Preekschets voor Hebreeën 7 – Melchizedek als type

Melchisedek een Type.

I. Wat wordt bedoeld met Koning? Wat met Priester? Wat is het idee van Koningschap en van Priesterschap?

(1) Het idee van Koningschap werd tot op zekere hoogte aangekondigd bij de schepping van Adam. Een koning is een mens naar het beeld van God, die op aarde God zelf vertegenwoordigt, en aan wie, rechtstreeks van God, zonder tussenkomst van enig ander, macht en heerschappij is gegeven, opdat hij kan willen naar het verstand, naar de goedheid en wijsheid van God.

(2) Onder priesterschap wordt verstaan de gemeenschap met God – datgene wat de mens de liefde van God brengt – datgene wat God de aanbidding en de dienst van de mens brengt. Het behoeft nauwelijks te worden toegevoegd dat koningschap en priesterschap niet kunnen bestaan zonder profetie; want hoe kan er heerschappij zijn in de naam van God, of hoe kan er een bemiddeling zijn van de liefde van God tot de mens, en van onze aanbidding van en gehoorzaamheid aan God, tenzij er in de eerste plaats een manifestatie is van God Zelf, een openbaring van Zijn karakter? Christus is daarom Profeet, Priester en Koning.

II. Melchisedek, groter dan Abraham, is ook groter dan het Levitische priesterschap, en is dus een type van Christus, die boven Aäron staat, en wiens priesterschap volmaakt is.

III. Melchisedek verschijnt in de geïnspireerde geschiedenis als priester uitsluitend door Goddelijke benoeming en recht. Zijn priesterlijke waardigheid is persoonlijk; zijn positie is rechtstreeks door God gegeven; zijn priesterschap is inherent. Kijk nu naar de vervulling. Jezus is de eeuwige Vader. Dezelfde Schriften die Hem beschrijven als een Kind geboren, als een Zoon gegeven, die stilstaan bij Zijn menselijkheid, verklaren ons Zijn eeuwige goddelijkheid. Hij heeft geen begin van dagen, geen einde van leven. Het Zijne is nu een voortdurend, geen opvolgend priesterschap; niet naar de wet van een vleselijk gebod, maar naar de kracht van een eeuwig, een onverbrekelijk leven.

Nicoll, W. Robertson. The Sermon Outline Bible Commentary (twaalfdelige set met de beste navigatie en bijbellink) (Kindle Locations 98197-98203). E4 Group. Kindle Editie.

Dit bericht is geplaatst in Bijbelse Theologie, preekvoorbereiding. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *