letten. Paulus spreekt hier kersverse christenen tegen die nog vastzitten in de algemeen Griekse – maar later ook christelijke – overtuiging dat de ziel onsterfelijk is. In dat geval is er geen opstanding of de opstanding moert in een spirituele zin worden verstaan als een vernieuwing van het geestelijk leven.


De verdienste van Jezus als martelaar voor allen die in hem geloven, mag niet worden omgevormd […]

Antwoord: Ik denk dat we Jezus niet als martelaar moeten zien. Zo lees ik het ook niet in de Bijbel. Als wij Jezus als een plaatsvervangend lijden en substitutie-offer beschouwen dan geeft dit geen juist en onvolledig beeld van wat Jezus kwam doen. Er is ook sprake van zonden, een meervoud dus niet enkel de zonde uit Genesis 3.

Toch is het denkbeeld dat de dood van Jezus een positief effect heeft de status van anderen in hun relatie met God voorbereid door de ontwikkeling van het idee van de verdiensten van de martelaren.


3. 1 Kor. 15 is een 40er jaren theologische duiding […]

4.Antwoord op “maar van een zeer omstreden volgeling van Jezus.: Dit is volstrekt niet waar, ter onderbouwing de volgende teksten over Paulus. […]

Ik doelde op zijn moeizame reputatie onder Joden en christenen beide: voor christenen onaanvaardbaar vanwege de vervolging van de gemeente, en voor joden onaanvaardbaar vanwege zijn prediking van het evangelie, en voor de aposteen moeilijk te anvaarden omdat zijn versie van het evangelie sterk afweek van datgene wat zij hadden onderwezen. Zie het grote verschil zowel met Petrus (Gal. 1!) en Jacobus.


Antwoord op “door Paulus van de opstanding, waarvan hij zelf geen getuige is geweest”: Nee, dat is waar niet op dát moment maar hij zag een licht, hoorde een stem en kreeg een visioen te zien.

Zeker, maar wie weet of dit visioen werkelijk van de hemel afkomstig was? Het is allemaal “hearsay.”


We hebben 4 evangeliën waarin dit met getuigenissen wordt onderbouwd. Bovendien is het getuigenis van de vrouwen het meest zeggend en overtuigend dat er een opstanding moet zijn geweest omdat de steen nog voor het graf lag én deze nog verwijderd diende te worden én omdat het graf leeg was dus er was geen lichaam aanwezig.

Dat zijn constructies van het NT met getuigenissen die elkaar allemaal essentieel tegenspreken. Maar dit leidt tot een apart topic dus voorlopig laat ik het hier even bij.

Ik schreef: Het bevat ook de mantra “naar de Schriften” die nergens kan worden bevestigd Het komt bovendien niet van Jezus zelf. En Tanja verwees naar Luk. 24:44-46.

De verwijzing naar Lukas 24:46 is echter niet relevant, omdat Psalm 22:7 – waarnaar wordt verwezen in de voetnoot – helemaal niet zegt dat de Messias moest lijden en zou sterven en zou opstaan op de derde dag. Jezus heeft nergens verklaard dat zijn dood en opstanding “naar de Schriften” waren, en kon dat ook niet, want dat vinden we niet in de Tenach. Je vindt dit zeker niet in de Wet van Mozes, de Psalmen en de Profeten. 

Dit bericht is geplaatst in Discussie, Theologie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *