De ondergang van de kerk?

We spreken over de ondergang van de kerk in Nederland en Europa. We betreuren de lege kerkbanken op de zondagmorgen en we zijn er nog maar nauwelijks aan gewend dat kerk en evangelie niet langer een belangrijke rol in de samenleving spelen. We kunnen met Klaagliederen de vraag stellen: “hoe komt het dat die stad, die eens vol volk was, zo eenzaam is geworden?” (Kl. 1:1) “De ondergang van de kerk?” verder lezen

Verkondiging in Heukelum – 29 juli 2018

Dit is de preek zoals die uiteindelijk werd gegeven. Vergelijk daarmee de voorbereiding op een van de vorige blogs.

 

EFEZE 3:14-24

14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig.

Wat staat aan het begin van alle dingen? Menselijke wijsheid zoekt dat begin in de dingen zelf. Dat zoeken naar de “archè” begint bij de filosofen voor Socrates met het aanwijzen van water, of vuur, of een of andere redelijkheid die immanent is aan de wereld. In de moderne kosmologie extrapoleert men vanuit het heden en redeneert men terug naar het begin van de tijd. Zo komt het tot een begrip van het ontstaan van de hemel en de aarde. Het was in de Griekse oudheid net zozeer als in de moderne kosmologie een begin vanuit zichzelf; de kosmos is een “fysis”, een in de tijd groeiend geheel dat niet boven zichzelf uit verwijst. “In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig.” verder lezen

De cultus van de presentie

Als we kijken naar de gedeelten uit de Torah waar over de Tabernakel en de Tempel wordt gesproken (d.i. Ex 25-31, 35-40; Leviticus als geheel; Nu 1 – 10) dan valt het op dat ze uitdrukkelijk geplaatst worden in de geschiedenis vóór de opkomst van het koningschap en als een uitvloeisel van de dienst van Mozes. De Tempel is geen koninklijke uitvinding, maar een institutie die aan het koningschap voorafgaat en haar primaire doel in de gehoorzaamheid aan de Torah heeft.

“De cultus van de presentie” verder lezen

Om onze zonden…

Toespraak in de NPB kerk van Bussum. Ergens in 2004.

Dames en heren,

De tekst van 1 Cor. 15:3 zal onze leidraad zijn. “Christus is gestorven voor onze zonden.” Dat is een citaat van een oude Christelijke belijdenis die door Paulus werd overgenomen en aan de gemeente in Corinthe werd voorgelegd.

“Om onze zonden…” verder lezen

Preek op Zondag Trinitatis

(Evangelisch Lutherse gemeente Hilversum, 30 mei 2010)

Zusters en broeders, Gemeente van Christus

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Wat horen wij zoal?

“Hoe durven jullie nog Zondag Trinitatis te vieren. Jullie christenen toch. Weten jullie dan niet dat 3 x 1 gewoon drie is? En niet 1? Wat maken jullie je toch druk over dogmatische ideeën, die eeuwen geleden in de duistere middeleeuwen door allerlei mannen bedacht zijn, en dan kon je ook nog meemaken dat je als ketter werd vervolgd als je het daar niet mee eens was. Het is toch zo met al die dogma’s: dat ze werktuigen zijn van geslepen machtswellustelingen. Ketters werden verbrand, kerken werd uiteengescheurd, dogma’s hebben alleen maar ellende gebracht. Jezus was een goed mens, dat zal dan wel. Maar was Hij God? Mag je een mens God noemen? En Jezus was toch zelf een jood? Dat zou een jood nooit gezegd hebben. Een mens kan geen god zijn, dat is godslastering.”

“Preek op Zondag Trinitatis” verder lezen