“We zijn niet alleen…” – verkondiging in Rijnsburg op 26 februari

De verkondiging over het thema: “we zijn niet alleen” in de Grote Kerk van Rijnsburg op zondag 26 februari 2017.

De tekst kwam uit Mattheüs 14:22-32. Jezus bidt alleen op de berg, de discipelen zijn op het Meer van Gennesareth en zij zijn in nood. Hoge golven, diepe duisternis, hevige wind. Tot bidden zijn zij niet in staat. De Heere verschijnt aan hen, maar zij herkennen Hem niet en denken dat ze met een spookverschijning te maken hebben.

Wanneer ze Jezus herkennen en zien dat Hij boven op de bedreigende golven loopt, wil Petrus deze macht en zekerheid voor zichzelf hebben. Hij verlaat het schip (van de kerk), na een bemoedigend “kom!” van Jezus. Dat wel. En Jezus laat het toe. Want dan kan hij de les leren. Hij verlaat het schip van de kerk, denkt niemand meer nodig te hebben. Maar dat is een illusie, voor hem en voor ons. Want onvermijdelijk kijkt hij meer naar de moeilijkheden dan naar Jezus en daardoor verliest hij de macht en begint te zinken.

Jezus redt hem, onmiddellijk. Maar spreekt hem ook bestraffend toe. Niet omdat zijn geloof tekort schoot in kracht of goede bedoelingen, maar omdat hij niet op de Heere gericht was. Daar gaat het om. Wie geloof je, op wie heb je vertrouwen gericht en blijf je op Hem gericht?! Petrus wil vanuit zichzelf naar de problemen van het leven kijken en ze dan overwinnen. Maar dat is wel geloof, maar in de verkeerde richting. Dat is het kleingeloof van Petrus, dat in zijn leven echter zou uitgroeien tot een gerijpt geloof – dat hem niet uit de moeilijkheden gered heeft, maar hem ertoe bracht voor de Naam van Jezus te lijden en te sterven.

KOINONIA LIVE! #2 – opname van vrijdag 24 februari 2017

De onderwerpen van vandaag: het begrip “wonder” in de Bijbel naar aanleiding van een recente preek in IJmuiden-west; de werkzaamheden aan de website koinoniabijbelstudie.org; en in de rubriek “meditatie” een korte exegese van Hebr. 2:4 en Hand. 14:3 over het mede-getuigenis van God aan de apostolische bediening (dus niet de onze) door tekenen en wonderen.

De volgende uitzending zal gewijd zijn aan een interview met ds. Simon van der Linden – als alles wil meewerken.

Solus Christus – preekvoorbereiding voor zondag 26 februari

Solus Christus is de wortel, de bron van de grote strijdkreten van de Reformatie. Wie heeft het gezag in de Kerk? was de vraag waarmee de Reformatie ontbrandde. Als het antwoord was: alleen Christus, dan volgde daaruit dat alleen Zijn Woord gezag had. Maar dan was ook alleen door genade de redding te verkrijgen. Sola Gratia – door genade alleen – was het gevolg – voor Luther van wezenlijk belang. En dat die genade werd ontvangen in geloof en niet verworven door een innerlijke houding of goede werken. Calvijn voegde daaraan – of dat letterlijk zo was weet ik niet – nog de leuze “Soli Deo Gloria” aan toe. Maar uiteindelijk draait alles om Christus.
In deze voorbereidende video illustreer ik dat aan Joh. 3:16 en Fil. 2:5-9.

John Wesley en George Whitefield

Integrale weergave van het tweede deel van de sessie in Gorssel over de geschiedenis van de Reformatie.
Na de pauze spraken we over de tijdlijn van de Great Awakening van 1730 tot 1750 met het accent op Georg Whitefield en John Wesley. Dit is de eeuw van de strijd om het karakter van de genade. Er komt een Revival van het evangelie binnen de Reformatie-kerken. Het piëtisme op het vasteland van Europa en het Puritanisme in Engeland werken de Reformatie nader uit.

Sola Gratia wordt alom aanvaard, maar wat betekent het?
Discussies over de predestinatie zijn het meest karakteristiek voor de theologische problemen van deze tijd. Tegelijkertijd is het een periode van ongekende groei van het evangelie in de wereld. De opkomst van het Methodisme is opvallend. Aan het eind van de eeuw begint de bloeiperiode van die kerk, Tussen 1790 en 1840 spreekt men van de Seciond Great Awakening die vooral een enorme groei van de methodisten heeft laten zien.
Die Methodisten zijn wel verdeeld over de kwestie van de predestinatie.

Uitverkiezing en vrije wil

Weergave van de bijeenkomst op vrijdag 17 februari in de Bijbelkring Gorssel over de geschiedenis van de Reformatie in de 18e eeuw.
Dit is de geannoteerde versie van het eerste deel voor de pauze.
Aan de orde komen: de 5 Sola’s van de Reformatie, het vijf-punts Calvinisme, de gouden ketting van Romeinen 8, en de “zilveren ketting” van Romeinen 10.