Talmoedstudies

Berachot 2aAanvulling op Berachot 2aBerachot 2b 

Lees ook deze verklaring van de Messiaans-joodse gemeenschapo b’nei Avraham

Is dit (messiaans jodendom) niet gewoon christendom met een Hebreeuws sausje?

Dit is een terechte vraag, want oppervlakkig gezien zou je tot deze conclusie kunnen komen, maar bij een diepere bestudering zal blijken dat dit geenszins het geval is.

Ontstaan
Het christendom is circa 2000 jaar geleden ontstaan als een stroming binnen het Jodendom. Naast de Peroesjiem (Farizeeën), Tsadokiem (Sadduceeën), etc. ontstonden toen de Notsriem (Messiasbelijders), een grote groep Joden die geloofden dat de Joodse Jesjoea uit Natsrat de langverwachte Masjieach (ben Joseef) is.
Zij kwamen samen op Sjabbat in de synagogen, bezochten de Tempel met Pèsach, Sjawoeot & Soekot en leefden conform de Tora van Mosjé en de tradities van de voorvaderen. Vele gojiem sloten zich bij hen aan, stopten met hun heidense tradities, volgden de derasjot in de synagogen en gingen leven conform de Tora.

Breuk
Tijdens de eerste Joodse opstand toen Jeroesjalajim omsingeld was, vluchtten de Notsriem naar de bergen. Jesjoea had hen voor deze gebeurtenis gewaarschuwd en hiertoe opgeroepen. Tijdens de tweede Joodse opstand riep rabbi Akiva Sjimon bar Kochba uit tot de Masjieach. Ook toen haakten de Notsriem af om langer mee te vechten, want zij ervoeren dit als een verloochening van Jesjoea ha Masjieach. De andere stromingen binnen het Jodendom beschouwden hen toen als lafaards, verraders en afvalligen en noemden hen Mesjoemadiem (Afvalligen van het Jodendom). Hierdoor kwamen de Notsriem steeds meer apart te staan binnen het Jodendom.

Ont-Judaïsering
Het aantal niet-Joden dat tot geloof kwam in Jesjoea nam enorm toe en vooral buiten Erets Jisraeel overgroeide zij het aantal Messiasbelijdende Joden. In de eerste eeuwen bestond de leiding vooral uit Messiasbelijdende Joden, maar in de volgende eeuwen kwamen er steeds meer niet-Joden in het leiderschap. Op een gegeven moment gingen zij steeds meer nieuwe regels introduceren,  die een ontJudaïsering tot gevolg hadden. In plaats van de Sjabbat voerde men de zondag in, evenals pasen, pinksteren en kerst. Hierbij gingen ze dus voorbij aan de Moadiem (vastgestelde tijden van de Eeuwige). De babybesprenkeling kwam in plaats van de besnijdenis en de christelijke kerk eigende zich de beloften van de Eeuwige, aan het volk Jisraeel gegeven, toe.

Wat dus ooit ontstaan was als een stroming binnen het Jodendom vervormde zich tot het hedendaagse christendom, dat helemaal los is komen te staan van zijn Joodse wortels.

Terug naar de bron!
De Messiaanse Beweging heeft niet als doel om dit hedendaagse christendom te overgieten met een Joods sausje, maar juist weer terug te gaan naar de bron. De Joodse Masjieach Jesjoea kwam allereerst voor de Joden en daarna ook voor de gojiem, die zich bij hen aansloten. Vandaar dat we  gemeenschappen stichten bestaande uit Joden en gelovigen uit de volkeren, die Jesjoea haMasjieach belijden. Wij komen samen op de Sjabbat en de vastgestelde tijden van de Eeuwige en leven conform de Tora. Wij houden ons aan het onderricht van de Eeuwige, dat staat opgetekend in de Tanach en het Beriet Chadasja.

Geloofspunten
Wij willen ook zo’n gemeenschap zijn en hebben dat verwoord in onze geloofspunten, welke u kunt vinden op de pagina geloofspunten van onze website.

Toekomstverwachting
Binnen het Jodendom wordt er gesproken over de Masjieach ben Joseef (de lijdende Messias, zoon van Jozef) en de Masjieach ben Dawied (de koning Messias, Zoon van David). Jesjoea is 2000 jaar geleden eerst gekomen als de Masjieach ben Joseef om voor onze verzoening net zoals het Pèsachlam te lijden en te sterven. Daarna is Hij opgestaan uit de dood en opgevaren ten Hemel. Daar vandaan zal Hij spoedig terugkeren als de Masjieach ben Dawied, de Koning der koningen en als de Vredevorst om te heersen vanuit Erets  israeel over heel de aarde.