De drie-enige God woont in ons leven – verkondiging in Lisse

Wie Christus liefheeft en Zijn geboden bewaart kan erop rekenen dat God de Vader hem liefheeft. Dat is de belofte van Joh. 14:23. Dan zullen de Vader en de Zoon ook komen wonen in ons leven. Dat betekent heel veel! Ook de Heilige Geest woont in ons trouwens, maar dat weten we meestal wel.

Maar dit heeft gevolgen! Dan kun je en mag je het evangelie niet bijsnijden tot het beter bij je eigen wensen past, door tussen de drie personen van de drie-eenheid te kiezen. Wie zichzelf meer als kind wil zien waarvoor gezorgd wordt, zal meer denken aan God als Vader – de Zoon en de Geest komen op afstand te staan. Wie bezig is met zonde en schuld denkt eerder aan de Zoon die Zijn leven voor ons gaf – maar als die Zoon eenmaal zo geïsoleerd geraakt is, sluipt de dwaalleer in. Jezus is een goed mens, een martelaar, een goede profeet (zoals in de Islam), maar niet God zelf. Wie de Zoon niet heeft, die heeft echter de Vader ook niet en strijdt tegen de Heilige Geest – die wil immers voortdurend Christus voor onze aandacht brengen. (Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.) Maar het is ook mogelijk de Geest los te maken uit de eenheid van de drie-enige God, en de aandacht te richten op het spektakel van de geestesgaven, op het charismatische in profetie, genezingen en tongentaal.

Dan is het evangelie bijgesneden tot het past bij het eigen verlangen. Het is dan niet langer het volle evangelie, dat een evenwichtige manier van Christelijk leven laat zien.

Paulus maakt mede om die reden in een soort preek duidelijk dat we met God de Geest (Rom. 8:1-30) te maken hebben die ons leert dat we kinderen van God zijn en die ons bijstaat in het gebed, maar ook met Gods Vaderlijke zorg (Rom. 8:31-32) en met de liefde van Christus (Rom. 8:33 tot einde). Het is dus van grote praktische betekenis, dat we in ons leven het werk van de drie-enige God zoeken.

Tenslotte ging het ook nog even over de vraag wie de liefde van de Vader en de Zoon zou kunnen tegenhouden. Geen enkel schepsel kan dat, is Paulus’ verzekering aan ons adres.

Voorzienigheid in de Vermaning van Enkhuizen – preek over Jozef

Terug in Enkhuizen na 22 jaar! Preek ging over de geschiedenis van Jozef. Een fraai voorbeeld van voorzienigheid. Drie stellingen heb ik naar voren gebracht n.a.v. Jozef:

1. Gods voorzienigheid handelt tegen onze eigen aspiraties en ons geluksgevoel in – denk maar aan de put, de slavernij, de gevangenis waar Jozef in beland is.

2. Gods voorzienigheid heeft doelen in ons leven die haaks staan op onze ambities en verlangens – God wilde Jozefs karakter vormen – nederigheid leren, meegevoel met anderen, doen beseffen dat trouw het enige is dat wij kunnen nastreven – en hem brengen op de juiste plaats op het goede moment om Egypte en Israel te redden van de hongersnood.

3. Trouw aan Gods gebed en gehoorzaamheid aan Gods wil in de omstandigheden van het leven is de enige manier om “mee te werken” aan Gods voorzienige leiding.

Uiteindelijk staat in het algemeen Gods doel met ons vast: ons “gelijkvormig te maken aan het beeld van Zijn Zoon.” (Rom. 8:29)

Augustinus zei het heel fraai: “Gods genade draagt mijn verleden, Gods liefde mijn heden en Gods voorzienige leiding mijn toekomst.”

Augustinus over Maria en Jezus in Kana

Augustinus schreef een groot aantal preken over het evangelie naar Johannes. In de tiende preek uit die verzameling behandelde hij Johannes 2:1-4, de geschiedenis van de bruiloft in Kana, met name de woorden van Jezus tegen zijn moeder: “Vrouw, wat heb ik met u gemeenschappelijk. Mijn uur is nog niet gekomen.”

In de tijd van Augustinus, maakten zowel astrologen als Gnostici aanspraak op een goede verklaring van deze verzen. De Gnostici zeiden dat de woorden aan Maria bewezen dat nu de Christus-geest aan het woord was. Christus had geen moeder. De astrologen beweerden dat ook Jezus onder de macht van het noodlot stond, want dit “uur” moest geduid worden als het door de sterren bepaalde “goede” moment. 

Augustinus komt met een verrassend mooie interpretatie van deze woorden, geheel anders dan gebruikelijk in de moderne exegese. Zeer de moeite waard om daar toch kennis van te nemen. Mooi is in ieder geval zijn toepassing: “Wij zijn water, maar Hij maakt ons tot wijn, door de wijsheid van het geloof.”

Het Nieuwe Perspectief op Paulus 1-3

In drie delen een bespreking van het zogenaamde New Perspective on Paul (zoals bij Kristen Stendahl, James Dunn en Tom Wright werd ontwikkeld).

DEEL 1 – Wat is het Nieuwe Perspectief op Paulus?

DEEL 2 – Over zonde en gerechtigheid bij Paulus

DEEL 3 – Over het Verbond en de Ballingschap

Thomas van Aquino, Rasjie, Augustinus, Calvijn, Ananias en Saffira – de lange uitzending…

Wat gaan we doen, nu de vakantie bijna ten einde is?

We hebben erover nagedacht, Henneke en ik. In de eerste plaats gaan we natuurlijk door met de uitzendingen van de Bijbelbespreking van de dinsdag, over de Romeinenbrief. Maar de volgende week zal het gaan over de 16 teksten waarmee we het gehele verhaal van de Bijbel wilden voorleggen. De week daarna keren we weer terug naar de Israelologie, d.w.z. hoofdstuk 11 van Paulus’ brief.

koinoniabijbelstudie2.org

Verder gaan we ook met de tien-minuten gesprekjes op KOINONIA LIVE! met een veelheid van onderwerpen. Als u het nog niet wist, u kunt daarvoor zelf met vragen komen via raveen1956@hotmail.com, met in de titel van uw email het woord “Spreaker”. Dan weet u zeker dat het aankomt.

Eénmaal in de week willen we proberen (echt) live te gaan, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Op dit moment denken we dan aan de vrijdagavond, tussen 19.00 en 20.00, maar of en hoe, dat zullen we nog bespreken en het u laten weten. Als u op dat moment inlogt op Spreaker kunt u de live-uitzending volgen (waar van alles mis kan gaan), maar dan kunt u ook meepraten via de “chat”.

In deze (lange) aflevering spreken we over Thomas van Aquino, Rasjie (op een andere site) en Ananias en Saffira, n.a.v. het fraaie artikel van ds. Kees Wesdorp uit Zoetermeer in Confessioneel van 31 mei j.l. Hopelijk zijn we u hiermee van dienst geweest en heeft het u enige zegen gebracht – ook al maken we deze programma’s eigenlijk gewoon omdat we het zelf zo leuk vinden.

Dus: dank voor uw aandacht en hopelijk tot horens…